Phrasebook

en In the department store   »   te డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో

52 [fifty-two]

In the department store

In the department store

52 [యాభై రెండు]

52 [Yābhai reṇḍu]

డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో

[Ḍipārṭmeṇṭ sṭōr lō]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
Shall we go to the department store? మ----క డ-పార--్మ-----స్ట-ర్ ల- -- ---్దామ-? మన- ఒక డ-ప-ర-ట-మ--ట- స-ట-ర- ల- క- వ-ళ-ద-మ-? మ-ం ఒ- డ-ప-ర-ట-మ-ం-్ స-ట-ర- ల- క- వ-ళ-ద-మ-? ------------------------------------------- మనం ఒక డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో కి వెళ్దామా? 0
M------ka---pā-----ṭ ---- lō -i--eḷd---? Manaṁ oka ḍipārṭmeṇṭ sṭōr lō ki veḷdāmā? M-n-ṁ o-a ḍ-p-r-m-ṇ- s-ō- l- k- v-ḷ-ā-ā- ---------------------------------------- Manaṁ oka ḍipārṭmeṇṭ sṭōr lō ki veḷdāmā?
I have to go shopping. నే-- షా--ం-్ క--వ--్-ాలి న-న- ష-ప--గ- క- వ-ళ-ళ-ల- న-న- ష-ప-ం-్ క- వ-ళ-ళ-ల- ------------------------ నేను షాపింగ్ కి వెళ్ళాలి 0
Nēn- --p-ṅ- -- -eḷḷā-i Nēnu ṣāpiṅg ki veḷḷāli N-n- ṣ-p-ṅ- k- v-ḷ-ā-i ---------------------- Nēnu ṣāpiṅg ki veḷḷāli
I want to do a lot of shopping. నా-ు -ాల--షాపిం----ేయ-లని ఉం-ి న-క- చ-ల- ష-ప--గ- చ-య-లన- ఉ-ద- న-క- చ-ల- ష-ప-ం-్ చ-య-ల-ి ఉ-ద- ------------------------------ నాకు చాలా షాపింగ్ చేయాలని ఉంది 0
N--- cā----ā-i-g c---lani-u--i Nāku cālā ṣāpiṅg cēyālani undi N-k- c-l- ṣ-p-ṅ- c-y-l-n- u-d- ------------------------------ Nāku cālā ṣāpiṅg cēyālani undi
Where are the office supplies? కా-్---య--ా-గ్-------భం----ిన ---ల-లు-ఎక్-డ-ఉ-్నా--? క-ర-య-లయ స-మగ-ర-క- స-భ-ద--చ-న సప-ల-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? క-ర-య-ల- స-మ-్-ి-ి స-భ-ద-ం-ి- స-్-ై-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------------------------------------- కార్యాలయ సామగ్రికి సంభందించిన సప్లైలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Kāryā-a-a ---ag--k- -a-b-a--in̄c--a--------u -----a ---āy-? Kāryālaya sāmagriki sambhandin-cina saplailu ekkaḍa unnāyi? K-r-ā-a-a s-m-g-i-i s-m-h-n-i-̄-i-a s-p-a-l- e-k-ḍ- u-n-y-? ----------------------------------------------------------- Kāryālaya sāmagriki sambhandin̄cina saplailu ekkaḍa unnāyi?
I need envelopes and stationery. నాక- ఎన్-ల-్ క--- --ి-ు -ేఖన----గ-రి-కా-ాలి న-క- ఎన-వలప- కవర- మర-య- ల-ఖన స-మగ-ర- క-వ-ల- న-క- ఎ-్-ల-్ క-ర- మ-ి-ు ల-ఖ- స-మ-్-ి క-వ-ల- ------------------------------------------- నాకు ఎన్వలప్ కవరు మరియు లేఖన సామగ్రి కావాలి 0
N--- -nv-la--ka-------r------khana-s-ma--i k--ā-i Nāku envalap kavaru mariyu lēkhana sāmagri kāvāli N-k- e-v-l-p k-v-r- m-r-y- l-k-a-a s-m-g-i k-v-l- ------------------------------------------------- Nāku envalap kavaru mariyu lēkhana sāmagri kāvāli
I need pens and markers. న-క----న్---మ--యు--ార్----ు-కా-ా-ి న-క- ప-న-ల- మర-య- మ-ర-కర-ల- క-వ-ల- న-క- ప-న-ల- మ-ి-ు మ-ర-క-్-ు క-వ-ల- ---------------------------------- నాకు పెన్లు మరియు మార్కర్లు కావాలి 0
Nā-- -enl---ariyu--ārkar-- -āvāli Nāku penlu mariyu mārkarlu kāvāli N-k- p-n-u m-r-y- m-r-a-l- k-v-l- --------------------------------- Nāku penlu mariyu mārkarlu kāvāli
Where is the furniture? గ్రు--పకరణాల- -క్-డ-ఉన-నా-ి? గ-ర-హ-పకరణ-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? గ-ర-హ-ప-ర-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------------- గ్రుహోపకరణాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Gr-h--aka---ālu e-k-----nn--i? Gruhōpakaraṇālu ekkaḍa unnāyi? G-u-ō-a-a-a-ā-u e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------------ Gruhōpakaraṇālu ekkaḍa unnāyi?
I need a cupboard and a chest of drawers. న--ు-ఒక కప్ప---అల్మర---రి---సొ--గ--ు ఉన-- ఒక----మర- క-వా-ి న-క- ఒక కప-ప-ల అల-మర- మర-య- స-ర-గ-ల- ఉన-న ఒక అల-మర- క-వ-ల- న-క- ఒ- క-్-ు- అ-్-ర- మ-ి-ు స-ర-గ-ల- ఉ-్- ఒ- అ-్-ర- క-వ-ల- ---------------------------------------------------------- నాకు ఒక కప్పుల అల్మరా మరియు సొరుగులు ఉన్న ఒక అల్మరా కావాలి 0
Nāku oka--app--a -lma-----r--u-s------- u-na-ok---lmarā k--ā-i Nāku oka kappula almarā mariyu sorugulu unna oka almarā kāvāli N-k- o-a k-p-u-a a-m-r- m-r-y- s-r-g-l- u-n- o-a a-m-r- k-v-l- -------------------------------------------------------------- Nāku oka kappula almarā mariyu sorugulu unna oka almarā kāvāli
I need a desk and a bookshelf. నాకు-ఒ- బ--ల---ి-ు---స--క-ల--ప-ట-ట-కు-ే--క--ల్మరా--ా--లి న-క- ఒక బల-ల మర-య- ప-స-తక-ల- ప-ట-ట-క-న- ఒక అల-మర- క-వ-ల- న-క- ఒ- బ-్- మ-ి-ు ప-స-త-ా-ు ప-ట-ట-క-న- ఒ- అ-్-ర- క-వ-ల- -------------------------------------------------------- నాకు ఒక బల్ల మరియు పుస్తకాలు పెట్టుకునే ఒక అల్మరా కావాలి 0
N-ku -ka-b--l- mar--u--u-t-k-l- p-ṭṭ-k-n- ok-----a----ā-āli Nāku oka balla mariyu pustakālu peṭṭukunē oka almarā kāvāli N-k- o-a b-l-a m-r-y- p-s-a-ā-u p-ṭ-u-u-ē o-a a-m-r- k-v-l- ----------------------------------------------------------- Nāku oka balla mariyu pustakālu peṭṭukunē oka almarā kāvāli
Where are the toys? ఆ----తువ--- ఎక్-డ--న---యి? ఆటవస-త-వ-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? ఆ-వ-్-ు-ు-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- -------------------------- ఆటవస్తువులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Āṭa-a-----lu-e--aḍa--nnāy-? Āṭavastuvulu ekkaḍa unnāyi? Ā-a-a-t-v-l- e-k-ḍ- u-n-y-? --------------------------- Āṭavastuvulu ekkaḍa unnāyi?
I need a doll and a teddy bear. నా-ు ఒ- -ొ-్మ-మ-ి-ు-ఒక టె-్డ--ే-్ ---ా-ి న-క- ఒక బ-మ-మ మర-య- ఒక ట-డ-డ-బ-ర- క-వ-ల- న-క- ఒ- బ-మ-మ మ-ి-ు ఒ- ట-డ-డ-బ-ర- క-వ-ల- ---------------------------------------- నాకు ఒక బొమ్మ మరియు ఒక టెడ్డిబేర్ కావాలి 0
Nāku-o-a -o--ma mari-u --a------bē--kāvāli Nāku oka bom'ma mariyu oka ṭeḍḍibēr kāvāli N-k- o-a b-m-m- m-r-y- o-a ṭ-ḍ-i-ē- k-v-l- ------------------------------------------ Nāku oka bom'ma mariyu oka ṭeḍḍibēr kāvāli
I need a football and a chess board. నా-ు-ఒక-ఫ-ట- బ--- మ--య--ఒ--చ-స్---ర్డ- క-వా-ి న-క- ఒక ఫ-ట- బ-ల- మర-య- ఒక చ-స- బ-ర-డ- క-వ-ల- న-క- ఒ- ఫ-ట- బ-ల- మ-ి-ు ఒ- చ-స- బ-ర-డ- క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక ఫుట్ బాల్ మరియు ఒక చెస్ బోర్డ్ కావాలి 0
N--- o----h-- b-l-mar-yu---a c-s-b-rḍ-kā-āli Nāku oka phuṭ bāl mariyu oka ces bōrḍ kāvāli N-k- o-a p-u- b-l m-r-y- o-a c-s b-r- k-v-l- -------------------------------------------- Nāku oka phuṭ bāl mariyu oka ces bōrḍ kāvāli
Where are the tools? సాధ-----ఎక----ఉన్----? స-ధన-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? స-ధ-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------- సాధనాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
S-d---ā-u -k--ḍa-unn-yi? Sādhanālu ekkaḍa unnāyi? S-d-a-ā-u e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------ Sādhanālu ekkaḍa unnāyi?
I need a hammer and a pair of pliers. నా-- -క -ుత్తి-మర-య- ప--ై--్-- -- -క-- క-వ--ి న-క- ఒక స-త-త- మర-య- ప-ల-యర- ల జత ఒకట- క-వ-ల- న-క- ఒ- స-త-త- మ-ి-ు ప-ల-య-్ ల జ- ఒ-ట- క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక సుత్తి మరియు ప్లైయర్ ల జత ఒకటి కావాలి 0
Nāku oka-s--ti--ar--u-p-a--a---- --ta oka-i--ā--li Nāku oka sutti mariyu plaiyar la jata okaṭi kāvāli N-k- o-a s-t-i m-r-y- p-a-y-r l- j-t- o-a-i k-v-l- -------------------------------------------------- Nāku oka sutti mariyu plaiyar la jata okaṭi kāvāli
I need a drill and a screwdriver. నాక- -క డ్-ి---మ--యు-ఒక-స-క్---డ్రైవర్ -ా---ి న-క- ఒక డ-ర-ల- మర-య- ఒక స-క-ర- డ-ర-వర- క-వ-ల- న-క- ఒ- డ-ర-ల- మ-ి-ు ఒ- స-క-ర- డ-ర-వ-్ క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి 0
Nā-- oka -r-l ---iyu oka -kr--ḍr--v-r -ā---i Nāku oka ḍril mariyu oka skrū ḍraivar kāvāli N-k- o-a ḍ-i- m-r-y- o-a s-r- ḍ-a-v-r k-v-l- -------------------------------------------- Nāku oka ḍril mariyu oka skrū ḍraivar kāvāli
Where is the jewellery / jewelry (am.) department? న-ల వ-భ-గ--ఎ---డ ----? నగల వ-భ-గ- ఎక-కడ ఉ-ద-? న-ల వ-భ-గ- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ---------------------- నగల విభాగం ఎక్కడ ఉంది? 0
N-gala-vi-hā--ṁ ----ḍ--undi? Nagala vibhāgaṁ ekkaḍa undi? N-g-l- v-b-ā-a- e-k-ḍ- u-d-? ---------------------------- Nagala vibhāgaṁ ekkaḍa undi?
I need a chain and a bracelet. న-క--ఒక గ-ల------ియు ----్-ే-- -ెట్ క-వాలి న-క- ఒక గ-ల-స- మర-య- ఒక బ-ర-స- ల-ట- క-వ-ల- న-క- ఒ- గ-ల-స- మ-ి-ు ఒ- బ-ర-స- ల-ట- క-వ-ల- ------------------------------------------ నాకు ఒక గొలుసు మరియు ఒక బ్రేస్ లెట్ కావాలి 0
Nāku-o-a ----su m--i-----a b-ē- -eṭ---v-li Nāku oka golusu mariyu oka brēs leṭ kāvāli N-k- o-a g-l-s- m-r-y- o-a b-ē- l-ṭ k-v-l- ------------------------------------------ Nāku oka golusu mariyu oka brēs leṭ kāvāli
I need a ring and earrings. నాక- ఒ- ఉం-ర--మ-ియు -క--త -ె---ర-ంగ--ు-క-వ-లి న-క- ఒక ఉ-గర- మర-య- ఒక జత చ-వ- ర--గ-ల- క-వ-ల- న-క- ఒ- ఉ-గ-ం మ-ి-ు ఒ- జ- చ-వ- ర-ం-ు-ు క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక ఉంగరం మరియు ఒక జత చెవి రింగులు కావాలి 0
Nāku-ok--u-ga-a--m-r--u---a-ja---c-v- riṅg-l- -ā---i Nāku oka uṅgaraṁ mariyu oka jata cevi riṅgulu kāvāli N-k- o-a u-g-r-ṁ m-r-y- o-a j-t- c-v- r-ṅ-u-u k-v-l- ---------------------------------------------------- Nāku oka uṅgaraṁ mariyu oka jata cevi riṅgulu kāvāli

Women are more linguistically gifted than men!

Women are just as intelligent as men. On average they both have the same intelligence quotient. However, the gender competencies differ. For example, men think better three-dimensionally. They also solve mathematical problems better. Women, on the other hand, have a better memory. And they master languages better. Women make fewer mistakes in spelling and grammar. They also have a larger vocabulary and read more fluently. Therefore, they typically achieve better results in language tests. The reason for women's linguistic edge lies in the brain. The male and female brain is organized differently. The left half of the brain is responsible for language. This region controls linguistic processes. Despite this, women use both halves of the brain when processing speech. Furthermore, the two halves of their brain can exchange ideas better. So the female brain is more active in speech processing. And women can process speech more efficiently. How the brains differ is still unknown. Some scientists believe that biology is the reason for it. Female and male genes influence brain development. Women and men are also the way they are because of hormones. Others say that our upbringing influences our development. Because female babies are spoken and read to more. Young boys, on the other hand, receive more technical toys. So it could be that our environment shapes our brain. On the other hand, certain differences exist worldwide. And children are raised differently in every culture…
Did you know?
Vietnamese is counted among the Mon-Khmer languages. It is the native language of more than 80 million people. It is not related to Chinese. The majority of the vocabulary is, however, of Chinese origin. This is due to the fact that Vietnam was part of China for 1000 years. Then, during the time of colonization, French had a large influence on the development of Vietnamese. Vietnamese is a tonal language. That means that the pitch of syllables determines the meaning of a word. Therefore, wrong pronunciation can completely change what is said or even make it meaningless. Altogether there are six different pitches in Vietnamese. Today the language is written with Latin letters. Earlier, Chinese characters were used. Because Vietnamese is an isolating language, words are not inflected. The language is still in the early stages of being researched. Discover this language - it is really worth it!