Phrasebook

en Yesterday – today – tomorrow   »   te నిన్న-ఈరోజు -రేపు

10 [ten]

Yesterday – today – tomorrow

Yesterday – today – tomorrow

10 [పది]

10 [Padi]

నిన్న-ఈరోజు -రేపు

[Ninna-īrōju -rēpu]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
Yesterday was Saturday. నిన-న -----రం-అయ్యి-ది న-న-న శన-వ-ర- అయ-య--ద- న-న-న శ-ి-ా-ం అ-్-ి-ద- ---------------------- నిన్న శనివారం అయ్యింది 0
N--n--ś-ni-ā-a--ay--n-i Ninna śanivāraṁ ayyindi N-n-a ś-n-v-r-ṁ a-y-n-i ----------------------- Ninna śanivāraṁ ayyindi
I was at the cinema yesterday. న-న-- న--- స--ి-ా--ి--ె-్--ను న-న-న న-న- స-న-మ- క- వ-ళ-ళ-న- న-న-న న-న- స-న-మ- క- వ-ళ-ళ-న- ----------------------------- నిన్న నేను సినిమా కి వెళ్ళాను 0
N-n-- n-n- -i-im- ki veḷḷ--u Ninna nēnu sinimā ki veḷḷānu N-n-a n-n- s-n-m- k- v-ḷ-ā-u ---------------------------- Ninna nēnu sinimā ki veḷḷānu
The film was interesting. స---మ- ---ా---క్--క-ంగ---ంది స-న-మ- చ-ల- ఆసక-త-కర-గ- ఉ-ద- స-న-మ- చ-ల- ఆ-క-త-క-ం-ా ఉ-ద- ---------------------------- సినిమా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది 0
Si-i-ā----ā ās-k----r-ṅ---un-i Sinimā cālā āsaktikaraṅgā undi S-n-m- c-l- ā-a-t-k-r-ṅ-ā u-d- ------------------------------ Sinimā cālā āsaktikaraṅgā undi
Today is Sunday. ఈ--జ- ఆ-ి-ారం ఈర-జ- ఆద-వ-ర- ఈ-ో-ు ఆ-ి-ా-ం ------------- ఈరోజు ఆదివారం 0
Īr----ādiv---ṁ Īrōju ādivāraṁ Ī-ō-u ā-i-ā-a- -------------- Īrōju ādivāraṁ
I’m not working today. ఈర-జ--నే-- పన--చ--డ- ల--ు ఈర-జ- న-న- పన- చ-యడ- ల-ద- ఈ-ో-ు న-న- ప-ి చ-య-ం ల-ద- ------------------------- ఈరోజు నేను పని చేయడం లేదు 0
Ī--j--n--u---ni---yaḍaṁ --du Īrōju nēnu pani cēyaḍaṁ lēdu Ī-ō-u n-n- p-n- c-y-ḍ-ṁ l-d- ---------------------------- Īrōju nēnu pani cēyaḍaṁ lēdu
I’m staying at home. న--ు--ంట---న- ఉ-----నాను న-న- ఇ-ట-ల-న- ఉ-ట-న-న-న- న-న- ఇ-ట-ల-న- ఉ-ట-న-న-న- ------------------------ నేను ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను 0
N-n- ----ō----ṇṭu-n-nu Nēnu iṇṭlōnē uṇṭunnānu N-n- i-ṭ-ō-ē u-ṭ-n-ā-u ---------------------- Nēnu iṇṭlōnē uṇṭunnānu
Tomorrow is Monday. ర--------ారం ర-ప- స-మవ-ర- ర-ప- స-మ-ా-ం ------------ రేపు సోమవారం 0
Rēp- -ōma---aṁ Rēpu sōmavāraṁ R-p- s-m-v-r-ṁ -------------- Rēpu sōmavāraṁ
Tomorrow I will work again. ర--ు నే-ు ---ళీ--న--చ---తా-ు ర-ప- న-న- మళ-ళ- పన- చ-స-త-న- ర-ప- న-న- మ-్-ీ ప-ి చ-స-త-న- ---------------------------- రేపు నేను మళ్ళీ పని చేస్తాను 0
R--u -ē----a--- --ni--ē---nu Rēpu nēnu maḷḷī pani cēstānu R-p- n-n- m-ḷ-ī p-n- c-s-ā-u ---------------------------- Rēpu nēnu maḷḷī pani cēstānu
I work at an office. నేన- --ీసుల- ప-ి చేస---ను న-న- ఆఫ-స-ల- పన- చ-స-త-న- న-న- ఆ-ీ-ు-ో ప-ి చ-స-త-న- ------------------------- నేను ఆఫీసులో పని చేస్తాను 0
Nē-- āp----l----n- -----nu Nēnu āphīsulō pani cēstānu N-n- ā-h-s-l- p-n- c-s-ā-u -------------------------- Nēnu āphīsulō pani cēstānu
Who is that? ఆ---ఎ--ు? ఆయన ఎవర-? ఆ-న ఎ-ర-? --------- ఆయన ఎవరు? 0
Ā-ana--v-ru? Āyana evaru? Ā-a-a e-a-u- ------------ Āyana evaru?
That is Peter. ఆయ---ీ--్ ఆయన ప-టర- ఆ-న ప-ట-్ --------- ఆయన పీటర్ 0
Ā-ana p--ar Āyana pīṭar Ā-a-a p-ṭ-r ----------- Āyana pīṭar
Peter is a student. పీటర- ఒ--వ---యా---ి ప-టర- ఒక వ-ధ-య-ర-థ- ప-ట-్ ఒ- వ-ధ-య-ర-థ- ------------------- పీటర్ ఒక విధ్యార్థి 0
Pī--- --a vid--ā--hi Pīṭar oka vidhyārthi P-ṭ-r o-a v-d-y-r-h- -------------------- Pīṭar oka vidhyārthi
Who is that? ఆమ--ఎ--ు? ఆమ- ఎవర-? ఆ-ె ఎ-ర-? --------- ఆమె ఎవరు? 0
Ā-e --a--? Āme evaru? Ā-e e-a-u- ---------- Āme evaru?
That is Martha. ఆమ-----్-ా ఆమ- మ-ర-థ- ఆ-ె మ-ర-థ- ---------- ఆమె మార్థా 0
Ā-- -ārt-ā Āme mārthā Ā-e m-r-h- ---------- Āme mārthā
Martha is a secretary. మార--ా-ఒక స-క-రె-రీ మ-ర-థ- ఒక స-క-ర-టర- మ-ర-థ- ఒ- స-క-ర-ట-ీ ------------------- మార్థా ఒక సెక్రెటరీ 0
M-r-h--ok- -e-r-ṭ--ī Mārthā oka sekreṭarī M-r-h- o-a s-k-e-a-ī -------------------- Mārthā oka sekreṭarī
Peter and Martha are friends. ప---్ మ-ి-- -ా--థా-స-నేహ--ులు ప-టర- మర-య- మ-ర-థ- స-న-హ-త-ల- ప-ట-్ మ-ి-ు మ-ర-థ- స-న-హ-త-ల- ----------------------------- పీటర్ మరియు మార్థా స్నేహితులు 0
Pīṭar m-r-y---ā-t----nē--tulu Pīṭar mariyu mārthā snēhitulu P-ṭ-r m-r-y- m-r-h- s-ē-i-u-u ----------------------------- Pīṭar mariyu mārthā snēhitulu
Peter is Martha’s friend. పీటర----------్నే--తుడు ప-టర- మ-ర-థ- స-న-హ-త-డ- ప-ట-్ మ-ర-థ- స-న-హ-త-డ- ----------------------- పీటర్ మార్థా స్నేహితుడు 0
Pī-a----rth----ē-it-ḍu Pīṭar mārthā snēhituḍu P-ṭ-r m-r-h- s-ē-i-u-u ---------------------- Pīṭar mārthā snēhituḍu
Martha is Peter’s friend. మా--థ- ప-ట-్--్--హి-ు-ాలు మ-ర-థ- ప-టర- స-న-హ-త-ర-ల- మ-ర-థ- ప-ట-్ స-న-హ-త-ర-ల- ------------------------- మార్థా పీటర్ స్నేహితురాలు 0
Mār-h- -īṭa--s-ē---u-ā-u Mārthā pīṭar snēhiturālu M-r-h- p-ṭ-r s-ē-i-u-ā-u ------------------------ Mārthā pīṭar snēhiturālu

Learning in your sleep

Today, foreign languages are a part of general education. If only learning them weren't so tedious! There is good news for those that have difficulties with it. For we learn most effectively in our sleep! Multiple scientific studies have arrived at this conclusion. And we can use this when it comes to learning languages. We process the day's events in our sleep. Our brains analyze new experiences. Everything that we've experienced is thought out once again. And the new content is reinforced in our brains. Things that are learned just before falling asleep are retained especially well. Therefore, it can be helpful to review important items in the evening. A different phase of sleep is responsible for different learning content. REM sleep supports psychomotor learning. Playing music or sports belongs in this category. In contrast, the learning of pure knowledge takes place in deep sleep. This is where everything we learn is reviewed. Even vocabulary and grammar! When we learn languages, our brain must work very hard. It has to store new words and rules. This is all played back once more in sleep. Researchers call this Replay Theory. However, it's important that you sleep well. Body and mind have to recuperate properly. Only then can the brain work efficiently. You could say: good sleep, good cognitive performance. While we're resting, our brain is still active… So: Gute Nacht, good night, buona notte, dobrou noc!
Did you know?
British English is the form of English that is spoken in Great Britain. It is counted among the West Germanic languages. It is the native language of approximately 60 million people. It deviates from American English in a few areas. English is thus considered a pluricentric language. That means that it is a language that has multiple standard forms. Differences can relate to pronunciation, vocabulary, and orthography, for example. British English is divided into many dialects that in some cases are very different. For a long time dialect speakers were considered uneducated and could not find good jobs. Today it is different, even though dialects still play a role in Great Britain. British English has also been strongly influenced by French. This dates back to the Norman Conquest in 1066. In turn, Great Britain took its language to other continents during the colonial times. In this way, English became one of the most important languages of the world in the last few centuries. Learn English, but the original please!