Phrasebook

en Conjunctions 3   »   te సముచ్చయం 3

96 [ninety-six]

Conjunctions 3

Conjunctions 3

96 [తొంభై ఆరు]

96 [Tombhai āru]

సముచ్చయం 3

[Samuccayaṁ 3]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
I get up as soon as the alarm rings. అల-ర--మోగ-న-వె--న--న-న- -ే-్త--ు అల-ర- మ-గ-న వ--టన- న-న- ల-స-త-న- అ-ా-ం మ-గ-న వ-ం-న- న-న- ల-స-త-న- -------------------------------- అలారం మోగిన వెంటనే నేను లేస్తాను 0
A--ra--mōgi-a-v-ṇṭ--- nēnu lē-t--u Alāraṁ mōgina veṇṭanē nēnu lēstānu A-ā-a- m-g-n- v-ṇ-a-ē n-n- l-s-ā-u ---------------------------------- Alāraṁ mōgina veṇṭanē nēnu lēstānu
I become tired as soon as I have to study. నేన-----వు-ోవ-ల-ి అ-ు-ోగాన----న-------ప-తాను న-న- చద-వ-క-వ-లన- అన-క-గ-న- న-న- అల-స-ప-త-న- న-న- చ-ు-ు-ో-ా-న- అ-ు-ో-ా-ే న-న- అ-ి-ి-ో-ా-ు -------------------------------------------- నేను చదువుకోవాలని అనుకోగానే నేను అలిసిపోతాను 0
Nē-u-cad-vu-ō--l-ni -nukō--n---ē-u -li-i-ōt-nu Nēnu caduvukōvālani anukōgānē nēnu alisipōtānu N-n- c-d-v-k-v-l-n- a-u-ō-ā-ē n-n- a-i-i-ō-ā-u ---------------------------------------------- Nēnu caduvukōvālani anukōgānē nēnu alisipōtānu
I will stop working as soon as I am 60. న-న- ----ి-రా--నే నే----న- చే--ం-----స్-ాను న-న- 60 క- ర-గ-న- న-న- పన- చ-యడ- మ-న-స-త-న- న-న- 6- క- ర-గ-న- న-న- ప-ి చ-య-ం మ-న-స-త-న- ------------------------------------------- నేను 60 కి రాగానే నేను పని చేయడం మానేస్తాను 0
Nēn--60 k---āgā----ē-- -ani-c-y--a- m-n-stānu Nēnu 60 ki rāgānē nēnu pani cēyaḍaṁ mānēstānu N-n- 6- k- r-g-n- n-n- p-n- c-y-ḍ-ṁ m-n-s-ā-u --------------------------------------------- Nēnu 60 ki rāgānē nēnu pani cēyaḍaṁ mānēstānu
When will you call? మ----ఎప్పుడు-క-ల్ /-ఫోన- చే--త-ర-? మ-ర- ఎప-ప-డ- క-ల- / ఫ-న- చ-స-త-ర-? మ-ర- ఎ-్-ు-ు క-ల- / ఫ-న- చ-స-త-ర-? ---------------------------------- మీరు ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు? 0
Mīru -p---u kāl/-ph-n cē-----? Mīru eppuḍu kāl/ phōn cēstāru? M-r- e-p-ḍ- k-l- p-ō- c-s-ā-u- ------------------------------ Mīru eppuḍu kāl/ phōn cēstāru?
As soon as I have a moment. నాకు-తీ-ి----రక---నే న-క- త-ర-క ద-రక-గ-న- న-క- త-ర-క ద-ర-ం-ా-ే -------------------- నాకు తీరిక దొరకంగానే 0
N-ku -ī---a-d--ak-ṅg-nē Nāku tīrika dorakaṅgānē N-k- t-r-k- d-r-k-ṅ-ā-ē ----------------------- Nāku tīrika dorakaṅgānē
He’ll call, as soon as he has a little time. ఆయనకి కొం- స-యం ద--కం-ా-ే-ఆయ--క-ల్ / ఫో-్ ----త-రు ఆయనక- క--త సమయ- ద-రక-గ-న- ఆయన క-ల- / ఫ-న- చ-స-త-ర- ఆ-న-ి క-ం- స-య- ద-ర-ం-ా-ే ఆ-న క-ల- / ఫ-న- చ-స-త-ర- -------------------------------------------------- ఆయనకి కొంత సమయం దొరకంగానే ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు 0
Ā-anaki k-nta--a-ay-- d-----ṅ-ā-ē -y-----āl/ ph---c--t-ru Āyanaki konta samayaṁ dorakaṅgānē āyana kāl/ phōn cēstāru Ā-a-a-i k-n-a s-m-y-ṁ d-r-k-ṅ-ā-ē ā-a-a k-l- p-ō- c-s-ā-u --------------------------------------------------------- Āyanaki konta samayaṁ dorakaṅgānē āyana kāl/ phōn cēstāru
How long will you work? మీ------ -ేపు--ని---స్తా--? మ-ర- ఎ-త స-ప- పన- చ-స-త-ర-? మ-ర- ఎ-త స-ప- ప-ి చ-స-త-ర-? --------------------------- మీరు ఎంత సేపు పని చేస్తారు? 0
Mī-u-en-a s-p- pa-i c--t---? Mīru enta sēpu pani cēstāru? M-r- e-t- s-p- p-n- c-s-ā-u- ---------------------------- Mīru enta sēpu pani cēstāru?
I’ll work as long as I can. నేన--ప-ి --యగల-గ--ం--రక------ పని---స-త-ను న-న- పన- చ-యగల-గ-న-తవరక- న-న- పన- చ-స-త-న- న-న- ప-ి చ-య-ల-గ-న-త-ర-ూ న-న- ప-ి చ-స-త-న- ------------------------------------------ నేను పని చేయగలిగినంతవరకూ నేను పని చేస్తాను 0
N--- pan- c-y-ga-i--nan-------ū nē-- ---i -ēs-ānu Nēnu pani cēyagaliginantavarakū nēnu pani cēstānu N-n- p-n- c-y-g-l-g-n-n-a-a-a-ū n-n- p-n- c-s-ā-u ------------------------------------------------- Nēnu pani cēyagaliginantavarakū nēnu pani cēstānu
I’ll work as long as I am healthy. న-న---ర-గ్---- ---నం---క- న------ి -ే-్తా-ు న-న- ఆర-గ-య-గ- ఉన-న-తవరక- న-న- పన- చ-స-త-న- న-న- ఆ-ో-్-ం-ా ఉ-్-ం-వ-క- న-న- ప-ి చ-స-త-న- ------------------------------------------- నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నంతవరకూ నేను పని చేస్తాను 0
Nē-- -r----ṅ-ā--n-an-a--rak- nēnu----i -ē-tā-u Nēnu ārōgyaṅgā unnantavarakū nēnu pani cēstānu N-n- ā-ō-y-ṅ-ā u-n-n-a-a-a-ū n-n- p-n- c-s-ā-u ---------------------------------------------- Nēnu ārōgyaṅgā unnantavarakū nēnu pani cēstānu
He lies in bed instead of working. ఆ-- ప---ేయ-ాని-ి-బ-------చం-ో -డుకు---రు ఆయన పన-చ-యడ-న-క- బద-ల- మ-చ-ల- పడ-క--ట-ర- ఆ-న ప-ి-ే-డ-న-క- బ-ు-ు మ-చ-ల- ప-ు-ు-ట-ర- ---------------------------------------- ఆయన పనిచేయడానికి బదులు మంచంలో పడుకుంటారు 0
Ā--n--pani-ēyaḍ-n--- b--ulu m-n-can-- p--u-u-ṭ-ru Āyana panicēyaḍāniki badulu man-canlō paḍukuṇṭāru Ā-a-a p-n-c-y-ḍ-n-k- b-d-l- m-n-c-n-ō p-ḍ-k-ṇ-ā-u ------------------------------------------------- Āyana panicēyaḍāniki badulu man̄canlō paḍukuṇṭāru
She reads the newspaper instead of cooking. ఆమె -ంటచేయ--ని-- బ-ులు---ా-ా--త్-- -దు-ుం-ి ఆమ- వ-టచ-యడ-న-క- బద-ల- సమ-చ-రపత-ర- చద-త--ద- ఆ-ె వ-ట-ే-డ-న-క- బ-ు-ు స-ా-ా-ప-్-ం చ-ు-ు-ద- ------------------------------------------- ఆమె వంటచేయడానికి బదులు సమాచారపత్రం చదుతుంది 0
Ā-e---ṇ---ē----n--i-bad--- -amā-ār-pat-a--cadu-undi Āme vaṇṭacēyaḍāniki badulu samācārapatraṁ cadutundi Ā-e v-ṇ-a-ē-a-ā-i-i b-d-l- s-m-c-r-p-t-a- c-d-t-n-i --------------------------------------------------- Āme vaṇṭacēyaḍāniki badulu samācārapatraṁ cadutundi
He is at the bar instead of going home. ఆ----ం---ి-వె-్-డా-ి-ి --ుల- ---్--ద్--ఉన్---ు ఆయన ఇ-ట-క- వ-ళ-ళడ-న-క- బద-ల- బ-ర- వద-ద ఉన-న-ర- ఆ-న ఇ-ట-క- వ-ళ-ళ-ా-ి-ి బ-ు-ు బ-ర- వ-్- ఉ-్-ా-ు ---------------------------------------------- ఆయన ఇంటికి వెళ్ళడానికి బదులు బార్ వద్ద ఉన్నారు 0
Ā--n- i---ki-ve--aḍāni---ba------ār----d--u-n-ru Āyana iṇṭiki veḷḷaḍāniki badulu bār vadda unnāru Ā-a-a i-ṭ-k- v-ḷ-a-ā-i-i b-d-l- b-r v-d-a u-n-r- ------------------------------------------------ Āyana iṇṭiki veḷḷaḍāniki badulu bār vadda unnāru
As far as I know, he lives here. న-------ిసినం--ర-ు---య- ఇ-----న-వసిస--ున్---ు న-క- త-ల-స-న-తవరక-, ఆయన ఇక-కడ న-వస-స-త-న-న-ర- న-క- త-ల-స-న-త-ర-ు- ఆ-న ఇ-్-డ న-వ-ి-్-ు-్-ా-ు --------------------------------------------- నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు 0
Nāk--t---sin-n-------u----ana i---ḍa-ni-a-i-t-nn--u Nāku telisinantavaraku, āyana ikkaḍa nivasistunnāru N-k- t-l-s-n-n-a-a-a-u- ā-a-a i-k-ḍ- n-v-s-s-u-n-r- --------------------------------------------------- Nāku telisinantavaraku, āyana ikkaḍa nivasistunnāru
As far as I know, his wife is ill. నా-ు-తె-ి-ి--తవరకు, ఆ-న -ార్య-జ---ు-- -న్-ద-. న-క- త-ల-స-న-తవరక-, ఆయన భ-ర-య జబ-బ-త- ఉన-నద-. న-క- త-ల-స-న-త-ర-ు- ఆ-న భ-ర-య జ-్-ు-ో ఉ-్-ద-. --------------------------------------------- నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన భార్య జబ్బుతో ఉన్నది. 0
N--u--e-i-i----ava-ak-, ----a---ā--a--abb-t- unn-di. Nāku telisinantavaraku, āyana bhārya jabbutō unnadi. N-k- t-l-s-n-n-a-a-a-u- ā-a-a b-ā-y- j-b-u-ō u-n-d-. ---------------------------------------------------- Nāku telisinantavaraku, āyana bhārya jabbutō unnadi.
As far as I know, he is unemployed. నా-ు-త--ిసిన----కు, -య---ి-ుద్-ోగ-. న-క- త-ల-స-న-తవరక-, ఆయన న-ర-ద-య-గ-. న-క- త-ల-స-న-త-ర-ు- ఆ-న న-ర-ద-య-గ-. ----------------------------------- నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన నిరుద్యోగి. 0
Nā-- t---si--nta-arak-, --an--n-r-dyōgi. Nāku telisinantavaraku, āyana nirudyōgi. N-k- t-l-s-n-n-a-a-a-u- ā-a-a n-r-d-ō-i- ---------------------------------------- Nāku telisinantavaraku, āyana nirudyōgi.
I overslept; otherwise I’d have been on time. న----స--ాన-క--మ--చ- పడుక-న్---ు---ే-ప-త- --న--సమయాని-ి -ండే------ి న-న- సమయ-న-క- మ--చ- పడ-క-న-న-న-; ల-కప-త- న-న- సమయ-న-క- ఉ-డ- వ-డ-న- న-న- స-య-న-క- మ-ం-ి ప-ు-ు-్-ా-ు- ల-క-ో-ే న-న- స-య-న-క- ఉ-డ- వ-డ-న- ------------------------------------------------------------------ నేను సమయానికి మించి పడుకున్నాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని 0
నేను సమ-ాన----మిం-- -డ---న్నాను న-న- సమయ-న-క- మ--చ- పడ-క-న-న-న- న-న- స-య-న-క- మ-ం-ి ప-ు-ు-్-ా-ు ------------------------------- నేను సమయానికి మించి పడుకున్నాను
I missed the bus; otherwise I’d have been on time. న-న- --్--క్క------ా-ు- -ేక-ో-- నేను సమయా-ికి--------డి-ి న-న- బస- ఎక-కల-కప-య-న-; ల-కప-త- న-న- సమయ-న-క- ఉ-డ- వ-డ-న- న-న- బ-్ ఎ-్-ల-క-ో-ా-ు- ల-క-ో-ే న-న- స-య-న-క- ఉ-డ- వ-డ-న- --------------------------------------------------------- నేను బస్ ఎక్కలేకపోయాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని 0
న-ను---్-ఎ-్క---ప-యాను న-న- బస- ఎక-కల-కప-య-న- న-న- బ-్ ఎ-్-ల-క-ో-ా-ు ---------------------- నేను బస్ ఎక్కలేకపోయాను
I didn’t find the way / I got lost; otherwise I’d have been on time. న-కు -ో- -న----చల-ద--/--ేన--త--పి-ోయా-ు- ల-కప-తే-స---నిక- -ం-----ిని న-క- ద-వ కన-ప--చల-ద- / న-న- తప-ప-ప-య-న-; ల-కప-త- సమయ-న-క- ఉ-డ-వ-డ-న- న-క- ద-వ క-ి-ి-చ-ే-ు / న-న- త-్-ి-ో-ా-ు- ల-క-ో-ే స-య-న-క- ఉ-డ-వ-డ-న- -------------------------------------------------------------------- నాకు దోవ కనిపించలేదు / నేను తప్పిపోయాను; లేకపోతే సమయానికి ఉండేవాడిని 0
నాకు ద-వ----ప-ంచల-దు --న-న- త-్-ిప-య--ు న-క- ద-వ కన-ప--చల-ద- / న-న- తప-ప-ప-య-న- న-క- ద-వ క-ి-ి-చ-ే-ు / న-న- త-్-ి-ో-ా-ు --------------------------------------- నాకు దోవ కనిపించలేదు / నేను తప్పిపోయాను

Language and math

Thinking and speech go together. They influence one another. Linguistic structures influence the structures of our thinking. In some languages, for example, there are no words for numbers. The speakers do not understand the concept of numbers. So math and language also go together in some way. Grammatical and mathematical structures are often similar. Some researchers believe that they are also processed similarly. They believe that the speech center is also responsible for math. It can help the brain to perform calculations. Recent studies are coming to another conclusion, however. They show that our brain processes math without speech. Researchers studied three men. The brains of these test subjects were injured. As a result, the speech center was also damaged. The men had big problems with speaking. They could no longer formulate simple sentences. They couldn't understand words either. After the speech test the men had to solve math problems. A few of these mathematical puzzles were very complex. Even so, the test subjects could solve them! The results of this study are very interesting. They show that math is not encoded with words. It's possible that language and math have the same basis. Both are processed from the same center. But math doesn't have to be translated into speech first. Perhaps language and math develop together too... Then when the brain has finished developing, they exist separately!