Phrasebook

en Running errands   »   te కొనుగోలు చేయడం

51 [fifty-one]

Running errands

Running errands

51 [యాభై ఒకటి]

51 [Yābhai okaṭi]

కొనుగోలు చేయడం

[Konugōlu cēyaḍaṁ]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
I want to go to the library. నాక- గ్ర--ా-య-న-క---ె--------ఉంది న-క- గ-ర-థ-లయ-న-క- వ-ళ-ళ-లన- ఉ-ద- న-క- గ-ర-థ-ల-ా-ి-ి వ-ళ-ళ-ల-ి ఉ-ద- --------------------------------- నాకు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళాలని ఉంది 0
Nāku gran-h-l-yā---i-veḷḷālani u--i Nāku granthālayāniki veḷḷālani undi N-k- g-a-t-ā-a-ā-i-i v-ḷ-ā-a-i u-d- ----------------------------------- Nāku granthālayāniki veḷḷālani undi
I want to go to the bookstore. న--- -ుస్--ా- ద-క-ణ-న-కి -ె----ల-ి ఉంది న-క- ప-స-తక-ల ద-క-ణ-న-క- వ-ళ-ళ-లన- ఉ-ద- న-క- ప-స-త-ా- ద-క-ణ-న-క- వ-ళ-ళ-ల-ి ఉ-ద- --------------------------------------- నాకు పుస్తకాల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది 0
Nā-- p--t-k-la du--ṇ--i-- ve-ḷā-an- -n-i Nāku pustakāla dukāṇāniki veḷḷālani undi N-k- p-s-a-ā-a d-k-ṇ-n-k- v-ḷ-ā-a-i u-d- ---------------------------------------- Nāku pustakāla dukāṇāniki veḷḷālani undi
I want to go to the newspaper stand. న--- స----ర---ర--- అమ్మే-దుక--ా--కి-వ---ళా--ి-ఉ-ది న-క- సమ-చ-రపత-ర-ల- అమ-మ- ద-క-ణ-న-క- వ-ళ-ళ-లన- ఉ-ద- న-క- స-ా-ా-ప-్-ా-ు అ-్-ే ద-క-ణ-న-క- వ-ళ-ళ-ల-ి ఉ-ద- -------------------------------------------------- నాకు సమాచారపత్రాలు అమ్మే దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది 0
Nāku-sa---ā--pa-rāl- -m-m- d-kāṇān-ki---ḷ-āl-----n-i Nāku samācārapatrālu am'mē dukāṇāniki veḷḷālani undi N-k- s-m-c-r-p-t-ā-u a-'-ē d-k-ṇ-n-k- v-ḷ-ā-a-i u-d- ---------------------------------------------------- Nāku samācārapatrālu am'mē dukāṇāniki veḷḷālani undi
I want to borrow a book. నాకు-ఒ- పుస-తకం -రు-- తీ-ు---ా-------ి న-క- ఒక ప-స-తక- అర-వ- త-స-క-వ-లన- ఉ-ద- న-క- ఒ- ప-స-త-ం అ-ు-ు త-స-క-వ-ల-ి ఉ-ద- -------------------------------------- నాకు ఒక పుస్తకం అరువు తీసుకోవాలని ఉంది 0
N--------p-s-ak-ṁ a-u-- t-s-k-----ni -n-i Nāku oka pustakaṁ aruvu tīsukōvālani undi N-k- o-a p-s-a-a- a-u-u t-s-k-v-l-n- u-d- ----------------------------------------- Nāku oka pustakaṁ aruvu tīsukōvālani undi
I want to buy a book. న-కు ఒక-ప-స్తక--కొనాలన- ఉంది న-క- ఒక ప-స-తక- క-న-లన- ఉ-ద- న-క- ఒ- ప-స-త-ం క-న-ల-ి ఉ-ద- ---------------------------- నాకు ఒక పుస్తకం కొనాలని ఉంది 0
N-ku-----p-s-ak-ṁ-k--ā-ani u--i Nāku oka pustakaṁ konālani undi N-k- o-a p-s-a-a- k-n-l-n- u-d- ------------------------------- Nāku oka pustakaṁ konālani undi
I want to buy a newspaper. నా-- ఒ--స-ాచారపత్రం-క--ా-న- -ంది న-క- ఒక సమ-చ-రపత-ర- క-న-లన- ఉ-ద- న-క- ఒ- స-ా-ా-ప-్-ం క-న-ల-ి ఉ-ద- -------------------------------- నాకు ఒక సమాచారపత్రం కొనాలని ఉంది 0
N-k- -----a-ācār---t-aṁ-ko-ā--ni--ndi Nāku oka samācārapatraṁ konālani undi N-k- o-a s-m-c-r-p-t-a- k-n-l-n- u-d- ------------------------------------- Nāku oka samācārapatraṁ konālani undi
I want to go to the library to borrow a book. నాకు--- -ు--తకం-అ-ు-- -ీస-క--ుటకు--్---ా--ా-ి-ి-----ళ------ం-ి న-క- ఒక ప-స-తక- అర-వ- త-స-క-న-టక- గ-ర-థ-లయ-న-క- వ-ళ-ళ-లన- ఉ-ద- న-క- ఒ- ప-స-త-ం అ-ు-ు త-స-క-న-ట-ు గ-ర-థ-ల-ా-ి-ి వ-ళ-ళ-ల-ి ఉ-ద- -------------------------------------------------------------- నాకు ఒక పుస్తకం అరువు తీసుకొనుటకు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళాలని ఉంది 0
N-k--oka -us----ṁ ar-v- -īs-kon-ṭ-ku--r-n-h-la--ni----eḷ---an---ndi Nāku oka pustakaṁ aruvu tīsukonuṭaku granthālayāniki veḷḷālani undi N-k- o-a p-s-a-a- a-u-u t-s-k-n-ṭ-k- g-a-t-ā-a-ā-i-i v-ḷ-ā-a-i u-d- ------------------------------------------------------------------- Nāku oka pustakaṁ aruvu tīsukonuṭaku granthālayāniki veḷḷālani undi
I want to go to the bookstore to buy a book. ఒ- పుస--ం-క----ద-క---ా----ుస్తక-- ద-క-ణా--కి వెళ---లని---ది ఒక ప-స-త- క-న--ద-క- న-క- ప-స-తక-ల ద-క-ణ-న-క- వ-ళ-ళ-లన- ఉ-ద- ఒ- ప-స-త- క-న-ం-ు-ు న-క- ప-స-త-ా- ద-క-ణ-న-క- వ-ళ-ళ-ల-ి ఉ-ద- ----------------------------------------------------------- ఒక పుస్తం కొనేందుకు నాకు పుస్తకాల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది 0
O---pusta- -onē-duku -āk--p-st-k-----u---ā--ki-v--ḷ-lan--u--i Oka pustaṁ konēnduku nāku pustakāla dukāṇāniki veḷḷālani undi O-a p-s-a- k-n-n-u-u n-k- p-s-a-ā-a d-k-ṇ-n-k- v-ḷ-ā-a-i u-d- ------------------------------------------------------------- Oka pustaṁ konēnduku nāku pustakāla dukāṇāniki veḷḷālani undi
I want to go to the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper. ఒక-దినప-్-ిక కొనుట---నా-ు-ద-న--్-ి----ుక-ణ--ికి--ెళ్ళాల-ి-ఉంది ఒక ద-నపత-ర-క క-న-టక- న-క- ద-నపత-ర-కల ద-క-ణ-న-క- వ-ళ-ళ-లన- ఉ-ద- ఒ- ద-న-త-ర-క క-న-ట-ు న-క- ద-న-త-ర-క- ద-క-ణ-న-క- వ-ళ-ళ-ల-ి ఉ-ద- -------------------------------------------------------------- ఒక దినపత్రిక కొనుటకు నాకు దినపత్రికల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది 0
Ok--d-na--tr-k- k-nuṭ--- n-ku --napa---ka-a -ukāṇ--iki-veḷ-----i--ndi Oka dinapatrika konuṭaku nāku dinapatrikala dukāṇāniki veḷḷālani undi O-a d-n-p-t-i-a k-n-ṭ-k- n-k- d-n-p-t-i-a-a d-k-ṇ-n-k- v-ḷ-ā-a-i u-d- --------------------------------------------------------------------- Oka dinapatrika konuṭaku nāku dinapatrikala dukāṇāniki veḷḷālani undi
I want to go to the optician. న----క-్ళద-ద-ల- త---ుచ-సే-------ి --్దక---ెళ్--లన- ---ి న-క- కళ-ళద-ద-ల- తయ-ర-చ-స- వ-యక-త- వద-దక- వ-ళ-ళ-లన- ఉ-ద- న-క- క-్-ద-ద-ల- త-ా-ు-ే-ే వ-య-్-ి వ-్-క- వ-ళ-ళ-ల-ి ఉ-ద- ------------------------------------------------------- నాకు కళ్ళద్దాలు తయారుచేసే వ్యక్తి వద్దకు వెళ్ళాలని ఉంది 0
Nā-u ----addāl--t--ā--cē-ē-v-ak---v-d--k---e-ḷā--n-----i Nāku kaḷḷaddālu tayārucēsē vyakti vaddaku veḷḷālani undi N-k- k-ḷ-a-d-l- t-y-r-c-s- v-a-t- v-d-a-u v-ḷ-ā-a-i u-d- -------------------------------------------------------- Nāku kaḷḷaddālu tayārucēsē vyakti vaddaku veḷḷālani undi
I want to go to the supermarket. నాక--స--ర్-మార-క--్-క--వె--ళ---ి ఉం-ి న-క- స-పర- మ-ర-క-ట- క- వ-ళ-ళ-లన- ఉ-ద- న-క- స-ప-్ మ-ర-క-ట- క- వ-ళ-ళ-ల-ి ఉ-ద- ------------------------------------- నాకు సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలని ఉంది 0
N-ku-sūpa- mār--ṭ ---veḷḷā---i-undi Nāku sūpar mārkeṭ ki veḷḷālani undi N-k- s-p-r m-r-e- k- v-ḷ-ā-a-i u-d- ----------------------------------- Nāku sūpar mārkeṭ ki veḷḷālani undi
I want to go to the bakery. న-క--బే--ీక- --ళ్-ా--ి-ఉంది న-క- బ-కర-క- వ-ళ-ళ-లన- ఉ-ద- న-క- బ-క-ీ-ి వ-ళ-ళ-ల-ి ఉ-ద- --------------------------- నాకు బేకరీకి వెళ్ళాలని ఉంది 0
Nā-u b---r----veḷḷ-lan- -ndi Nāku bēkarīki veḷḷālani undi N-k- b-k-r-k- v-ḷ-ā-a-i u-d- ---------------------------- Nāku bēkarīki veḷḷālani undi
I want to buy some glasses. నాకు--- క-్ళజో-ు-క--ాల-ి ఉ--ి న-క- ఒక కళ-ళజ-డ- క-న-లన- ఉ-ద- న-క- ఒ- క-్-జ-డ- క-న-ల-ి ఉ-ద- ----------------------------- నాకు ఒక కళ్ళజోడు కొనాలని ఉంది 0
N-ku oka-k-ḷḷ-j-ḍ--ko-ā--ni u-di Nāku oka kaḷḷajōḍu konālani undi N-k- o-a k-ḷ-a-ō-u k-n-l-n- u-d- -------------------------------- Nāku oka kaḷḷajōḍu konālani undi
I want to buy fruit and vegetables. నా-ు-పళ--ు, -ూరగా--ు క-నా-న- ఉ-ది న-క- పళ-ళ-, క-రగ-యల- క-న-లన- ఉ-ద- న-క- ప-్-ు- క-ర-ా-ల- క-న-ల-ి ఉ-ద- --------------------------------- నాకు పళ్ళు, కూరగాయలు కొనాలని ఉంది 0
Nā-u-paḷḷu- -ūra--y-------ā-ani undi Nāku paḷḷu, kūragāyalu konālani undi N-k- p-ḷ-u- k-r-g-y-l- k-n-l-n- u-d- ------------------------------------ Nāku paḷḷu, kūragāyalu konālani undi
I want to buy rolls and bread. నాకు--ో--స్ మర-య- ----డ్ -ొ----ి -ంది న-క- ర-ల-స- మర-య- బ-ర-డ- క-న-లన- ఉ-ద- న-క- ర-ల-స- మ-ి-ు బ-ర-డ- క-న-ల-ి ఉ-ద- ------------------------------------- నాకు రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కొనాలని ఉంది 0
Nā-- --ls--ar-yu -r-- --n-la-i----i Nāku rōls mariyu breḍ konālani undi N-k- r-l- m-r-y- b-e- k-n-l-n- u-d- ----------------------------------- Nāku rōls mariyu breḍ konālani undi
I want to go to the optician to buy glasses. క-్-జ-డ-లు ---ుటక- ---- -ళ-ళ-్దా---ు----ని---న-నికి-వ-ళ-----ి-ఉం-ి కళ-ళజ-డ-ల- క-న-టక- న-క- కళ-ళద-ద-ల ద-క-ణ-న-క- న-న-క- వ-ళ-ళ-లన- ఉ-ద- క-్-జ-డ-ల- క-న-ట-ు న-క- క-్-ద-ద-ల ద-క-ణ-న-క- న-న-క- వ-ళ-ళ-ల-ి ఉ-ద- ------------------------------------------------------------------ కళ్ళజోడ్లు కొనుటకు నాకు కళ్ళద్దాల దుకాణానికి నానికి వెళ్ళాలని ఉంది 0
K-ḷ--jō--u-k---ṭ--- n-k- k-ḷ--d-āl- du-ā-ā--k---ānik- v-ḷḷ---ni--n-i Kaḷḷajōḍlu konuṭaku nāku kaḷḷaddāla dukāṇāniki nāniki veḷḷālani undi K-ḷ-a-ō-l- k-n-ṭ-k- n-k- k-ḷ-a-d-l- d-k-ṇ-n-k- n-n-k- v-ḷ-ā-a-i u-d- -------------------------------------------------------------------- Kaḷḷajōḍlu konuṭaku nāku kaḷḷaddāla dukāṇāniki nāniki veḷḷālani undi
I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. ప-్ళ-- కూ-గాయ-ు --న-ా-ిక---ేన-- స-పర- -ా-్-ె-్-----ె---ా-ి పళ-ళ-, క-రగ-యల- క-నడ-న-క- న-న-క స-పర- మ-ర-క-ట- క- వ-ళ-ళ-ల- ప-్-ు- క-ర-ా-ల- క-న-ా-ి-ి న-న-క స-ప-్ మ-ర-క-ట- క- వ-ళ-ళ-ల- ---------------------------------------------------------- పళ్ళు, కూరగాయలు కొనడానికి నేనొక సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి 0
P--ḷ-, kūr-g-yalu ---aḍ-n-------o-a---p-- mārke--k- v--ḷ--i Paḷḷu, kūragāyalu konaḍāniki nēnoka sūpar mārkeṭ ki veḷḷāli P-ḷ-u- k-r-g-y-l- k-n-ḍ-n-k- n-n-k- s-p-r m-r-e- k- v-ḷ-ā-i ----------------------------------------------------------- Paḷḷu, kūragāyalu konaḍāniki nēnoka sūpar mārkeṭ ki veḷḷāli
I want to go to the baker to buy rolls and bread. ర--్---మరియు---ర-డ్ కొనడ-ని---నేన-- బ--ర-కి వెళ-ళాలి ర-ల-స- మర-య- బ-ర-డ- క-నడ-న-క- న-న-క బ-కర-క- వ-ళ-ళ-ల- ర-ల-స- మ-ి-ు బ-ర-డ- క-న-ా-ి-ి న-న-క బ-క-ీ-ి వ-ళ-ళ-ల- ---------------------------------------------------- రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కొనడానికి నేనొక బేకరీకి వెళ్ళాలి 0
Rō---ma---u br-ḍ -onaḍāni------oka b-k----i v---ā-i Rōls mariyu breḍ konaḍāniki nēnoka bēkarīki veḷḷāli R-l- m-r-y- b-e- k-n-ḍ-n-k- n-n-k- b-k-r-k- v-ḷ-ā-i --------------------------------------------------- Rōls mariyu breḍ konaḍāniki nēnoka bēkarīki veḷḷāli

Minority languages in Europe

Many different languages are spoken in Europe. Most of them are Indo-European languages. In addition to the large national languages, there are also many smaller languages. They are minority languages. Minority languages are different from official languages. But they aren't dialects. They aren't the languages of immigrants either. Minority languages are always ethnically driven. Meaning, they are the languages of particular ethnic groups. There are minority languages in almost every country of Europe. That amounts to about 40 languages in the European Union. Some minority languages are only spoken in one country. Among them for example is Sorbian in Germany. Romani, on the other hand, has speakers in many European countries. Minority languages have a special status. Because they are only spoken by a relatively small group. These groups cannot afford to build their own schools. It is also difficult for them to publish their own literature. As a result, many minority languages are threatened by extinction. The European Union wants to protect minority languages. Because every language is an important part of a culture or identity. Some nations do not have a commonwealth and only exist as a minority. Various programs and projects are meant to promote their languages. It is hoped that the culture of smaller ethnic groups will be preserved as well. Nevertheless, some minority languages will disappear soon. Among them is Livonian, spoken in a province of Latvia. Only 20 people remain as native speakers of Livonian. This makes Livonian the smallest language in Europe.
Did you know?
Urdu is counted among the Indo-Iranian languages. It is spoken in Pakistan and a few Indian states. Urdu is the native language of about 60 million people. It is the national language in Pakistan. It is also recognized as one of the 22 official languages in India. Urdu is very closely related to Hindi. Both languages are basically just two sociolects of Hindustani. Hindustani emerged from different languages in northern India starting in the 13th century. Today Urdu and Hindi are considered two independent languages. Speakers of these languages can communicate with each other easily though. The semiotic system is what clearly differentiates the two. Urdu is written with a version of the Persian-Arabic alphabet, while Hindi is not. Urdu is very prominent as a literary language. It is also often used in large film productions. Learn Urdu - it is the key to the culture of South Asia!