Phrasebook

en Adverbs   »   te క్రియావిశేషణం

100 [one hundred]

Adverbs

Adverbs

100 [వంద]

100 [Vanda]

క్రియావిశేషణం

[Kriyāviśēṣaṇaṁ]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
already – not yet ఇ-త---ు-ద- --ఇప-పటి వర-- లేదు ఇ-తక-మ--ద- - ఇప-పట- వరక- ల-ద- ఇ-త-ు-ు-ద- - ఇ-్-ట- వ-క- ల-ద- ----------------------------- ఇంతకుముందు - ఇప్పటి వరకూ లేదు 0
I-ta---u-d- - ip-a-i-varak- ---u Intakumundu - ippaṭi varakū lēdu I-t-k-m-n-u - i-p-ṭ- v-r-k- l-d- -------------------------------- Intakumundu - ippaṭi varakū lēdu
Have you already been to Berlin? మ-రు ---కు ము-ుప- బర----్ -చ---రా? మ-ర- ఇ-తక- మ-న-ప- బర-ల-న- వచ-చ-ర-? మ-ర- ఇ-త-ు మ-న-ప- బ-్-ీ-్ వ-్-ా-ా- ---------------------------------- మీరు ఇంతకు మునుపే బర్లీన్ వచ్చారా? 0
M-r- --taku -unup- --rl---vaccār-? Mīru intaku munupē barlīn vaccārā? M-r- i-t-k- m-n-p- b-r-ī- v-c-ā-ā- ---------------------------------- Mīru intaku munupē barlīn vaccārā?
No, not yet. ల-దు,-ఇప్పటి---- ర-----. ల-ద-, ఇప-పట-వరక- ర-ల-ద-. ల-ద-, ఇ-్-ట-వ-క- ర-ల-ద-. ------------------------ లేదు, ఇప్పటివరకూ రాలేదు. 0
L---- i-pa---arak- r--ēdu. Lēdu, ippaṭivarakū rālēdu. L-d-, i-p-ṭ-v-r-k- r-l-d-. -------------------------- Lēdu, ippaṭivarakū rālēdu.
someone – no one ఎ-ర--ఒ-రు--వ-ూ----ు ఎవర- ఒకర--ఎవర- క-ద- ఎ-ర- ఒ-ర---వ-ూ క-ద- ------------------- ఎవరో ఒకరు-ఎవరూ కాదు 0
Eva-ō-o-aru---arū k-du Evarō okaru-evarū kādu E-a-ō o-a-u-e-a-ū k-d- ---------------------- Evarō okaru-evarū kādu
Do you know someone here? మ--ు -క----ఎ-ర----త-ల--ా? మ-క- ఇక-కడ ఎవర-న- త-ల-స-? మ-క- ఇ-్-డ ఎ-ర-న- త-ల-స-? ------------------------- మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా తెలుసా? 0
M--u--k---a e--r---ā -e--sā? Mīku ikkaḍa evarainā telusā? M-k- i-k-ḍ- e-a-a-n- t-l-s-? ---------------------------- Mīku ikkaḍa evarainā telusā?
No, I don’t know anyone here. ల-ద-- న-క- ఇక్-డ-ఎ-రూ తె-ియ-ు . ల-ద-, న-క- ఇక-కడ ఎవర- త-ల-యర- . ల-ద-, న-క- ఇ-్-డ ఎ-ర- త-ల-య-ు . ------------------------------- లేదు, నాకు ఇక్కడ ఎవరూ తెలియరు . 0
Lē--- n-ku ---aḍ- -varū-t--iyar-. Lēdu, nāku ikkaḍa evarū teliyaru. L-d-, n-k- i-k-ḍ- e-a-ū t-l-y-r-. --------------------------------- Lēdu, nāku ikkaḍa evarū teliyaru.
a little longer – not much longer ఇం-ొ-త--ే-ు-మర- ఎ----వ సే-ు-కా-ు ఇ-క--త స-ప--మర- ఎక-క-వ స-ప- క-ద- ఇ-క-ం- స-ప---ర- ఎ-్-ు- స-ప- క-ద- -------------------------------- ఇంకొంత సేపు-మరీ ఎక్కువ సేపు కాదు 0
I-k-nt- -ēpu-m--ī-ekku---sēpu-kādu Iṅkonta sēpu-marī ekkuva sēpu kādu I-k-n-a s-p---a-ī e-k-v- s-p- k-d- ---------------------------------- Iṅkonta sēpu-marī ekkuva sēpu kādu
Will you stay here a little longer? మీ-ు ఇక్---ఇంకొ-- సేపు-ఉ--ా-ా? మ-ర- ఇక-కడ ఇ-క--త స-ప- ఉ-ట-ర-? మ-ర- ఇ-్-డ ఇ-క-ం- స-ప- ఉ-ట-ర-? ------------------------------ మీరు ఇక్కడ ఇంకొంత సేపు ఉంటారా? 0
M--- ----ḍ----kon-a ----------ā? Mīru ikkaḍa iṅkonta sēpu uṇṭārā? M-r- i-k-ḍ- i-k-n-a s-p- u-ṭ-r-? -------------------------------- Mīru ikkaḍa iṅkonta sēpu uṇṭārā?
No, I won’t stay here much longer. ల---, న--- ఇక-కడ --్----సేప--ఉ--ను. ల-ద-, న-న- ఇక-కడ ఎక-క-వ స-ప- ఉ-డన-. ల-ద-, న-న- ఇ-్-డ ఎ-్-ు- స-ప- ఉ-డ-ు- ----------------------------------- లేదు, నేను ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండను. 0
L--u,--ē---ik-a----kku-a sē-u -ṇ-an-. Lēdu, nēnu ikkaḍa ekkuva sēpu uṇḍanu. L-d-, n-n- i-k-ḍ- e-k-v- s-p- u-ḍ-n-. ------------------------------------- Lēdu, nēnu ikkaḍa ekkuva sēpu uṇḍanu.
something else – nothing else మరే-ై-ా --ఇ-- ----లేదు మర-ద-న- - ఇ-క ఏమ- ల-ద- మ-ే-ై-ా - ఇ-క ఏ-ీ ల-ద- ---------------------- మరేదైనా - ఇంక ఏమీ లేదు 0
Mar-d-in--- -----ēm- lē-u Marēdainā - iṅka ēmī lēdu M-r-d-i-ā - i-k- ē-ī l-d- ------------------------- Marēdainā - iṅka ēmī lēdu
Would you like to drink something else? మ-రు ఇం--మై-- ---ద-ి---ా? మ-ర- ఇ-క-మ-న- త-గదల-చ-ర-? మ-ర- ఇ-క-మ-న- త-గ-ల-చ-ర-? ------------------------- మీరు ఇంకేమైనా తాగదలిచారా? 0
M-r- i--ē-a--- t--a-a--c--ā? Mīru iṅkēmainā tāgadalicārā? M-r- i-k-m-i-ā t-g-d-l-c-r-? ---------------------------- Mīru iṅkēmainā tāgadalicārā?
No, I don’t want anything else. వద-ద---న-కు ఇ--ేమ--వ-్-ు వద-ద-, న-క- ఇ-క-మ- వద-ద- వ-్-ు- న-క- ఇ-క-మ- వ-్-ు ------------------------ వద్దు, నాకు ఇంకేమీ వద్దు 0
Vad--,-n--- ---ē-- v-ddu Vaddu, nāku iṅkēmī vaddu V-d-u- n-k- i-k-m- v-d-u ------------------------ Vaddu, nāku iṅkēmī vaddu
something already – nothing yet ఇం--ు-ము-----ఇ--- --- ల-దు ఇ-తక- మ-న-ప--ఇ-క- ఎమ- ల-ద- ఇ-త-ు మ-న-ప---ం-ా ఎ-ీ ల-ద- -------------------------- ఇంతకు మునుపే-ఇంకా ఎమీ లేదు 0
I--a-- -u--pē-i--ā e-----du Intaku munupē-iṅkā emī lēdu I-t-k- m-n-p---ṅ-ā e-ī l-d- --------------------------- Intaku munupē-iṅkā emī lēdu
Have you already eaten something? మీ-- -ం-క------పే---ైనా-తి-్న--ా? మ-ర- ఇ-తక- మ-న-ప- ఏమ-న- త-న-న-ర-? మ-ర- ఇ-త-ు మ-న-ప- ఏ-ై-ా త-న-న-ర-? --------------------------------- మీరు ఇంతకు మునుపే ఏమైనా తిన్నారా? 0
Mīr--in--k- -un-pē -ma--ā-t-n-ā--? Mīru intaku munupē ēmainā tinnārā? M-r- i-t-k- m-n-p- ē-a-n- t-n-ā-ā- ---------------------------------- Mīru intaku munupē ēmainā tinnārā?
No, I haven’t eaten anything yet. ల------ేన---ం-ా-ఎమీ-త-నలేద-. ల-ద-, న-న- ఇ-క- ఎమ- త-నల-ద-. ల-ద-, న-న- ఇ-క- ఎ-ీ త-న-ే-ు- ---------------------------- లేదు, నేను ఇంకా ఎమీ తినలేదు. 0
L-d-,-nē-u -ṅkā e-- -i------. Lēdu, nēnu iṅkā emī tinalēdu. L-d-, n-n- i-k- e-ī t-n-l-d-. ----------------------------- Lēdu, nēnu iṅkā emī tinalēdu.
someone else – no one else మ------ఎవర-----ు మర-కర--ఎవర- క-ద- మ-ొ-ర---వ-ూ క-ద- ---------------- మరొకరు-ఎవరూ కాదు 0
M-ro-aru-e-a-ū-kā-u Marokaru-evarū kādu M-r-k-r---v-r- k-d- ------------------- Marokaru-evarū kādu
Does anyone else want a coffee? ఇ--ె---క--- -ా-ీ --వాలా? ఇ-క-వర-క-న- క-ఫ- క-వ-ల-? ఇ-క-వ-ి-ై-ా క-ఫ- క-వ-ల-? ------------------------ ఇంకెవరికైనా కాఫీ కావాలా? 0
Iṅkev-rika-nā kā-h- -ā-ā--? Iṅkevarikainā kāphī kāvālā? I-k-v-r-k-i-ā k-p-ī k-v-l-? --------------------------- Iṅkevarikainā kāphī kāvālā?
No, no one else. వ----- ఎవ---ి-ీ ----ు వద-ద-, ఎవ-వర-క- వద-ద- వ-్-ు- ఎ-్-ర-క- వ-్-ు --------------------- వద్దు, ఎవ్వరికీ వద్దు 0
V--du--ev---i-ī vaddu Vaddu, evvarikī vaddu V-d-u- e-v-r-k- v-d-u --------------------- Vaddu, evvarikī vaddu

The Arabian language

The Arabian language is one of the most important languages worldwide. More than 300 million people speak Arabic. They live in more than 20 different countries. Arabian belongs to the Afro-asiatic languages. The Arabic language came into being thousands of years ago. The language was first spoken on the Arabic peninsula. From there it has since spread further. Spoken Arabic differs greatly from the standard language. There are also many different Arabic dialects. One could say that it's spoken differently in every region. Speakers of different dialects often don't understand each other at all. Films from Arabic countries are usually dubbed as a result. Only this way can they be understood in the entire language area. Classical standard Arabic is hardly spoken anymore today. It is only found in its written form. Books and newspapers use the classical Arabic standard language. Today there is no single Arabic technical language. Therefore, technical terms usually come from other languages. English and French are more dominant in this area than any other language. The interest in Arabic has increased considerably in recent years. More and more people want to learn Arabic. Courses are offered at every university and in many schools. Many people find Arabic writing particularly fascinating. It's written from right to left. Arabic pronunciation and grammar aren't that easy. There are many sounds and rules that are unknown to other languages. When studying, a person should follow a certain order. First the pronunciation, then the grammar, then the writing…