Phrasebook

en Subordinate clauses: that 2   »   ta ஸப் ஆர்டினெட் க்ளாஸ்: என்று 2

92 [ninety-two]

Subordinate clauses: that 2

Subordinate clauses: that 2

92 [தொண்ணூற்று இரண்டு]

92 [Toṇṇūṟṟu iraṇṭu]

ஸப் ஆர்டினெட் க்ளாஸ்: என்று 2

[sap ārṭiṉeṭ kḷās: Eṉṟu 2]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Tamil Play More
I’m angry that you snore. ந--க-ற--டை----ு--றா-- என--ு எ---க- க---். நீ கு___ வி____ எ__ எ___ கோ___ ந- க-ற-்-ை வ-ட-க-ற-ய- எ-்-ு எ-க-க- க-ப-்- ----------------------------------------- நீ குறட்டை விடுகிறாய் என்று எனக்கு கோபம். 0
n- -u-aṭṭ-i viṭu---ā------ -ṉ-kk- -ōp-m. n_ k_______ v________ e___ e_____ k_____ n- k-ṟ-ṭ-a- v-ṭ-k-ṟ-y e-ṟ- e-a-k- k-p-m- ---------------------------------------- nī kuṟaṭṭai viṭukiṟāy eṉṟu eṉakku kōpam.
I’m angry that you drink so much beer. நீ -ி-வும்--ிய-- --டிக்கிறாய் என்-ு-எனக-க--கோ--். நீ மி___ பி__ கு_____ எ__ எ___ கோ___ ந- ம-க-ு-் ப-ய-் க-ட-க-க-ற-ய- எ-்-ு எ-க-க- க-ப-்- ------------------------------------------------- நீ மிகவும் பியர் குடிக்கிறாய் என்று எனக்கு கோபம். 0
N- -i-a--m piya--ku-i-ki-----ṉṟ---ṉak-- k--am. N_ m______ p____ k_________ e___ e_____ k_____ N- m-k-v-m p-y-r k-ṭ-k-i-ā- e-ṟ- e-a-k- k-p-m- ---------------------------------------------- Nī mikavum piyar kuṭikkiṟāy eṉṟu eṉakku kōpam.
I’m angry that you come so late. நீ-ம--வ--்-த---மா--வ-ுகிறா-் என்ற---ன-்-ு-கோ--். நீ மி___ தா____ வ____ எ__ எ___ கோ___ ந- ம-க-ு-் த-ம-ம-க வ-ு-ி-ா-் எ-்-ு எ-க-க- க-ப-்- ------------------------------------------------ நீ மிகவும் தாமதமாக வருகிறாய் என்று எனக்கு கோபம். 0
Nī--ik-v-- tāmat----a-va--k---- --ṟu --a-ku kōpa-. N_ m______ t_________ v________ e___ e_____ k_____ N- m-k-v-m t-m-t-m-k- v-r-k-ṟ-y e-ṟ- e-a-k- k-p-m- -------------------------------------------------- Nī mikavum tāmatamāka varukiṟāy eṉṟu eṉakku kōpam.
I think he needs a doctor. அவ--க்க- --- ம--த்து--்--ே-ை -ன்று நான் -ின-க்கி--ன-. அ____ ஒ_ ம_____ தே_ எ__ நா_ நி______ அ-ன-க-க- ஒ-ு ம-ு-்-ு-ர- த-வ- எ-்-ு ந-ன- ந-ன-க-க-ற-ன-. ----------------------------------------------------- அவனுக்கு ஒரு மருத்துவர் தேவை என்று நான் நினைக்கிறேன். 0
Av-ṉ-kku oru m---tt--a- ----- eṉṟu nā- ----i-kiṟē-. A_______ o__ m_________ t____ e___ n__ n___________ A-a-u-k- o-u m-r-t-u-a- t-v-i e-ṟ- n-ṉ n-ṉ-i-k-ṟ-ṉ- --------------------------------------------------- Avaṉukku oru maruttuvar tēvai eṉṟu nāṉ niṉaikkiṟēṉ.
I think he is ill. அ-ன--உ-ல்--ல-----ா-ல்-இர-க-கிற-ன்----று ---- -ினைக்கிறேன். அ__ உ__ ந______ இ_____ எ__ நா_ நி______ அ-ன- உ-ல- ந-ம-ல-ல-ம-் இ-ு-்-ி-ா-் எ-்-ு ந-ன- ந-ன-க-க-ற-ன-. ---------------------------------------------------------- அவன் உடல் நலமில்லாமல் இருக்கிறான் என்று நான் நினைக்கிறேன். 0
Avaṉ uṭ-- nal--ill-m-- ir--k--āṉ e-ṟu--āṉ ni-----iṟ--. A___ u___ n___________ i________ e___ n__ n___________ A-a- u-a- n-l-m-l-ā-a- i-u-k-ṟ-ṉ e-ṟ- n-ṉ n-ṉ-i-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------------------------ Avaṉ uṭal nalamillāmal irukkiṟāṉ eṉṟu nāṉ niṉaikkiṟēṉ.
I think he is sleeping now. அ-ன்---்சம-ம்--ூ-்கி-----ண்ட- -ரு--க-ற-ன்-என--- நான் நி--க்கிற-ன். அ__ இ_____ தூ___ கொ__ இ_____ எ__ நா_ நி______ அ-ன- இ-்-ம-ம- த-ங-க-க- க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ா-் எ-்-ு ந-ன- ந-ன-க-க-ற-ன-. ------------------------------------------------------------------ அவன் இச்சமயம் தூங்கிக் கொண்டு இருக்கிறான் என்று நான் நினைக்கிறேன். 0
A--- i-c--a--- -------koṇ----r-kk--ā- --ṟ- -āṉ-niṉ--kkiṟ--. A___ i________ t_____ k____ i________ e___ n__ n___________ A-a- i-c-m-y-m t-ṅ-i- k-ṇ-u i-u-k-ṟ-ṉ e-ṟ- n-ṉ n-ṉ-i-k-ṟ-ṉ- ----------------------------------------------------------- Avaṉ iccamayam tūṅkik koṇṭu irukkiṟāṉ eṉṟu nāṉ niṉaikkiṟēṉ.
We hope that he marries our daughter. நாங்-ள--ந-்-ுகி--ம்--வன--எங்--் மகளை -ணந--- க--்-ா-்-என--ு. நா___ ந_____ அ__ எ___ ம__ ம___ கொ___ எ___ ந-ங-க-் ந-்-ு-ி-ோ-் அ-ன- எ-்-ள- ம-ள- ம-ந-த- க-ள-வ-ன- எ-்-ு- ----------------------------------------------------------- நாங்கள் நம்புகிறோம் அவன் எங்கள் மகளை மணந்து கொள்வான் என்று. 0
N--k-ḷ ----u---ōm--va--eṅ----m--aḷ-- -a-an-u-koḷ-āṉ-eṉṟu. N_____ n_________ a___ e____ m______ m______ k_____ e____ N-ṅ-a- n-m-u-i-ō- a-a- e-k-ḷ m-k-ḷ-i m-ṇ-n-u k-ḷ-ā- e-ṟ-. --------------------------------------------------------- Nāṅkaḷ nampukiṟōm avaṉ eṅkaḷ makaḷai maṇantu koḷvāṉ eṉṟu.
We hope that he has a lot of money. ந-----் --்-ுக--ோ-் அவனி-ம--நிறை---ண-் இ--க்க-றது--ன-ற-. நா___ ந_____ அ____ நி__ ப__ இ_____ எ___ ந-ங-க-் ந-்-ு-ி-ோ-் அ-ன-ட-் ந-ற-ய ப-ம- இ-ு-்-ி-த- எ-்-ு- -------------------------------------------------------- நாங்கள் நம்புகிறோம் அவனிடம் நிறைய பணம் இருக்கிறது என்று. 0
N-ṅk-ḷ nam--k--ōm a-aṉ---- -iṟ-i-a p-ṇ-m -r---i---- --ṟu. N_____ n_________ a_______ n______ p____ i_________ e____ N-ṅ-a- n-m-u-i-ō- a-a-i-a- n-ṟ-i-a p-ṇ-m i-u-k-ṟ-t- e-ṟ-. --------------------------------------------------------- Nāṅkaḷ nampukiṟōm avaṉiṭam niṟaiya paṇam irukkiṟatu eṉṟu.
We hope that he is a millionaire. நாங்க-- -ம்-ு--ற-ம--அ-----ரு ---ீ-்--ன--என---. நா___ ந_____ அ__ ஒ_ கோ_____ எ___ ந-ங-க-் ந-்-ு-ி-ோ-் அ-ன- ஒ-ு க-ட-ஸ-வ-ன- எ-்-ு- ---------------------------------------------- நாங்கள் நம்புகிறோம் அவன் ஒரு கோடீஸ்வரன் என்று. 0
Nā-ka------uk--ō--avaṉ -ru -ōṭ-sv-ra----ṟu. N_____ n_________ a___ o__ k_________ e____ N-ṅ-a- n-m-u-i-ō- a-a- o-u k-ṭ-s-a-a- e-ṟ-. ------------------------------------------- Nāṅkaḷ nampukiṟōm avaṉ oru kōṭīsvaraṉ eṉṟu.
I heard that your wife had an accident. உ---ள்-மனை-ிக்-ு ஒ-ு -ி-த-த--எ-்று----்-ி-்-ட்-ே--. உ___ ம____ ஒ_ வி___ எ__ கே________ உ-்-ள- ம-ை-ி-்-ு ஒ-ு வ-ப-்-ு எ-்-ு க-ள-வ-ப-ப-்-ே-்- --------------------------------------------------- உங்கள் மனைவிக்கு ஒரு விபத்து என்று கேள்விப்பட்டேன். 0
Uṅ-aḷ -a-a--i-k- oru--i--ttu-eṉ-u k-ḷ----a----. U____ m_________ o__ v______ e___ k____________ U-k-ḷ m-ṉ-i-i-k- o-u v-p-t-u e-ṟ- k-ḷ-i-p-ṭ-ē-. ----------------------------------------------- Uṅkaḷ maṉaivikku oru vipattu eṉṟu kēḷvippaṭṭēṉ.
I heard that she is in the hospital. உங-க-் மன-வி-ம------- -னை-ி-்-இர---கிறார்--்---்-ு க--்வி-்பட்---். உ___ ம__ ம____ ம___ இ_______ எ__ கே________ உ-்-ள- ம-ை-ி ம-ு-்-ு- ம-ை-ி-் இ-ு-்-ி-ா-்-ள- எ-்-ு க-ள-வ-ப-ப-்-ே-்- ------------------------------------------------------------------- உங்கள் மனைவி மருத்துவ மனையில் இருக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன். 0
U-k-ḷ-m--a-vi -ar--t--a-ma-a-y-- -ru--i-ārk----ṉ-u k-ḷ---p----ṉ. U____ m______ m________ m_______ i___________ e___ k____________ U-k-ḷ m-ṉ-i-i m-r-t-u-a m-ṉ-i-i- i-u-k-ṟ-r-a- e-ṟ- k-ḷ-i-p-ṭ-ē-. ---------------------------------------------------------------- Uṅkaḷ maṉaivi maruttuva maṉaiyil irukkiṟārkaḷ eṉṟu kēḷvippaṭṭēṉ.
I heard that your car is completely wrecked. உ-்-ள--வ--ட- -ுழு--ும--சேதம-----ட--து---்----ேள-வ---ப--ட-ன். உ___ வ__ மு____ சே_______ எ__ கே________ உ-்-ள- வ-்-ி ம-ழ-வ-ு-் ச-த-ா-ி-ி-்-த- எ-்-ு க-ள-வ-ப-ப-்-ே-்- ------------------------------------------------------------ உங்கள் வண்டி முழுவதும் சேதமாகிவிட்டது என்று கேள்விப்பட்டேன். 0
U--a- ---ṭi--uḻ----u----tam---vi-ṭat- --ṟu-k---ip---ṭ--. U____ v____ m________ c______________ e___ k____________ U-k-ḷ v-ṇ-i m-ḻ-v-t-m c-t-m-k-v-ṭ-a-u e-ṟ- k-ḷ-i-p-ṭ-ē-. -------------------------------------------------------- Uṅkaḷ vaṇṭi muḻuvatum cētamākiviṭṭatu eṉṟu kēḷvippaṭṭēṉ.
I’m happy that you came. நீ--கள்--ந்த--ல்-என--க- -----ம- மக-ழ்ச-சி. நீ___ வ____ எ___ மி___ ம_____ ந-ங-க-் வ-்-த-ல- எ-க-க- ம-க-ு-் ம-ி-்-்-ி- ------------------------------------------ நீங்கள் வந்ததில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி. 0
Nīṅ--ḷ-v-nt--il-eṉak-- m-k-v-m -a-iḻcc-. N_____ v_______ e_____ m______ m________ N-ṅ-a- v-n-a-i- e-a-k- m-k-v-m m-k-ḻ-c-. ---------------------------------------- Nīṅkaḷ vantatil eṉakku mikavum makiḻcci.
I’m happy that you are interested. ந-ங்கள் ஆ-்வ-ாக-உள---ில்-எ-க--- ----ும- ம---்ச-ச-. நீ___ ஆ____ உ____ எ___ மி___ ம_____ ந-ங-க-் ஆ-்-ம-க உ-்-த-ல- எ-க-க- ம-க-ு-் ம-ி-்-்-ி- -------------------------------------------------- நீங்கள் ஆர்வமாக உள்ளதில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி. 0
Nī---- ā---māk- -ḷ--ti--e----- --------m-ki-cci. N_____ ā_______ u______ e_____ m______ m________ N-ṅ-a- ā-v-m-k- u-ḷ-t-l e-a-k- m-k-v-m m-k-ḻ-c-. ------------------------------------------------ Nīṅkaḷ ārvamāka uḷḷatil eṉakku mikavum makiḻcci.
I’m happy that you want to buy the house. ந----ள---ீடு வ--்- வி-ும்---ி-ீர்-ள் --்ப-ி-்--னக--ு ம-ிழ்ச-சி. நீ___ வீ_ வா__ வி________ எ____ எ___ ம_____ ந-ங-க-் வ-ட- வ-ங-க வ-ர-ம-ப-க-ற-ர-க-் எ-்-த-ல- எ-க-க- ம-ி-்-்-ி- --------------------------------------------------------------- நீங்கள் வீடு வாங்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி. 0
N---aḷ ---u -āṅ-a-v-r-mp-ki---kaḷ-e--a-i- -ṉ-k-u ma-i-c-i. N_____ v___ v____ v______________ e______ e_____ m________ N-ṅ-a- v-ṭ- v-ṅ-a v-r-m-u-i-ī-k-ḷ e-p-t-l e-a-k- m-k-ḻ-c-. ---------------------------------------------------------- Nīṅkaḷ vīṭu vāṅka virumpukiṟīrkaḷ eṉpatil eṉakku makiḻcci.
I’m afraid the last bus has already gone. ந--் -ி-ை--கி--ன்---டை----ஸ- -ோ-்விட்ட-- -ன்று. நா_ நி______ க__ ப_ போ_____ எ___ ந-ன- ந-ன-க-க-ற-ன-, க-ை-ி ப-் ப-ய-வ-ட-ட-ு எ-்-ு- ----------------------------------------------- நான் நினைக்கிறேன், கடைசி பஸ் போய்விட்டது என்று. 0
Nāṉ -i-aikki-ē-, --ṭai-i p-s -ō--i-ṭ----e-ṟu. N__ n___________ k______ p__ p_________ e____ N-ṉ n-ṉ-i-k-ṟ-ṉ- k-ṭ-i-i p-s p-y-i-ṭ-t- e-ṟ-. --------------------------------------------- Nāṉ niṉaikkiṟēṉ, kaṭaici pas pōyviṭṭatu eṉṟu.
I’m afraid we will have to take a taxi. ந--- நின-----றேன-,நாம---ரு-வ--கை-வண-டி---- --ல்ல-வ-ண்-ும---ன-று. நா_ நி________ ஒ_ வா__ வ____ செ__ வே___ எ___ ந-ன- ந-ன-க-க-ற-ன-,-ா-் ஒ-ு வ-ட-ை வ-்-ி-ி-் ச-ல-ல வ-ண-ட-ம- எ-்-ு- ---------------------------------------------------------------- நான் நினைக்கிறேன்,நாம் ஒரு வாடகை வண்டியில் செல்ல வேண்டும் என்று. 0
Nāṉ-niṉa-k-i---,n---o-u---ṭ---i v-ṇṭi-il--el-a-v-ṇ-u- e--u. N__ n______________ o__ v______ v_______ c____ v_____ e____ N-ṉ n-ṉ-i-k-ṟ-ṉ-n-m o-u v-ṭ-k-i v-ṇ-i-i- c-l-a v-ṇ-u- e-ṟ-. ----------------------------------------------------------- Nāṉ niṉaikkiṟēṉ,nām oru vāṭakai vaṇṭiyil cella vēṇṭum eṉṟu.
I’m afraid I have no more money. ந--் -ின-----ற----என்ன---்-இத-்-ு மேல்--ண-் இ-----என--ு. நா_ நி___________ இ___ மே_ ப__ இ__ எ___ ந-ன- ந-ன-க-க-ற-ன-,-ன-ன-ட-் இ-ற-க- ம-ல- ப-ம- இ-்-ை எ-்-ு- -------------------------------------------------------- நான் நினைக்கிறேன்,என்னிடம் இதற்கு மேல் பணம் இல்லை என்று. 0
N-- --ṉai-k-ṟ---eṉṉ--am-itaṟ---mē---aṇ---i--a- --ṟu. N__ n__________________ i_____ m__ p____ i____ e____ N-ṉ n-ṉ-i-k-ṟ-ṉ-e-ṉ-ṭ-m i-a-k- m-l p-ṇ-m i-l-i e-ṟ-. ---------------------------------------------------- Nāṉ niṉaikkiṟēṉ,eṉṉiṭam itaṟku mēl paṇam illai eṉṟu.

From gestures to speech

When we speak or listen, our brain has a lot to do. It has to process the linguistic signals. Gestures and symbols are linguistic signals too. They existed even before human speech. Some symbols are understood in all cultures. Others have to be learned. They can't be understood just by looking at them. Gestures and symbols are processed like speech. And they are processed in the same area of the brain! A new study has proven this. Researchers tested several test subjects. These test subjects had to view various video clips. While they were watching the clips, their brain activity was measured. In one group, the clips expressed various things. These occurred through movements, symbols and speech. The other test group watched different video clips. These videos were nonsense clips. Speech, gestures and symbols didn't exist. They had no meaning. In the measurements, the researchers saw what was processed where. They could compare the brain activity of the test subjects. Everything that had meaning was analyzed in the same area. The results of this experiment are very interesting. They show how our brain has learned language over time. At first, man communicated with gestures. Later he developed a language. The brain had to learn, therefore, to process speech like gestures. And evidently it simply updated the old version …