Phrasebook

en Genitive   »   te షష్టీవిభక్తి

99 [ninety-nine]

Genitive

Genitive

99 [తొంభై తొమ్మిది]

99 [Tombhai tom\'midi]

షష్టీవిభక్తి

[Ṣaṣṭīvibhakti]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
my girlfriend’s cat న--స---హ-----లి --ల---. న- స-న-హ-త-ర-ల- ప-ల-ల-. న- స-న-హ-త-ర-ల- ప-ల-ల-. ----------------------- నా స్నేహితురాలి పిల్లి. 0
N- s---it---li p----. Nā snēhiturāli pilli. N- s-ē-i-u-ā-i p-l-i- --------------------- Nā snēhiturāli pilli.
my boyfriend’s dog నా-స్-ేహ-త--ి-కు---. న- స-న-హ-త-న- క-క-క. న- స-న-హ-త-న- క-క-క- -------------------- నా స్నేహితుని కుక్క. 0
Nā--nēh----- --kk-. Nā snēhituni kukka. N- s-ē-i-u-i k-k-a- ------------------- Nā snēhituni kukka.
my children’s toys న- ----లల ---్---. న- ప-ల-లల బ-మ-మల-. న- ప-ల-ల- బ-మ-మ-ు- ------------------ నా పిల్లల బొమ్మలు. 0
N--pilla-- -om'-a--. Nā pillala bom'malu. N- p-l-a-a b-m-m-l-. -------------------- Nā pillala bom'malu.
This is my colleague’s overcoat. ఇది--ా-స-ొ--య-గ--యొ-్క -ో-ు. ఇద- న- సహ-ద-య-గ- య-క-క క-ట-. ఇ-ి న- స-ొ-్-ో-ి య-క-క క-ట-. ---------------------------- ఇది నా సహొద్యోగి యొక్క కోటు. 0
Id---- s-ho--ōgi -o-k--kōṭ-. Idi nā sahodyōgi yokka kōṭu. I-i n- s-h-d-ō-i y-k-a k-ṭ-. ---------------------------- Idi nā sahodyōgi yokka kōṭu.
That is my colleague’s car. ఇద--న--స----య-గి యొ-్క కారు. ఇద- న- సహ-ద-య-గ- య-క-క క-ర-. ఇ-ి న- స-ొ-్-ో-ి య-క-క క-ర-. ---------------------------- ఇది నా సహొద్యోగి యొక్క కారు. 0
I-- n- sa--dyōg--yokk- ----. Idi nā sahodyōgi yokka kāru. I-i n- s-h-d-ō-i y-k-a k-r-. ---------------------------- Idi nā sahodyōgi yokka kāru.
That is my colleagues’ work. ఇద- న--స--ద----ి -ొ-్క ప--. ఇద- న- సహ-ద-య-గ- య-క-క పన-. ఇ-ి న- స-ొ-్-ో-ి య-క-క ప-ి- --------------------------- ఇది నా సహొద్యోగి యొక్క పని. 0
I-i-nā ---o-yōgi--o-ka pa--. Idi nā sahodyōgi yokka pani. I-i n- s-h-d-ō-i y-k-a p-n-. ---------------------------- Idi nā sahodyōgi yokka pani.
The button from the shirt is gone. చొ------ుండి-గు-డీ ఊ----య-ం--. చ-క-క- న--డ- గ--డ- ఊడ-ప-య--ద-. చ-క-క- న-ం-ి గ-ం-ీ ఊ-ి-ో-ి-ద-. ------------------------------ చొక్కా నుండి గుండీ ఊడిపోయింది. 0
Cok-- nu--i g-ṇ-ī ū-ip------. Cokkā nuṇḍi guṇḍī ūḍipōyindi. C-k-ā n-ṇ-i g-ṇ-ī ū-i-ō-i-d-. ----------------------------- Cokkā nuṇḍi guṇḍī ūḍipōyindi.
The garage key is gone. గా-ేజ--తా---ెవ--పోయి--ి. గ-ర-జ- త-ళ-చ-వ- ప-య--ద-. గ-ర-జ- త-ళ-చ-వ- ప-య-ం-ి- ------------------------ గారేజీ తాళంచెవి పోయింది. 0
Gā--jī--ā--n-cev- --yind-. Gārējī tāḷan-cevi pōyindi. G-r-j- t-ḷ-n-c-v- p-y-n-i- -------------------------- Gārējī tāḷan̄cevi pōyindi.
The boss’ computer is not working. య-మాని యొ--- కంప్య---- --ి-ేయ-ం లే-ు. యజమ-న- య-క-క క-ప-య-టర- పన-చ-యడ- ల-ద-. య-మ-న- య-క-క క-ప-య-ట-్ ప-ి-ే-డ- ల-ద-. ------------------------------------- యజమాని యొక్క కంప్యూటర్ పనిచేయడం లేదు. 0
Ya--m-n- -o-ka--a-pyū----p---c--a--- --du. Yajamāni yokka kampyūṭar panicēyaḍaṁ lēdu. Y-j-m-n- y-k-a k-m-y-ṭ-r p-n-c-y-ḍ-ṁ l-d-. ------------------------------------------ Yajamāni yokka kampyūṭar panicēyaḍaṁ lēdu.
Who are the girl’s parents? ఈ-అ--మాయి---------్---- -వర-? ఈ అమ-మ-య- తల-ల-త-డ-ర-ల- ఎవర-? ఈ అ-్-ా-ి త-్-ి-ం-్-ు-ు ఎ-ర-? ----------------------------- ఈ అమ్మాయి తల్లితండ్రులు ఎవరు? 0
Ī-a--māyi----lit-ṇ-ru-u --ar-? Ī am'māyi tallitaṇḍrulu evaru? Ī a-'-ā-i t-l-i-a-ḍ-u-u e-a-u- ------------------------------ Ī am'māyi tallitaṇḍrulu evaru?
How do I get to her parents’ house? న--ు --ె త--ల-త--్-----ం-ి-ి-----వెళ్-ా--? న-న- ఆమ- తల-ల-త-డ-ర-ల ఇ-ట-క- ఎల- వ-ళ-ళ-ల-? న-న- ఆ-ె త-్-ి-ం-్-ు- ఇ-ట-క- ఎ-ా వ-ళ-ళ-ల-? ------------------------------------------ నేను ఆమె తల్లితండ్రుల ఇంటికి ఎలా వెళ్ళాలి? 0
N--u--m- -a-l-----rula i-ṭi-- e-ā v---āli? Nēnu āme tallitaṇḍrula iṇṭiki elā veḷḷāli? N-n- ā-e t-l-i-a-ḍ-u-a i-ṭ-k- e-ā v-ḷ-ā-i- ------------------------------------------ Nēnu āme tallitaṇḍrula iṇṭiki elā veḷḷāli?
The house is at the end of the road. ఆ-----ు- - రోడ-డ--చి-- ఉన్---. /-ఆ---్-ు-ఈ--ా-ి-చ--- --్---. ఆ ఇల-ల-, ఈ ర-డ-డ- చ-వర ఉన-నద-. / ఆ ఇల-ల- ఈ ద-ర- చ-వర ఉన-నద-. ఆ ఇ-్-ు- ఈ ర-డ-డ- చ-వ- ఉ-్-ద-. / ఆ ఇ-్-ు ఈ ద-ర- చ-వ- ఉ-్-ద-. ------------------------------------------------------------ ఆ ఇల్లు, ఈ రోడ్డు చివర ఉన్నది. / ఆ ఇల్లు ఈ దారి చివర ఉన్నది. 0
Ā ---u- ī-r-------v--a --na-i.---Ā ---u-- dā---civa-a--nn-di. Ā illu, ī rōḍḍu civara unnadi. / Ā illu ī dāri civara unnadi. Ā i-l-, ī r-ḍ-u c-v-r- u-n-d-. / Ā i-l- ī d-r- c-v-r- u-n-d-. ------------------------------------------------------------- Ā illu, ī rōḍḍu civara unnadi. / Ā illu ī dāri civara unnadi.
What is the name of the capital city of Switzerland? స---ట్--్-ా-డ్-రాజధ-న- న--ం --ర----ిట-? స-వ-ట-జర-ల--డ- ర-జధ-న- నగర- ప-ర- ఏమ-ట-? స-వ-ట-జ-్-ా-డ- ర-జ-ా-ి న-ర- ప-ర- ఏ-ి-ి- --------------------------------------- స్విట్జర్లాండ్ రాజధాని నగరం పేరు ఏమిటి? 0
S-iṭj-rl--ḍ-rā-a--āni--a-araṁ---r- -m---? Sviṭjarlāṇḍ rājadhāni nagaraṁ pēru ēmiṭi? S-i-j-r-ā-ḍ r-j-d-ā-i n-g-r-ṁ p-r- ē-i-i- ----------------------------------------- Sviṭjarlāṇḍ rājadhāni nagaraṁ pēru ēmiṭi?
What is the title of the book? ప-స్-కం -ీర్ష-క పే-ు---ిటి? ప-స-తక- శ-ర-ష-క ప-ర- ఏమ-ట-? ప-స-త-ం శ-ర-ష-క ప-ర- ఏ-ి-ి- --------------------------- పుస్తకం శీర్షిక పేరు ఏమిటి? 0
P-st-ka- śī-ṣ-ka--ē-u-ēm---? Pustakaṁ śīrṣika pēru ēmiṭi? P-s-a-a- ś-r-i-a p-r- ē-i-i- ---------------------------- Pustakaṁ śīrṣika pēru ēmiṭi?
What are the names of the neighbour’s / neighbor’s (am.) children? పొర-గింటి-వాళ్ళ----్-ల---ర్ల- ఏ-ిట----ప---్కి--ి పిల-లల--ేర-లు ఏ---? ప-ర-గ--ట- వ-ళ-ళ ప-ల-లల ప-ర-ల- ఏమ-ట- / ప-రక-క--ట- ప-ల-లల ప-ర-ల- ఏ-ట-? ప-ర-గ-ం-ి వ-ళ-ళ ప-ల-ల- ప-ర-ల- ఏ-ి-ి / ప-ర-్-ి-ట- ప-ల-ల- ప-ర-ల- ఏ-ట-? -------------------------------------------------------------------- పొరుగింటి వాళ్ళ పిల్లల పేర్లు ఏమిటి / ప్రక్కింటి పిల్లల పేర్లు ఏంటి? 0
P--u-i-ṭ--v---a-p-l--l------u ēmi-i/ p-ak-iṇṭi----l----pē--u--ṇ-i? Porugiṇṭi vāḷḷa pillala pērlu ēmiṭi/ prakkiṇṭi pillala pērlu ēṇṭi? P-r-g-ṇ-i v-ḷ-a p-l-a-a p-r-u ē-i-i- p-a-k-ṇ-i p-l-a-a p-r-u ē-ṭ-? ------------------------------------------------------------------ Porugiṇṭi vāḷḷa pillala pērlu ēmiṭi/ prakkiṇṭi pillala pērlu ēṇṭi?
When are the children’s holidays? పిల్ల---ె-వు-- ఎప----ు? ప-ల-లల స-లవ-ల- ఎప-ప-డ-? ప-ల-ల- స-ల-ు-ు ఎ-్-ు-ు- ----------------------- పిల్లల సెలవులు ఎప్పుడు? 0
Pil-al- se-av--u e---ḍu? Pillala selavulu eppuḍu? P-l-a-a s-l-v-l- e-p-ḍ-? ------------------------ Pillala selavulu eppuḍu?
What are the doctor’s consultation times? డ-క--ర---ొ--క సంప--దిం---సమయ----్-ు-----ుడ-? డ-క-టర- య-క-క స-ప-రద--ప- సమయ- ఎప-ప-డ-ప-ప-డ-? డ-క-ట-్ య-క-క స-ప-ర-ి-ప- స-య- ఎ-్-ు-ె-్-ు-ు- -------------------------------------------- డాక్టర్ యొక్క సంప్రదింపు సమయం ఎప్పుడెప్పుడు? 0
Ḍ---ar--ok-a---m----i--u s-may-----pu--p-uḍu? Ḍākṭar yokka sampradimpu samayaṁ eppuḍeppuḍu? Ḍ-k-a- y-k-a s-m-r-d-m-u s-m-y-ṁ e-p-ḍ-p-u-u- --------------------------------------------- Ḍākṭar yokka sampradimpu samayaṁ eppuḍeppuḍu?
What time is the museum open? మ-యూ--య------- --ట-క--తె-ు---ా-ు? మ-య-జ-య- ఎన-న- గ-టలక- త-ర-స-త-ర-? మ-య-జ-య- ఎ-్-ి గ-ట-క- త-ర-స-త-ర-? --------------------------------- మ్యూజియం ఎన్ని గంటలకు తెరుస్తారు? 0
Myū-------nni---ṇ----ku----u-----? Myūjiyaṁ enni gaṇṭalaku terustāru? M-ū-i-a- e-n- g-ṇ-a-a-u t-r-s-ā-u- ---------------------------------- Myūjiyaṁ enni gaṇṭalaku terustāru?

Better concentration = better learning

When we learn we must concentrate. All of our attention must be on one thing. The ability to concentrate is not inherent. We first have to learn how to concentrate. This typically occurs in kindergarten or school. At the age of six, children can concentrate for about 15 minutes. Adolescents of 14 years can concentrate and work for twice as long. The concentration phase of adults lasts about 45 minutes. After a certain amount of time concentration dwindles. After which those studying lose interest in the material. They can also get tired or stressed. As a result, studying becomes more difficult. The memory can't retain the material as well. However, a person can increase their concentration! It's very important that you have slept enough before studying. A person who is tired can only concentrate for a short period of time. Our brain makes more mistakes when we're tired. Our emotions influence our concentration as well. A person who wants to learn efficiently should be in a neutral state of mind. Too many positive or negative emotions hinder learning success. Of course, a person can't always control his feelings. But you can try to ignore them when studying. A person who wants to be concentrated has to be motivated. We must always have a goal in mind when studying. Only then is our brain ready to concentrate. A quiet environment is also important for good concentration. And: You should drink a lot of water when studying; it keeps you awake. A person who keeps all this in mind will certainly stay concentrated for longer!