Phrasebook

en Possessive pronouns 1   »   te సంబధబోధక సర్వనామములు 1

66 [sixty-six]

Possessive pronouns 1

Possessive pronouns 1

66 [అరవై ఆరు]

66 [Aravai āru]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

[Sambadhabōdhaka sarvanāmamulu 1]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
I – my నే----ాది--ా న-న--న-ద--న- న-న---ా-ి-న- ------------ నేను-నాది-నా 0
N----n-di--ā Nēnu-nādi-nā N-n---ā-i-n- ------------ Nēnu-nādi-nā
I can’t find my key. న--- న----ళా----నబడ-టలే-ు న-క- న- త-ళ-ల- కనబడ-టల-ద- న-క- న- త-ళ-ల- క-బ-ు-ల-ద- ------------------------- నాకు నా తాళాలు కనబడుటలేదు 0
Nāk- n---ā-āl- -a--b----al--u Nāku nā tāḷālu kanabaḍuṭalēdu N-k- n- t-ḷ-l- k-n-b-ḍ-ṭ-l-d- ----------------------------- Nāku nā tāḷālu kanabaḍuṭalēdu
I can’t find my ticket. న-కు -- టికె-్ -నబ-ు-లే-ు న-క- న- ట-క-ట- కనబడ-టల-ద- న-క- న- ట-క-ట- క-బ-ు-ల-ద- ------------------------- నాకు నా టికెట్ కనబడుటలేదు 0
N-k--nā----e- ----b-ḍ-ṭ-l-du Nāku nā ṭikeṭ kanabaḍuṭalēdu N-k- n- ṭ-k-ṭ k-n-b-ḍ-ṭ-l-d- ---------------------------- Nāku nā ṭikeṭ kanabaḍuṭalēdu
you – your ను-్వు-మ--ు--ీ-ి -ీ-ి న-వ-వ- మ-ర--న-ద- మ-ద- న-వ-వ- మ-ర---ీ-ి మ-ద- --------------------- నువ్వు మీరు-నీది మీది 0
Nu--u-mīru--ī-i mīdi Nuvvu mīru-nīdi mīdi N-v-u m-r---ī-i m-d- -------------------- Nuvvu mīru-nīdi mīdi
Have you found your key? మీ త-ళ----మీ-- క--డ్డ--ా? మ- త-ళ-ల- మ-క- కనబడ-డ-య-? మ- త-ళ-ల- మ-క- క-బ-్-ా-ా- ------------------------- మీ తాళాలు మీకు కనబడ్డాయా? 0
M- tāḷ-l- -īku kan--a-ḍ--ā? Mī tāḷālu mīku kanabaḍḍāyā? M- t-ḷ-l- m-k- k-n-b-ḍ-ā-ā- --------------------------- Mī tāḷālu mīku kanabaḍḍāyā?
Have you found your ticket? మీ-ట--ె-్-మ-కు --బడ---ా? మ- ట-క-ట- మ-క- కనబడ--ద-? మ- ట-క-ట- మ-క- క-బ-ి-ద-? ------------------------ మీ టికెట్ మీకు కనబడిందా? 0
M- ṭi-eṭ mī----a-ab-ḍ-n--? Mī ṭikeṭ mīku kanabaḍindā? M- ṭ-k-ṭ m-k- k-n-b-ḍ-n-ā- -------------------------- Mī ṭikeṭ mīku kanabaḍindā?
he – his అ--ు-అతన--ి అతన--అతన-ద- అ-న---త-ి-ి ----------- అతను-అతనిది 0
A--------n-di Atanu-atanidi A-a-u-a-a-i-i ------------- Atanu-atanidi
Do you know where his key is? అతని--ా-ం-ఎక్క- ఉ-దో మీ-ు-త--ుస-? అతన- త-ళ- ఎక-కడ ఉ-ద- మ-క- త-ల-స-? అ-న- త-ళ- ఎ-్-డ ఉ-ద- మ-క- త-ల-స-? --------------------------------- అతని తాళం ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? 0
A-a---tāḷ-ṁ ek-aḍa ---ō-mīk- te---ā? Atani tāḷaṁ ekkaḍa undō mīku telusā? A-a-i t-ḷ-ṁ e-k-ḍ- u-d- m-k- t-l-s-? ------------------------------------ Atani tāḷaṁ ekkaḍa undō mīku telusā?
Do you know where his ticket is? అతని-టికెట- ఎక--- ఉ--- -ీ-ు--ెల---? అతన- ట-క-ట- ఎక-కడ ఉ-ద- మ-క- త-ల-స-? అ-న- ట-క-ట- ఎ-్-డ ఉ-ద- మ-క- త-ల-స-? ----------------------------------- అతని టికెట్ ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? 0
At-n- --keṭ---k--a--n-ō-m-k----l-sā? Atani ṭikeṭ ekkaḍa undō mīku telusā? A-a-i ṭ-k-ṭ e-k-ḍ- u-d- m-k- t-l-s-? ------------------------------------ Atani ṭikeṭ ekkaḍa undō mīku telusā?
she – her ఆమ--ఆ---ి ఆమ--ఆమ-ద- ఆ-ె-ఆ-ె-ి --------- ఆమె-ఆమెది 0
Āme--m-di Āme-āmedi Ā-e-ā-e-i --------- Āme-āmedi
Her money is gone. ఆమె --్బు పోయ-ంది ఆమ- డబ-బ- ప-య--ద- ఆ-ె డ-్-ు ప-య-ం-ి ----------------- ఆమె డబ్బు పోయింది 0
Āme ḍ-b----ō-i--i Āme ḍabbu pōyindi Ā-e ḍ-b-u p-y-n-i ----------------- Āme ḍabbu pōyindi
And her credit card is also gone. మరి-- -మ- క్ర--ిట్-క-ర్---క-డా ప---ంది మర-య- ఆమ- క-ర-డ-ట- క-ర-డ- క-డ- ప-య--ద- మ-ి-ు ఆ-ె క-ర-డ-ట- క-ర-డ- క-డ- ప-య-ం-ి -------------------------------------- మరియు ఆమె క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా పోయింది 0
Mar-yu āme kre--- ---ḍ-k--ā --y-ndi Mariyu āme kreḍiṭ kārḍ kūḍā pōyindi M-r-y- ā-e k-e-i- k-r- k-ḍ- p-y-n-i ----------------------------------- Mariyu āme kreḍiṭ kārḍ kūḍā pōyindi
we – our మ-ము-మన మనమ--మన మ-మ---న ------- మనము-మన 0
M--a-u-m--a Manamu-mana M-n-m---a-a ----------- Manamu-mana
Our grandfather is ill. మ----------ి ఒం---ో -ా---ు మన త-తగ-ర-క- ఒ-ట-ల- బ-ల-ద- మ- త-త-ా-ి-ి ఒ-ట-ల- బ-ల-ద- -------------------------- మన తాతగారికి ఒంట్లో బాలేదు 0
M--- --t-g------oṇ----bā-ē-u Mana tātagāriki oṇṭlō bālēdu M-n- t-t-g-r-k- o-ṭ-ō b-l-d- ---------------------------- Mana tātagāriki oṇṭlō bālēdu
Our grandmother is healthy. మ- బ-మ-----న-య-ామ్మ---అమ్--్మ---ల-స-గ- ఉం-ి మన బ-మ-మ / న-యన-మ-మ / అమ-మమ-మ క-ల-స-గ- ఉ-ద- మ- బ-మ-మ / న-య-ా-్- / అ-్-మ-మ క-ల-స-గ- ఉ-ద- ------------------------------------------- మన బామ్మ / నాయనామ్మ / అమ్మమ్మ కులాసాగా ఉంది 0
M-n----m---/-n--anām-m-/ a--m--'m- ku-------u--i Mana bām'ma/ nāyanām'ma/ am'mam'ma kulāsāgā undi M-n- b-m-m-/ n-y-n-m-m-/ a-'-a-'-a k-l-s-g- u-d- ------------------------------------------------ Mana bām'ma/ nāyanām'ma/ am'mam'ma kulāsāgā undi
you – your న--్-ు మీ---న--- --ది న-వ-వ- మ-ర--న-ద- మ-ద- న-వ-వ- మ-ర---ీ-ి మ-ద- --------------------- నువ్వు మీరు-నీది మీది 0
N---u-mīr--n-d- mī-i Nuvvu mīru-nīdi mīdi N-v-u m-r---ī-i m-d- -------------------- Nuvvu mīru-nīdi mīdi
Children, where is your father? ప---లల-,----నా-్నగా-- ఎ-్క---న్-ార-? ప-ల-లల-, మ- న-న-నగ-ర- ఎక-కడ ఉన-న-ర-? ప-ల-ల-ూ- మ- న-న-న-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ు- ------------------------------------ పిల్లలూ, మీ నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారు? 0
P--la-ū, mī ---nag----ek---- ----ru? Pillalū, mī nānnagāru ekkaḍa unnāru? P-l-a-ū- m- n-n-a-ā-u e-k-ḍ- u-n-r-? ------------------------------------ Pillalū, mī nānnagāru ekkaḍa unnāru?
Children, where is your mother? ప--్ల-ూ, మ- అమ-మ-ఎక-కడ---ది? ప-ల-లల-, మ- అమ-మ ఎక-కడ ఉ-ద-? ప-ల-ల-ూ- మ- అ-్- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ---------------------------- పిల్లలూ, మీ అమ్మ ఎక్కడ ఉంది? 0
P-lla--- -ī am'm- -kk-ḍa un-i? Pillalū, mī am'ma ekkaḍa undi? P-l-a-ū- m- a-'-a e-k-ḍ- u-d-? ------------------------------ Pillalū, mī am'ma ekkaḍa undi?

Creative Language

Today, creativity is an important feature. Everyone wants to be creative. Because creative people are considered intelligent. Our language should be creative as well. Previously, people tried to speak as correctly as possible. Today a person should speak as creatively as possible. Advertising and new media are examples of this. They demonstrate how one can play with language. For the last 50 years the significance of creativity has increased greatly. Even research is concerned with the phenomenon. Psychologists, educators and philosophers examine creative processes. Creativity is defined as the ability to create something new. So a creative speaker produces new linguistic forms. They could be words or grammatical structures. By studying creative language, linguists can identify how language changes. But not everyone understands new linguistic elements. In order to understand creative language, you need knowledge. One must know how language functions. And one must be familiar with the world in which the speakers live. Only then can one understand what they want to say. Teenage slang is an example of this. Kids and young people are always inventing new terms. Adults often do not understand these words. Now, dictionaries have been published that explain teenage slang. But they are usually already outdated after just one generation! However, creative language can be learned. Trainers offer several courses in it. The most important rule is always: activate your inner voice!