Phrasebook

en Past tense 4   »   te భూత కాలం 4

84 [eighty-four]

Past tense 4

Past tense 4

84 [ఎనభై నాలుగు]

84 [Enabhai nālugu]

భూత కాలం 4

[Bhūta kālaṁ 4]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
to read చ--డం చడవడ- చ-వ-ం ----- చడవడం 0
C-ḍ-va--ṁ Caḍavaḍaṁ C-ḍ-v-ḍ-ṁ --------- Caḍavaḍaṁ
I read. న-ను చద-వ--ు న-న- చద-వ-న- న-న- చ-ి-ా-ు ------------ నేను చదివాను 0
Nēn- -ad----u Nēnu cadivānu N-n- c-d-v-n- ------------- Nēnu cadivānu
I read the whole novel. నేను --- మొత్తం ---వ--ు న-న- నవల మ-త-త- చద-వ-న- న-న- న-ల మ-త-త- చ-ి-ా-ు ----------------------- నేను నవల మొత్తం చదివాను 0
Nē-- n-v--- mot-a- --di-ā-u Nēnu navala mottaṁ cadivānu N-n- n-v-l- m-t-a- c-d-v-n- --------------------------- Nēnu navala mottaṁ cadivānu
to understand అర్థ--చ--ుక---ట అర-థ- చ-స-క-న-ట అ-్-ం చ-స-క-న-ట --------------- అర్థం చేసుకొనుట 0
Art-aṁ--ēsu-on-ṭa Arthaṁ cēsukonuṭa A-t-a- c-s-k-n-ṭ- ----------------- Arthaṁ cēsukonuṭa
I understood. న-----ర-థ--చ-సుకు-్నా-ు న-న- అర-థ- చ-స-క-న-న-న- న-న- అ-్-ం చ-స-క-న-న-న- ----------------------- నేను అర్థం చేసుకున్నాను 0
Nēn--art--ṁ c---ku--ānu Nēnu arthaṁ cēsukunnānu N-n- a-t-a- c-s-k-n-ā-u ----------------------- Nēnu arthaṁ cēsukunnānu
I understood the whole text. నేను --త్త- -ా-ాన-న--అ-్థం-చేసు-ున--ాను న-న- మ-త-త- ప-ఠ-న-న- అర-థ- చ-స-క-న-న-న- న-న- మ-త-త- ప-ఠ-న-న- అ-్-ం చ-స-క-న-న-న- --------------------------------------- నేను మొత్తం పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను 0
N--u mot-aṁ ---h-nn---rth-- -ē-uku-n-nu Nēnu mottaṁ pāṭhānni arthaṁ cēsukunnānu N-n- m-t-a- p-ṭ-ā-n- a-t-a- c-s-k-n-ā-u --------------------------------------- Nēnu mottaṁ pāṭhānni arthaṁ cēsukunnānu
to answer స---ా-ం చ--్పుట సమ-ధ-న- చ-ప-ప-ట స-ా-ా-ం చ-ప-ప-ట --------------- సమాధానం చెప్పుట 0
Samā-hā-a--cepp--a Samādhānaṁ ceppuṭa S-m-d-ā-a- c-p-u-a ------------------ Samādhānaṁ ceppuṭa
I answered. నేను---ప్-ా-ు న-న- చ-ప-ప-న- న-న- చ-ప-ప-న- ------------- నేను చెప్పాను 0
N-n- c-p--nu Nēnu ceppānu N-n- c-p-ā-u ------------ Nēnu ceppānu
I answered all the questions. నేన--అన్-ి-ప---్న-క- -----న- చ---పా-ు న-న- అన-న- ప-రశ-నలక- సమ-ధ-న- చ-ప-ప-న- న-న- అ-్-ి ప-ర-్-ల-ి స-ా-ా-ం చ-ప-ప-న- ------------------------------------- నేను అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాను 0
Nē-- -nni--raś-a-aki-sa--dh-n---ce-p--u Nēnu anni praśnalaki samādhānaṁ ceppānu N-n- a-n- p-a-n-l-k- s-m-d-ā-a- c-p-ā-u --------------------------------------- Nēnu anni praśnalaki samādhānaṁ ceppānu
I know that – I knew that. నాక----ి-త--ు-ు--ా-ు అ----ెలు-ు న-క- అద- త-ల-స--న-క- అద- త-ల-స- న-క- అ-ి త-ల-స---ా-ు అ-ి త-ల-స- ------------------------------- నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు 0
N-ku ad- te---u---ku--d--te-u-u Nāku adi telusu-nāku adi telusu N-k- a-i t-l-s---ā-u a-i t-l-s- ------------------------------- Nāku adi telusu-nāku adi telusu
I write that – I wrote that. నేన- --- -్-ా---------న---ద--వ్----ను న-న- అద- వ-ర-స-త-న--న-న- అద- వ-ర-స-న- న-న- అ-ి వ-ర-స-త-న---ే-ు అ-ి వ-ర-స-న- ------------------------------------- నేను అది వ్రాస్తాను-నేను అది వ్రాసాను 0
N-n---d- v-ās-----n--u ad----ās-nu Nēnu adi vrāstānu-nēnu adi vrāsānu N-n- a-i v-ā-t-n---ē-u a-i v-ā-ā-u ---------------------------------- Nēnu adi vrāstānu-nēnu adi vrāsānu
I hear that – I heard that. న-న--ద--్-- -ిన-నా-ు--ేను--ా-్-- వి-్నాను న-న- ద-న-న- వ-న-న-న--న-న- ద-న-న- వ-న-న-న- న-న- ద-న-న- వ-న-న-న---ే-ు ద-న-న- వ-న-న-న- ----------------------------------------- నేను దాన్ని విన్నాను-నేను దాన్ని విన్నాను 0
N--- -ā-n- -i-nā-u--ē-- dānni--innā-u Nēnu dānni vinnānu-nēnu dānni vinnānu N-n- d-n-i v-n-ā-u-n-n- d-n-i v-n-ā-u ------------------------------------- Nēnu dānni vinnānu-nēnu dānni vinnānu
I’ll get it – I got it. నే-ు ద-న్---త--్తా-ు-నాకు-దాన్---త--్చ--ు న-న- ద-న-న- త-స-త-న--న-క- ద-న-న- త-చ-చ-న- న-న- ద-న-న- త-స-త-న---ా-ు ద-న-న- త-చ-చ-న- ----------------------------------------- నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను 0
N-nu ---ni--estā------u dā--- te--ā-u Nēnu dānni testānu-nāku dānni teccānu N-n- d-n-i t-s-ā-u-n-k- d-n-i t-c-ā-u ------------------------------------- Nēnu dānni testānu-nāku dānni teccānu
I’ll bring that – I brought that. న-న- -ా-్న- త-స-త--ు----- ద---న--త--్-ాను న-న- ద-న-న- త-స-త-న--న-క- ద-న-న- త-చ-చ-న- న-న- ద-న-న- త-స-త-న---ా-ు ద-న-న- త-చ-చ-న- ----------------------------------------- నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను 0
Nēnu-d--ni-t---ā-u-nā-u--ā--i-teccānu Nēnu dānni testānu-nāku dānni teccānu N-n- d-n-i t-s-ā-u-n-k- d-n-i t-c-ā-u ------------------------------------- Nēnu dānni testānu-nāku dānni teccānu
I’ll buy that – I bought that. నే-- ద-న్న---ొ---ను--ే-ు-ద-న్ని---న-నాను న-న- ద-న-న- క--ట-న--న-న- ద-న-న- క-న-న-న- న-న- ద-న-న- క-ం-ా-ు-న-న- ద-న-న- క-న-న-న- ---------------------------------------- నేను దాన్ని కొంటాను-నేను దాన్ని కొన్నాను 0
N--u-d--n---o--ā---nē----ānn--ko--ānu Nēnu dānni koṇṭānu-nēnu dānni konnānu N-n- d-n-i k-ṇ-ā-u-n-n- d-n-i k-n-ā-u ------------------------------------- Nēnu dānni koṇṭānu-nēnu dānni konnānu
I expect that – I expected that. నే-ు దాన్-ి ఆశిస--ున్-----నే---ద---ని ---ంచ-ను న-న- ద-న-న- ఆశ-స-త-న-న-న--న-న- ద-న-న- ఆశ--చ-న- న-న- ద-న-న- ఆ-ి-్-ు-్-ా-ు-న-న- ద-న-న- ఆ-ి-చ-న- ---------------------------------------------- నేను దాన్ని ఆశిస్తున్నాను-నేను దాన్ని ఆశించాను 0
N----d-n-i----st---ānu-nēnu d-n----ś-n̄-ānu Nēnu dānni āśistunnānu-nēnu dānni āśin-cānu N-n- d-n-i ā-i-t-n-ā-u-n-n- d-n-i ā-i-̄-ā-u ------------------------------------------- Nēnu dānni āśistunnānu-nēnu dānni āśin̄cānu
I’ll explain that – I explained that. నే-- -ా-్-ి-వ-వరిస్-ా---------ా-----వ--ర--చా-ు న-న- ద-న-న- వ-వర-స-త-న--న-న- ద-న-న- వ-వర--చ-న- న-న- ద-న-న- వ-వ-ి-్-ా-ు-న-న- ద-న-న- వ-వ-ి-చ-న- ---------------------------------------------- నేను దాన్ని వివరిస్తాను-నేను దాన్ని వివరించాను 0
N--u-dā-ni -i-ar-stā-u--ē-u d-n-i vi-a-i-̄-ā-u Nēnu dānni vivaristānu-nēnu dānni vivarin-cānu N-n- d-n-i v-v-r-s-ā-u-n-n- d-n-i v-v-r-n-c-n- ---------------------------------------------- Nēnu dānni vivaristānu-nēnu dānni vivarin̄cānu
I know that – I knew that. న--- అది త--ుస---ాక---ది తె---ు న-క- అద- త-ల-స--న-క- అద- త-ల-స- న-క- అ-ి త-ల-స---ా-ు అ-ి త-ల-స- ------------------------------- నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు 0
N--u--di ---us--n--- -d-------u Nāku adi telusu-nāku adi telusu N-k- a-i t-l-s---ā-u a-i t-l-s- ------------------------------- Nāku adi telusu-nāku adi telusu

Negative words aren't translated into the native language

When reading, multilinguals translate subconsciously into their native language. This happens automatically; that is, the readers do it without realizing. It could be said that the brain functions like a simultaneous translator. But it doesn't translate everything! One study has shown that the brain has a built-in filter. This filter decides what gets translated. And it appears that the filter ignores certain words. Negative words aren't translated into the native language. Researchers selected native speakers of Chinese for their experiment. All test subjects spoke English as their second language. The test subjects had to rate various English words. These words had different emotional content. There were positive, negative and neutral terms. While the test subjects read the words, their brains were examined. That is, the researchers measured the electrical brain activity. In doing so, they could see how the brain worked. Certain signals are generated during the translation of words. They indicate that the brain is active. However, the test subjects showed no activity with the negative words. Only the positive or neutral terms were translated. Researchers don't yet know why this is. Theoretically, the brain has to process all words the same. It could be, however, that the filter quickly examines each word. It is analyzed while still being read in the second language. If a word is negative, the memory is blocked. In other words, it can't think of the word in the native language. People can react very sensitively to words. Perhaps the brain wants to protect them from emotional shock…