Phrasebook

en In the swimming pool   »   te స్విమ్మింగ్ పూల్ లో

50 [fifty]

In the swimming pool

In the swimming pool

50 [యాభై]

50 [Yābhai]

స్విమ్మింగ్ పూల్ లో

[Svim'miṅg pūl lō]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
It is hot today. ఈ --జు చ--ా--ేడ--ా-ఉంది ఈ ర-జ- చ-ల- వ-డ-గ- ఉ-ద- ఈ ర-జ- చ-ల- వ-డ-గ- ఉ-ద- ----------------------- ఈ రోజు చాలా వేడిగా ఉంది 0
Ī --------ā v--i-ā---di Ī rōju cālā vēḍigā undi Ī r-j- c-l- v-ḍ-g- u-d- ----------------------- Ī rōju cālā vēḍigā undi
Shall we go to the swimming pool? మ-ం--్వ--్-ి-గ- --ల్--ి----్ద-మ-? మన- స-వ-మ-మ--గ- ప-ల- క- వ-ళ-ద-మ-? మ-ం స-వ-మ-మ-ం-్ ప-ల- క- వ-ళ-ద-మ-? --------------------------------- మనం స్విమ్మింగ్ పూల్ కి వెళ్దామా? 0
M--------m-miṅg-p-l--i-veḷ----? Manaṁ svim'miṅg pūl ki veḷdāmā? M-n-ṁ s-i-'-i-g p-l k- v-ḷ-ā-ā- ------------------------------- Manaṁ svim'miṅg pūl ki veḷdāmā?
Do you feel like swimming? మ-----త---ట్--లన- -ంద-? మ-క- ఈత క-ట-ట-లన- ఉ-ద-? మ-క- ఈ- క-ట-ట-ల-ి ఉ-ద-? ----------------------- మీకు ఈత కొట్టాలని ఉందా? 0
M-ku-ī-a------la----n--? Mīku īta koṭṭālani undā? M-k- ī-a k-ṭ-ā-a-i u-d-? ------------------------ Mīku īta koṭṭālani undā?
Do you have a towel? మ---ద-ద ---డు ఉం-ా? మ- వద-ద త--డ- ఉ-ద-? మ- వ-్- త-ం-ు ఉ-ద-? ------------------- మీ వద్ద తుండు ఉందా? 0
Mī -a-da------ -nd-? Mī vadda tuṇḍu undā? M- v-d-a t-ṇ-u u-d-? -------------------- Mī vadda tuṇḍu undā?
Do you have swimming trunks? మీ-వద్--ఈత----్-ే -ుస్-ు-ు ఉన--ా-ా? మ- వద-ద ఈత క-ట-ట- ద-స-త-ల- ఉన-న-య-? మ- వ-్- ఈ- క-ట-ట- ద-స-త-ల- ఉ-్-ా-ా- ----------------------------------- మీ వద్ద ఈత కొట్టే దుస్తులు ఉన్నాయా? 0
M- ---d---t--k---- ---t-l- -nn-y-? Mī vadda īta koṭṭē dustulu unnāyā? M- v-d-a ī-a k-ṭ-ē d-s-u-u u-n-y-? ---------------------------------- Mī vadda īta koṭṭē dustulu unnāyā?
Do you have a bathing suit? మ----్ద---న--ం-చ--ే-ప----- -ర--చె ద-స్తులు--న్నాయ-? మ- వద-ద స-న-న- చ-స-టప-ప-డ- ధర--చ- ద-స-త-ల- ఉన-న-య-? మ- వ-్- స-న-న- చ-స-ట-్-ు-ు ధ-ి-చ- ద-స-త-ల- ఉ-్-ా-ా- --------------------------------------------------- మీ వద్ద స్నానం చేసేటప్పుడు ధరించె దుస్తులు ఉన్నాయా? 0
Mī-v-d-- -n--aṁ-c-sēṭa--uḍ- ---ri-̄c---ust-l- --nā--? Mī vadda snānaṁ cēsēṭappuḍu dharin-ce dustulu unnāyā? M- v-d-a s-ā-a- c-s-ṭ-p-u-u d-a-i-̄-e d-s-u-u u-n-y-? ----------------------------------------------------- Mī vadda snānaṁ cēsēṭappuḍu dharin̄ce dustulu unnāyā?
Can you swim? మీ-ు-ఈత-క-ట్----వ-్--? మ-క- ఈత క-ట-టడ- వచ-చ-? మ-క- ఈ- క-ట-ట-ం వ-్-ా- ---------------------- మీకు ఈత కొట్టడం వచ్చా? 0
M-ku -ta-k--ṭa--ṁ --c-ā? Mīku īta koṭṭaḍaṁ vaccā? M-k- ī-a k-ṭ-a-a- v-c-ā- ------------------------ Mīku īta koṭṭaḍaṁ vaccā?
Can you dive? మీ-ు-డ-------డ--వచ్చ-? మ-క- డ-వ- చ-యడ- వచ-చ-? మ-క- డ-వ- చ-య-ం వ-్-ా- ---------------------- మీకు డైవ్ చేయడం వచ్చా? 0
M--u---i- -ēy-ḍ-ṁ ---cā? Mīku ḍaiv cēyaḍaṁ vaccā? M-k- ḍ-i- c-y-ḍ-ṁ v-c-ā- ------------------------ Mīku ḍaiv cēyaḍaṁ vaccā?
Can you jump in the water? మీ-- న-ళ్ళ--ల-క----క-ం-వ--చ-? మ-క- న-ళ-ళల-ల-క- ద-కడ- వచ-చ-? మ-క- న-ళ-ళ-్-ో-ి ద-క-ం వ-్-ా- ----------------------------- మీకు నీళ్ళల్లోకి దూకడం వచ్చా? 0
Mīku-nīḷḷ------ d-k---- -a-c-? Mīku nīḷḷallōki dūkaḍaṁ vaccā? M-k- n-ḷ-a-l-k- d-k-ḍ-ṁ v-c-ā- ------------------------------ Mīku nīḷḷallōki dūkaḍaṁ vaccā?
Where is the shower? ష--్--క--------? షవర- ఎక-కడ ఉ-ద-? ష-ర- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ---------------- షవర్ ఎక్కడ ఉంది? 0
Ṣ--a----kaḍ--un--? Ṣavar ekkaḍa undi? Ṣ-v-r e-k-ḍ- u-d-? ------------------ Ṣavar ekkaḍa undi?
Where is the changing room? బ----ు--ా---ు-ు-- --- ఎ---డ--ం-ి? బట-టల- మ-ర-చ-క-న- గద- ఎక-కడ ఉ-ద-? బ-్-ల- మ-ర-చ-క-న- గ-ి ఎ-్-డ ఉ-ద-? --------------------------------- బట్టలు మార్చుకునే గది ఎక్కడ ఉంది? 0
B-ṭṭal- mā--uk--ē -a---ek-aḍa und-? Baṭṭalu mārcukunē gadi ekkaḍa undi? B-ṭ-a-u m-r-u-u-ē g-d- e-k-ḍ- u-d-? ----------------------------------- Baṭṭalu mārcukunē gadi ekkaḍa undi?
Where are the swimming goggles? ఈత-----ట-ట-్--డు--రించె అ-్---ు---్-- ఉన్-ా--? ఈత క-ట-ట-టప-ప-డ- ధర--చ- అద-ద-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? ఈ- క-ట-ట-ట-్-ు-ు ధ-ి-చ- అ-్-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------------------------------- ఈత కొట్టేటప్పుడు ధరించె అద్దాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Ī-a k---ēṭap---- d-a-----e -d--lu ---a-a---nāyi? Īta koṭṭēṭappuḍu dharin-ce addālu ekkaḍa unnāyi? Ī-a k-ṭ-ē-a-p-ḍ- d-a-i-̄-e a-d-l- e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------------------------------ Īta koṭṭēṭappuḍu dharin̄ce addālu ekkaḍa unnāyi?
Is the water deep? నీ-్ళు-లో--గా --్న-యా? న-ళ-ళ- ల-త-గ- ఉన-న-య-? న-ళ-ళ- ల-త-గ- ఉ-్-ా-ా- ---------------------- నీళ్ళు లోతుగా ఉన్నాయా? 0
Nī-ḷu l----- -n-āy-? Nīḷḷu lōtugā unnāyā? N-ḷ-u l-t-g- u-n-y-? -------------------- Nīḷḷu lōtugā unnāyā?
Is the water clean? న--్-ు --భ్---ా ఉ-్నా-ా? న-ళ-ళ- శ-భ-ర-గ- ఉన-న-య-? న-ళ-ళ- శ-భ-ర-గ- ఉ-్-ా-ా- ------------------------ నీళ్ళు శుభ్రంగా ఉన్నాయా? 0
Nīḷ------h-aṅg--unn--ā? Nīḷḷu śubhraṅgā unnāyā? N-ḷ-u ś-b-r-ṅ-ā u-n-y-? ----------------------- Nīḷḷu śubhraṅgā unnāyā?
Is the water warm? నీ--ళు గ-ర--ెచ--గా-ఉన్నాయ-? న-ళ-ళ- గ-ర-వ-చ-చగ- ఉన-న-య-? న-ళ-ళ- గ-ర-వ-చ-చ-ా ఉ-్-ా-ా- --------------------------- నీళ్ళు గోరువెచ్చగా ఉన్నాయా? 0
N-ḷ---gō--ve-ca---u-nā-ā? Nīḷḷu gōruveccagā unnāyā? N-ḷ-u g-r-v-c-a-ā u-n-y-? ------------------------- Nīḷḷu gōruveccagā unnāyā?
I am freezing. నే-ు గ--డక-్ట-కు------నాను న-న- గడ-డకట-ట-క-ప-త-న-న-న- న-న- గ-్-క-్-ు-ు-ో-ు-్-ా-ు -------------------------- నేను గడ్డకట్టుకుపోతున్నాను 0
N-nu----ḍ-k--ṭ-k----u----u Nēnu gaḍḍakaṭṭukupōtunnānu N-n- g-ḍ-a-a-ṭ-k-p-t-n-ā-u -------------------------- Nēnu gaḍḍakaṭṭukupōtunnānu
The water is too cold. నీళ--ు -ా-- చల్ల-- ఉన్-ాయి న-ళ-ళ- చ-ల- చల-లగ- ఉన-న-య- న-ళ-ళ- చ-ల- చ-్-గ- ఉ-్-ా-ి -------------------------- నీళ్ళు చాలా చల్లగా ఉన్నాయి 0
N---- -ālā --l---ā -n--yi Nīḷḷu cālā callagā unnāyi N-ḷ-u c-l- c-l-a-ā u-n-y- ------------------------- Nīḷḷu cālā callagā unnāyi
I am getting out of the water now. ఇ-్-----నే-- -ీ-్--ను-డి-బయట-ు --్-ు-్-ాను ఇప-ప-డ- న-న- న-ళ-ళ న--డ- బయటక- వస-త-న-న-న- ఇ-్-ు-ు న-న- న-ళ-ళ న-ం-ి బ-ట-ు వ-్-ు-్-ా-ు ------------------------------------------ ఇప్పుడు నేను నీళ్ళ నుండి బయటకు వస్తున్నాను 0
I-pu-u -ēnu ----- ----i--aya-a---vastunnā-u Ippuḍu nēnu nīḷḷa nuṇḍi bayaṭaku vastunnānu I-p-ḍ- n-n- n-ḷ-a n-ṇ-i b-y-ṭ-k- v-s-u-n-n- ------------------------------------------- Ippuḍu nēnu nīḷḷa nuṇḍi bayaṭaku vastunnānu

Unknown languages

Thousands of different languages exist worldwide. Linguists estimate that there are 6,000 to 7,000. However, the exact number is still unknown today. This is because there are still many undiscovered languages. These languages are mostly spoken in remote regions. One example of such a region is the Amazon. There are still many people living in isolation there. They have no contact with other cultures. Despite this, they all have their own language, of course. There are still unidentified languages in other parts of the world as well. We still do not know how many languages there are in Central Africa. New Guinea hasn't been thoroughly researched from a linguistic standpoint either. Whenever a new language is discovered, it's always a sensation. About two years ago scientists discovered Koro. Koro is spoken in the small villages of northern India. Only about 1,000 people speak this language. It is only spoken. Koro doesn't exist in written form. Researchers are puzzled by how Koro has survived for so long. Koro belongs to the Tibeto-Burmese language family. There are about 300 of these languages in all of Asia. But Koro isn't closely related to any of these languages. That means that it must have a history all of its own. Unfortunately, minor languages die out quickly. Occasionally a language disappears within a single generation. As a result, researchers often only have a little time to study them. But there is a little hope for Koro. It is to be documented in an audio dictionary...
Did you know?
Hungarian is counted among the Finno-Ugrian languages. As a Uralic language, it is markedly different from the Indo-Germanic languages. Hungarian is distantly related to Finnish. This similarity is only noticeable in the linguistic structure though. Hungarians and Finns cannot understand each other. About 15 million people speak Hungarian. These people live primarily in Hungary, Romania, Slovakia, Serbia and Ukraine. The Hungarian language is divided into nine dialect groups. It is written with Latin letters. Regardless of the length of the word, the emphasis is on the first syllable. It is also important to differentiate between short and long vowels in the pronunciation. Hungarian grammar is not that simple. It has many peculiarities. This uniqueness of the language is an important hallmark of Hungarian identity. Everyone who learns Hungarian will quickly understand why the Hungarians love their language so much!