Phrasebook

en At the cinema   »   te సినిమా థియేటర్ వద్ద

45 [forty-five]

At the cinema

At the cinema

45 [నలభై ఐదు]

45 [Nalabhai aidu]

సినిమా థియేటర్ వద్ద

[Sinimā thiyēṭar vadda]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
We want to go to the cinema. మేము ---ి--కి వ-ళ్-ాల---ు--ున--ా-ు మ-మ- స-న-మ-క- వ-ళ-ళ-లన-క--ట-న-న-మ- మ-మ- స-న-మ-క- వ-ళ-ళ-ల-ు-ు-ట-న-న-మ- ---------------------------------- మేము సినిమాకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాము 0
M-m--s-n-m----veḷ-ālanukuṇ-un-āmu Mēmu sinimāki veḷḷālanukuṇṭunnāmu M-m- s-n-m-k- v-ḷ-ā-a-u-u-ṭ-n-ā-u --------------------------------- Mēmu sinimāki veḷḷālanukuṇṭunnāmu
A good film is playing today. ఈ ర-జ- -- --చి---న-మా--డు-ోం-ి ఈ ర-జ- ఒక మ-చ- స-న-మ- ఆడ-త--ద- ఈ ర-జ- ఒ- మ-చ- స-న-మ- ఆ-ు-ో-ద- ------------------------------ ఈ రోజు ఒక మంచి సినిమా ఆడుతోంది 0
Ī ---- -ka-m--̄-----n--ā----t-ndi Ī rōju oka man-ci sinimā āḍutōndi Ī r-j- o-a m-n-c- s-n-m- ā-u-ō-d- --------------------------------- Ī rōju oka man̄ci sinimā āḍutōndi
The film is brand new. ఈ----ిమా--ర- -ొత్-ది ఈ స-న-మ- సర- క-త-తద- ఈ స-న-మ- స-ి క-త-త-ి -------------------- ఈ సినిమా సరి కొత్తది 0
Ī --nim- s----k-t---i Ī sinimā sari kottadi Ī s-n-m- s-r- k-t-a-i --------------------- Ī sinimā sari kottadi
Where is the cash register? క-యా-్-రె---్--- ఎ---- ఉంద-? క-య-ష- ర-జ-స-టర- ఎక-కడ ఉ-ద-? క-య-ష- ర-జ-స-ట-్ ఎ-్-డ ఉ-ద-? ---------------------------- క్యాష్ రెజిస్టర్ ఎక్కడ ఉంది? 0
K--- -eji-ṭ----kkaḍa-----? Kyāṣ rejisṭar ekkaḍa undi? K-ā- r-j-s-a- e-k-ḍ- u-d-? -------------------------- Kyāṣ rejisṭar ekkaḍa undi?
Are seats still available? స--్లు-ఇ-కా--ొ--కు--న్-ాయ-? స-ట-ల- ఇ-క- ద-ర-క-త-న-న-య-? స-ట-ల- ఇ-క- ద-ర-క-త-న-న-య-? --------------------------- సీట్లు ఇంకా దొరుకుతున్నాయా? 0
S---- i----do---u-u-nāy-? Sīṭlu iṅkā dorukutunnāyā? S-ṭ-u i-k- d-r-k-t-n-ā-ā- ------------------------- Sīṭlu iṅkā dorukutunnāyā?
How much are the admission tickets? ల-ప-ికి ----ళ--టిక--- -ర-ఎంత-ఉం--? ల-పల-క- వ-ళ-ళ- ట-కట-ల ధర ఎ-త ఉ-ద-? ల-ప-ి-ి వ-ళ-ళ- ట-క-్- ధ- ఎ-త ఉ-ద-? ---------------------------------- లోపలికి వెళ్ళే టికట్ల ధర ఎంత ఉంది? 0
L--a------eḷḷ- ----ṭla-d--r--ent------? Lōpaliki veḷḷē ṭikaṭla dhara enta undi? L-p-l-k- v-ḷ-ē ṭ-k-ṭ-a d-a-a e-t- u-d-? --------------------------------------- Lōpaliki veḷḷē ṭikaṭla dhara enta undi?
When does the show begin? ఆ- --్-ుడు-మొ--వ--ు--ి? ఆట ఎప-ప-డ- మ-దలవ-త--ద-? ఆ- ఎ-్-ు-ు మ-ద-వ-త-ం-ి- ----------------------- ఆట ఎప్పుడు మొదలవుతుంది? 0
Āṭa--p-u-- m---l-vut-n-i? Āṭa eppuḍu modalavutundi? Ā-a e-p-ḍ- m-d-l-v-t-n-i- ------------------------- Āṭa eppuḍu modalavutundi?
How long is the film? స---మా --త -ేప- ----ుం--? స-న-మ- ఎ-త స-ప- ఆడ-త--ద-? స-న-మ- ఎ-త స-ప- ఆ-ు-ు-ద-? ------------------------- సినిమా ఎంత సేపు ఆడుతుంది? 0
S--i-- --t- sē-- -ḍut----? Sinimā enta sēpu āḍutundi? S-n-m- e-t- s-p- ā-u-u-d-? -------------------------- Sinimā enta sēpu āḍutundi?
Can one reserve tickets? మనం టి--ట్-న- ------ేసు-ోవచ్-ా? మన- ట-క-ట-లన- బ-క- చ-స-క-వచ-చ-? మ-ం ట-క-ట-ల-ు బ-క- చ-స-క-వ-్-ా- ------------------------------- మనం టికెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చా? 0
M--a--ṭi-eṭlanu--uk--ē-------cā? Manaṁ ṭikeṭlanu buk cēsukōvaccā? M-n-ṁ ṭ-k-ṭ-a-u b-k c-s-k-v-c-ā- -------------------------------- Manaṁ ṭikeṭlanu buk cēsukōvaccā?
I want to sit at the back. నే-ు చ--రిన -ూర్-----ను--ం-----ా-ు న-న- చ-వర-న క-ర-చ-వ-లన-క--ట-న-న-న- న-న- చ-వ-ి- క-ర-చ-వ-ల-ు-ు-ట-న-న-న- ---------------------------------- నేను చివరిన కూర్చోవాలనుకుంటున్నాను 0
N-nu -i-a-ina --rc-v--a--kuṇ---n--u Nēnu civarina kūrcōvālanukuṇṭunnānu N-n- c-v-r-n- k-r-ō-ā-a-u-u-ṭ-n-ā-u ----------------------------------- Nēnu civarina kūrcōvālanukuṇṭunnānu
I want to sit at the front. న-------దర క-ర---వ-లనుక-ంటు-----ు న-న- మ--దర క-ర-చ-వ-లన-క--ట-న-న-న- న-న- మ-ం-ర క-ర-చ-వ-ల-ు-ు-ట-న-న-న- --------------------------------- నేను ముందర కూర్చోవాలనుకుంటున్నాను 0
Nē-u-m-n---- k---ōvāl-n--u--un---u Nēnu mundara kūrcōvālanukuṇṭunnānu N-n- m-n-a-a k-r-ō-ā-a-u-u-ṭ-n-ā-u ---------------------------------- Nēnu mundara kūrcōvālanukuṇṭunnānu
I want to sit in the middle. న-న- ----ల---ూర్చ-వ-ల---ుం-ున్--ను న-న- మధ-యల- క-ర-చ-వ-లన-క--ట-న-న-న- న-న- మ-్-ల- క-ర-చ-వ-ల-ు-ు-ట-న-న-న- ---------------------------------- నేను మధ్యలో కూర్చోవాలనుకుంటున్నాను 0
Nēnu-mad--a-- k--c-----nuk-ṇṭ--nānu Nēnu madhyalō kūrcōvālanukuṇṭunnānu N-n- m-d-y-l- k-r-ō-ā-a-u-u-ṭ-n-ā-u ----------------------------------- Nēnu madhyalō kūrcōvālanukuṇṭunnānu
The film was exciting. సినిమా-చ-ల- ఉత్తే-కరం-ా -ం-ి స-న-మ- చ-ల- ఉత-త-జకర-గ- ఉ-ద- స-న-మ- చ-ల- ఉ-్-ే-క-ం-ా ఉ-ద- ---------------------------- సినిమా చాలా ఉత్తేజకరంగా ఉంది 0
Si--m---ālā u-t-ja-a-aṅg- -ndi Sinimā cālā uttējakaraṅgā undi S-n-m- c-l- u-t-j-k-r-ṅ-ā u-d- ------------------------------ Sinimā cālā uttējakaraṅgā undi
The film was not boring. స-న-----ిస-గ్గా----ు స-న-మ- వ-స-గ-గ- ల-ద- స-న-మ- వ-స-గ-గ- ల-ద- -------------------- సినిమా విసుగ్గా లేదు 0
Sini-- -is--g- lēdu Sinimā visuggā lēdu S-n-m- v-s-g-ā l-d- ------------------- Sinimā visuggā lēdu
But the book on which the film was based was better. క-న- - -ు-్త-ం -ై-ఆ-ారపడి-ఈ---ని----ీయ--ిం-ో-అ-- చ--- బా-ుంది క-న- ఏ ప-స-తక- ప- ఆధ-రపడ- ఈ స-న-మ- త-యబడ--ద- అద- చ-ల- బ-గ--ద- క-న- ఏ ప-స-త-ం ప- ఆ-ా-ప-ి ఈ స-న-మ- త-య-డ-ం-ో అ-ి చ-ల- బ-గ-ం-ి ------------------------------------------------------------- కానీ ఏ పుస్తకం పై ఆధారపడి ఈ సినిమా తీయబడిందో అది చాలా బాగుంది 0
Kānī ē-pustakaṁ---i---hā-apaḍ- ī sin-m---īy-----ndō-a-- cā-ā b--undi Kānī ē pustakaṁ pai ādhārapaḍi ī sinimā tīyabaḍindō adi cālā bāgundi K-n- ē p-s-a-a- p-i ā-h-r-p-ḍ- ī s-n-m- t-y-b-ḍ-n-ō a-i c-l- b-g-n-i -------------------------------------------------------------------- Kānī ē pustakaṁ pai ādhārapaḍi ī sinimā tīyabaḍindō adi cālā bāgundi
How was the music? మ-య-జి-్ -లా---ది? మ-య-జ-క- ఎల- ఉ-ద-? మ-య-జ-క- ఎ-ా ఉ-ద-? ------------------ మ్యూజిక్ ఎలా ఉంది? 0
Myū--k e---u--i? Myūjik elā undi? M-ū-i- e-ā u-d-? ---------------- Myūjik elā undi?
How were the actors? నట-న-ు-ు-ఎల- -న్--ర-? నట-నట-ల- ఎల- ఉన-న-ర-? న-ీ-ట-ల- ఎ-ా ఉ-్-ా-ు- --------------------- నటీనటులు ఎలా ఉన్నారు? 0
Naṭ-n-ṭ--- --ā---nā--? Naṭīnaṭulu elā unnāru? N-ṭ-n-ṭ-l- e-ā u-n-r-? ---------------------- Naṭīnaṭulu elā unnāru?
Were there English subtitles? ఇ--ు-ో ఇం---ీష--స----ై--ల- ---ఉన---య-? ఇ-ద-ల- ఇ-గ-ల-ష- సబ--ట-ట-ల- ల- ఉన-న-య-? ఇ-ద-ల- ఇ-గ-ల-ష- స-్-ట-ట-ల- ల- ఉ-్-ా-ా- -------------------------------------- ఇందులో ఇంగ్లీషు సబ్-టైటిల్ లు ఉన్నాయా? 0
I-d-l- ---l-ṣu--ab--a-ṭi---- unn-y-? Indulō iṅglīṣu sab-ṭaiṭil lu unnāyā? I-d-l- i-g-ī-u s-b-ṭ-i-i- l- u-n-y-? ------------------------------------ Indulō iṅglīṣu sab-ṭaiṭil lu unnāyā?

Language and music

Music is a worldwide phenomenon. All peoples of the Earth make music. And music is understood in all cultures. A scientific study proved this. In it, western music was played to an isolated tribe of people. This African tribe had no access to the modern world. Nevertheless, they recognized when they heard cheerful or sad songs. Why this is so has not yet been researched. But music appears to be a language without boundaries. And we have all somehow learned how to interpret it correctly. However, music has no evolutionary advantage. That we can understand it anyway is associated with our language. Because music and language belong together. They are processed alike in the brain. They also function similarly. Both combine tones and sounds according to specific rules. Even babies understand music, they learned that in the womb. There they hear the melody of their mother's language. Then when they come into the world they can understand music. It could be said that music imitates the melody of languages. Emotion is also expressed through speed in both language and music. So using our linguistic knowledge, we understand emotions in music. Conversely, musical people often learn languages easier. Many musicians memorize languages like melodies. In doing so, they can remember languages better. Something interesting is that lullabies around the world sound very similar. This proves how international the language of music is. And it is also perhaps the most beautiful of all languages…
Did you know?
Telugu is the native language of approximately 75 million people. It is counted among the Dravidian languages. Telugu is primarily spoken in southeastern India. It is the third most-spoken language in India after Hindi and Bengali. Earlier, written and spoken Telugu were very different. It could almost be said that they were two different languages. Then the written language was modernized so that it can be used everywhere. Telugu is divided into many dialects, although the northern ones are considered especially pure. The pronunciation is not that easy. It should definitely be practiced with a native speaker. Telugu is written in its own script. It is a hybrid of an alphabet and syllabic writing. A hallmark of the script is the many round forms. They are typical for southern Indian scripts. Learn Telugu - there is so much to discover!