Phrasebook

en Colors   »   te రంగులు

14 [fourteen]

Colors

Colors

14 [పద్నాలుగు]

14 [Padnālugu]

రంగులు

[Raṅgulu]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
Snow is white. మ-చ- --ల్లగ- -ంట---ి మ-చ- త-ల-లగ- ఉ-ట--ద- మ-చ- త-ల-ల-ా ఉ-ట-ం-ి -------------------- మంచు తెల్లగా ఉంటుంది 0
M-n̄c- -ell-gā---ṭ-ndi Man-cu tellagā uṇṭundi M-n-c- t-l-a-ā u-ṭ-n-i ---------------------- Man̄cu tellagā uṇṭundi
The sun is yellow. సూ--యుడ- ప-----చ--గా ఉ----ు స-ర-య-డ- పస-ప-పచ-చగ- ఉ-ట-డ- స-ర-య-డ- ప-ు-ు-చ-చ-ా ఉ-ట-డ- --------------------------- సూర్యుడు పసుపుపచ్చగా ఉంటాడు 0
S--y--u -------ac--g- u---ḍu Sūryuḍu pasupupaccagā uṇṭāḍu S-r-u-u p-s-p-p-c-a-ā u-ṭ-ḍ- ---------------------------- Sūryuḍu pasupupaccagā uṇṭāḍu
The orange is orange. నా--ంజ --రింజరం--లో-ఉ--ుం-ి న-ర--జ న-ర--జర-గ-ల- ఉ-ట--ద- న-ర-ం- న-ర-ం-ర-గ-ల- ఉ-ట-ం-ి --------------------------- నారింజ నారింజరంగులో ఉంటుంది 0
Nā-in̄j- --ri---ar-ṅgulō --ṭun-i Nārin-ja nārin-jaraṅgulō uṇṭundi N-r-n-j- n-r-n-j-r-ṅ-u-ō u-ṭ-n-i -------------------------------- Nārin̄ja nārin̄jaraṅgulō uṇṭundi
The cherry is red. చ---రీ----ర-----టు-ది చ-ర-ర- ఎర-రగ- ఉ-ట--ద- చ-ర-ర- ఎ-్-గ- ఉ-ట-ం-ి --------------------- చెర్రీ ఎర్రగా ఉంటుంది 0
Cerr--err-gā --ṭundi Cerrī erragā uṇṭundi C-r-ī e-r-g- u-ṭ-n-i -------------------- Cerrī erragā uṇṭundi
The sky is blue. ఆ--శ- న-ల-గా ఉ--ు-ది ఆక-శ- న-ల-గ- ఉ-ట--ద- ఆ-ా-ం న-ల-గ- ఉ-ట-ం-ి -------------------- ఆకాశం నీలంగా ఉంటుంది 0
Ā--śa- --la--ā -ṇ-u--i Ākāśaṁ nīlaṅgā uṇṭundi Ā-ā-a- n-l-ṅ-ā u-ṭ-n-i ---------------------- Ākāśaṁ nīlaṅgā uṇṭundi
The grass is green. గ-్డ---కుప----ా--ంట--ది గడ-డ- ఆక-పచ-చగ- ఉ-ట--ద- గ-్-ి ఆ-ు-చ-చ-ా ఉ-ట-ం-ి ----------------------- గడ్డి ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది 0
Gaḍ------pa--a-- -ṇ--ndi Gaḍḍi ākupaccagā uṇṭundi G-ḍ-i ā-u-a-c-g- u-ṭ-n-i ------------------------ Gaḍḍi ākupaccagā uṇṭundi
The earth is brown. భూమి -ో---ర--ు-----ట--ది భ-మ- గ-ధ-మర-గ-ల- ఉ-ట--ద- భ-మ- గ-ధ-మ-ం-ు-ో ఉ-ట-ం-ి ------------------------ భూమి గోధుమరంగులో ఉంటుంది 0
Bhūm--gōdh------gul--uṇ-u-di Bhūmi gōdhumaraṅgulō uṇṭundi B-ū-i g-d-u-a-a-g-l- u-ṭ-n-i ---------------------------- Bhūmi gōdhumaraṅgulō uṇṭundi
The cloud is grey / gray (am.). మబ్-ు -చ్చ--య రం-ు-ో-ఉ--ు--ి మబ-బ- గచ-చక-య ర-గ-ల- ఉ-ట--ద- మ-్-ు గ-్-క-య ర-గ-ల- ఉ-ట-ం-ి ---------------------------- మబ్బు గచ్చకాయ రంగులో ఉంటుంది 0
Mab----acc-kā----a-g--- uṇṭ---i Mabbu gaccakāya raṅgulō uṇṭundi M-b-u g-c-a-ā-a r-ṅ-u-ō u-ṭ-n-i ------------------------------- Mabbu gaccakāya raṅgulō uṇṭundi
The tyres / tires (am.) are black. టైర-లు నల్ల----ంటాయి ట-ర-ల- నల-లగ- ఉ-ట-య- ట-ర-ల- న-్-గ- ఉ-ట-య- -------------------- టైర్లు నల్లగా ఉంటాయి 0
Ṭ--rlu -a-l-g---ṇṭāyi Ṭairlu nallagā uṇṭāyi Ṭ-i-l- n-l-a-ā u-ṭ-y- --------------------- Ṭairlu nallagā uṇṭāyi
What colour / color (am.) is the snow? White. మ-చు --ర-గ-ల--ఉ--ుం--- తెలుపు మ-చ- ఏ ర-గ-ల- ఉ-ట--ద-? త-ల-ప- మ-చ- ఏ ర-గ-ల- ఉ-ట-ం-ి- త-ల-ప- ----------------------------- మంచు ఏ రంగులో ఉంటుంది? తెలుపు 0
Ma--cu - ra-gu-- -ṇṭ-nd----el--u Man-cu ē raṅgulō uṇṭundi? Telupu M-n-c- ē r-ṅ-u-ō u-ṭ-n-i- T-l-p- -------------------------------- Man̄cu ē raṅgulō uṇṭundi? Telupu
What colour / color (am.) is the sun? Yellow. స--్య-డ- --రం---ో-ఉం--డ-?--సుపు--్చ స-ర-య-డ- ఏ ర-గ-ల- ఉ-ట-డ-? పస-ప-పచ-చ స-ర-య-డ- ఏ ర-గ-ల- ఉ-ట-డ-? ప-ు-ు-చ-చ ----------------------------------- సూర్యుడు ఏ రంగులో ఉంటాడు? పసుపుపచ్చ 0
S----ḍu - ra-g--- u----u--P-sup-p-c-a Sūryuḍu ē raṅgulō uṇṭāḍu? Pasupupacca S-r-u-u ē r-ṅ-u-ō u-ṭ-ḍ-? P-s-p-p-c-a ------------------------------------- Sūryuḍu ē raṅgulō uṇṭāḍu? Pasupupacca
What colour / color (am.) is the orange? Orange. నా-ి---ఏ--ంగ-ల----ట------న-ర---ర--ు న-ర--జ ఏ ర-గ-ల- ఉ-ట--ద-? న-ర--జర-గ- న-ర-ం- ఏ ర-గ-ల- ఉ-ట-ం-ి- న-ర-ం-ర-గ- ----------------------------------- నారింజ ఏ రంగులో ఉంటుంది? నారింజరంగు 0
N--i--j- ē ra-g----uṇ--ndi?-N--in̄-araṅgu Nārin-ja ē raṅgulō uṇṭundi? Nārin-jaraṅgu N-r-n-j- ē r-ṅ-u-ō u-ṭ-n-i- N-r-n-j-r-ṅ-u ----------------------------------------- Nārin̄ja ē raṅgulō uṇṭundi? Nārin̄jaraṅgu
What colour / color (am.) is the cherry? Red. చె-్రీ ఏ -----ో-ఉ-టుంద-- ఎ-ుపు చ-ర-ర- ఏ ర-గ-ల- ఉ-ట--ద-? ఎర-ప- చ-ర-ర- ఏ ర-గ-ల- ఉ-ట-ం-ి- ఎ-ు-ు ------------------------------ చెర్రీ ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఎరుపు 0
Ce-------a-g-l- -ṇṭundi--Erupu Cerrī ē raṅgulō uṇṭundi? Erupu C-r-ī ē r-ṅ-u-ō u-ṭ-n-i- E-u-u ------------------------------ Cerrī ē raṅgulō uṇṭundi? Erupu
What colour / color (am.) is the sky? Blue. ఆకా-- ఏ -ం---ో-ఉ-ట--ది- న-లం ఆక-శ- ఏ ర-గ-ల- ఉ-ట--ద-? న-ల- ఆ-ా-ం ఏ ర-గ-ల- ఉ-ట-ం-ి- న-ల- ---------------------------- ఆకాశం ఏ రంగులో ఉంటుంది? నీలం 0
Ā----ṁ----aṅ-ul---ṇ-u---?---laṁ Ākāśaṁ ē raṅgulō uṇṭundi? Nīlaṁ Ā-ā-a- ē r-ṅ-u-ō u-ṭ-n-i- N-l-ṁ ------------------------------- Ākāśaṁ ē raṅgulō uṇṭundi? Nīlaṁ
What colour / color (am.) is the grass? Green. గడ్డి - రం---ో ఉ--ు--ి- ఆకు-చ-చ గడ-డ- ఏ ర-గ-ల- ఉ-ట--ద-? ఆక-పచ-చ గ-్-ి ఏ ర-గ-ల- ఉ-ట-ం-ి- ఆ-ు-చ-చ ------------------------------- గడ్డి ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఆకుపచ్చ 0
Gaḍ-i-ē-ra-g--ō ---un-i? Ākupacca Gaḍḍi ē raṅgulō uṇṭundi? Ākupacca G-ḍ-i ē r-ṅ-u-ō u-ṭ-n-i- Ā-u-a-c- --------------------------------- Gaḍḍi ē raṅgulō uṇṭundi? Ākupacca
What colour / color (am.) is the earth? Brown. భ--ి ఏ-రం---ో ఉంట---ి- గ----రంగు భ-మ- ఏ ర-గ-ల- ఉ-ట--ద-? గ-ధ-మర-గ- భ-మ- ఏ ర-గ-ల- ఉ-ట-ం-ి- గ-ధ-మ-ం-ు -------------------------------- భూమి ఏ రంగులో ఉంటుంది? గోధుమరంగు 0
B--mi - raṅ-ul- ---u---? G----ma-a-gu Bhūmi ē raṅgulō uṇṭundi? Gōdhumaraṅgu B-ū-i ē r-ṅ-u-ō u-ṭ-n-i- G-d-u-a-a-g- ------------------------------------- Bhūmi ē raṅgulō uṇṭundi? Gōdhumaraṅgu
What colour / color (am.) is the cloud? Grey / Gray (am.). మ-్బు ఏ రం---ో -ం--ంద-- గ--చకా-----ు మబ-బ- ఏ ర-గ-ల- ఉ-ట--ద-? గచ-చక-య ర-గ- మ-్-ు ఏ ర-గ-ల- ఉ-ట-ం-ి- గ-్-క-య ర-గ- ------------------------------------ మబ్బు ఏ రంగులో ఉంటుంది? గచ్చకాయ రంగు 0
M---- ē r---ulō u--u-d-?-G-c--kāy- ra--u Mabbu ē raṅgulō uṇṭundi? Gaccakāya raṅgu M-b-u ē r-ṅ-u-ō u-ṭ-n-i- G-c-a-ā-a r-ṅ-u ---------------------------------------- Mabbu ē raṅgulō uṇṭundi? Gaccakāya raṅgu
What colour / color (am.) are the tyres / tires (am.)? Black. ట---లు - -ంగు-ో-ఉం--యి- నల్లగా ట-ర-ల- ఏ ర-గ-ల- ఉ-ట-య-? నల-లగ- ట-ర-ల- ఏ ర-గ-ల- ఉ-ట-య-? న-్-గ- ------------------------------ టైర్లు ఏ రంగులో ఉంటాయి? నల్లగా 0
Ṭai--u---raṅ-ulō -ṇ---i----l---ā Ṭairlu ē raṅgulō uṇṭāyi? Nallagā Ṭ-i-l- ē r-ṅ-u-ō u-ṭ-y-? N-l-a-ā -------------------------------- Ṭairlu ē raṅgulō uṇṭāyi? Nallagā

Women and men speak differently

We all know that women and men are different. But did you also know that they speak differently? Multiple studies have shown this. Women use different speech patterns to men. They are often more indirect and reserved in how they speak. By contrast, men typically use a clear and direct language. But the topics they talk about are also different. Men talk more about news, economy, or sports. Women prefer social topics like family or health. So men like to talk about facts. Women prefer to talk about people. It's striking that women attempt to have a ‘weak’ language. That is, they speak more carefully and politely. Women also ask more questions. In doing so, they most likely want to achieve harmony and avoid conflict. Furthermore, women have a much larger vocabulary for feelings. For men, conversation is often a type of competition. Their language is distinctly more provocative and aggressive. And men speak far fewer words per day than women. Some researchers claim that this is because of the composition of the brain. Because the brain is different in women and men. That is to say, their speech centers are structured differently too. Though most likely other factors influence our language as well. Science hasn't explored this area for a long time. Still, women and men do not speak completely different languages. Misunderstandings don't have to occur. There are many strategies for successful communication. The simplest is: Listen better!
Did you know?
French is counted among the Romance languages. That means that it developed from Latin. It is thus related to other Romance languages like Spanish or Italian. Today French is spoken on every continent. It is the native language of more than 110 million people. A total of about 220 million people speak French. For this reason French is considered a world language. Many international organizations use French as the official language. In the past French was the language of diplomacy. Today English has taken over that role for the most part. Nevertheless, French is still one of the most important common languages. And the number of speakers has steadily climbed for years! This is due to strong population growth in the African and Arabic region. French is also spoken on islands in the Caribbean and in the South Pacific. If you like to travel you should definitely learn French!