Phrasebook

en At the airport   »   te విమానాశ్రయం వద్ద

35 [thirty-five]

At the airport

At the airport

35 [ముప్పై ఐదు]

35 [Muppai aidu]

విమానాశ్రయం వద్ద

[Vimānāśrayaṁ vadda]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
I’d like to book a flight to Athens. నే-ు-ఎ--న్స- ---ఒక -్ల-ట్--ికె-్--ుక- -ే-ాల-ు-ు-టు-్నా-ు న-న- ఎథ-న-స- క- ఒక ఫ-ల-ట- ట-క-ట- బ-క- చ-య-లన-క--ట-న-న-న- న-న- ఎ-ె-్-్ క- ఒ- ఫ-ల-ట- ట-క-ట- బ-క- చ-య-ల-ు-ు-ట-న-న-న- -------------------------------------------------------- నేను ఎథెన్స్ కి ఒక ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేయాలనుకుంటున్నాను 0
N-n--eth-n- ki -k- p-la-ṭ-ṭ-keṭ buk ------nu------nānu Nēnu ethens ki oka phlaiṭ ṭikeṭ buk cēyālanukuṇṭunnānu N-n- e-h-n- k- o-a p-l-i- ṭ-k-ṭ b-k c-y-l-n-k-ṇ-u-n-n- ------------------------------------------------------ Nēnu ethens ki oka phlaiṭ ṭikeṭ buk cēyālanukuṇṭunnānu
Is it a direct flight? అద- డైర--్ట్-ఫ----ా? అద- డ-ర-క-ట- ఫ-ల-ట-? అ-ి డ-ర-క-ట- ఫ-ల-ట-? -------------------- అది డైరెక్ట్ ఫ్లైటా? 0
A-i----re-- -h-a--ā? Adi ḍairekṭ phlaiṭā? A-i ḍ-i-e-ṭ p-l-i-ā- -------------------- Adi ḍairekṭ phlaiṭā?
A window seat, non-smoking, please. ఒ--వ-ండ- -ీట-, స-మో-ి--్ చేయ-ూడనిది ఒక వ--డ- స-ట-, స-మ-క--గ- చ-యక-డన-ద- ఒ- వ-ం-ో స-ట-, స-మ-క-ం-్ చ-య-ూ-న-ద- ----------------------------------- ఒక విండో సీట్, స్మోకింగ్ చేయకూడనిది 0
O-a-viṇ---s--,--m-kiṅg-c--ak--ani-i Oka viṇḍō sīṭ, smōkiṅg cēyakūḍanidi O-a v-ṇ-ō s-ṭ- s-ō-i-g c-y-k-ḍ-n-d- ----------------------------------- Oka viṇḍō sīṭ, smōkiṅg cēyakūḍanidi
I would like to confirm my reservation. న-ను -ా ----్---న- ని క-్ఫర్-్----ా-నుక-ంట-న--ాను న-న- న- ర-జర-వ-షన- న- కన-ఫర-మ- చ-య-లన-క--ట-న-న-న- న-న- న- ర-జ-్-ే-న- న- క-్-ర-మ- చ-య-ల-ు-ు-ట-న-న-న- ------------------------------------------------- నేను నా రిజర్వేషన్ ని కన్ఫర్మ్ చేయాలనుకుంటున్నాను 0
Nē----ā r-jar----n-ni -a-ph-r- ----l---k--ṭun--nu Nēnu nā rijarvēṣan ni kanpharm cēyālanukuṇṭunnānu N-n- n- r-j-r-ē-a- n- k-n-h-r- c-y-l-n-k-ṇ-u-n-n- ------------------------------------------------- Nēnu nā rijarvēṣan ni kanpharm cēyālanukuṇṭunnānu
I would like to cancel my reservation. నేన---- -ి--్--షన్ -ి క్యా-సిల---ేయాలను-ు--ున్నా-ు న-న- న- ర-జర-వ-షన- న- క-య--స-ల- చ-య-లన-క--ట-న-న-న- న-న- న- ర-జ-్-ే-న- న- క-య-ం-ి-్ చ-య-ల-ు-ు-ట-న-న-న- -------------------------------------------------- నేను నా రిజర్వేషన్ ని క్యాంసిల్ చేయాలనుకుంటున్నాను 0
Nē----ā-rijar-ē-a- -i--y-n-il--ēy--a--kuṇ--nn-nu Nēnu nā rijarvēṣan ni kyānsil cēyālanukuṇṭunnānu N-n- n- r-j-r-ē-a- n- k-ā-s-l c-y-l-n-k-ṇ-u-n-n- ------------------------------------------------ Nēnu nā rijarvēṣan ni kyānsil cēyālanukuṇṭunnānu
I would like to change my reservation. న-న--న---ి----ేషన్-ని -ా---ా--ుక-ం--న-నా-ు న-న- న- ర-జర-వ-షన- న- మ-ర-చ-లన-క--ట-న-న-న- న-న- న- ర-జ-్-ే-న- న- మ-ర-చ-ల-ు-ు-ట-న-న-న- ------------------------------------------ నేను నా రిజర్వేషన్ ని మార్చాలనుకుంటున్నాను 0
N-n-------jarv-ṣan n- --r-ālan--u--unn-nu Nēnu nā rijarvēṣan ni mārcālanukuṇṭunnānu N-n- n- r-j-r-ē-a- n- m-r-ā-a-u-u-ṭ-n-ā-u ----------------------------------------- Nēnu nā rijarvēṣan ni mārcālanukuṇṭunnānu
When is the next flight to Rome? ర----కి నె---్-్ ఫ-ల-ట--ఎప---డు? ర-మ- క- న-క-స-ట- ఫ-ల-ట- ఎప-ప-డ-? ర-మ- క- న-క-స-ట- ఫ-ల-ట- ఎ-్-ు-ు- -------------------------------- రోమ్ కి నెక్స్ట్ ఫ్లైటా ఎప్పుడు? 0
R----i neks-----ai-ā---puḍu? Rōm ki neksṭ phlaiṭā eppuḍu? R-m k- n-k-ṭ p-l-i-ā e-p-ḍ-? ---------------------------- Rōm ki neksṭ phlaiṭā eppuḍu?
Are there two seats available? ఇ--ా రె-----ీ--లు-వు-్నా-ా? ఇ-క- ర--డ- స-ట-ల- వ-న-న-య-? ఇ-క- ర-ం-ు స-ట-ల- వ-న-న-య-? --------------------------- ఇంకా రెండు సీట్లు వున్నాయా? 0
I-kā-r-ṇḍu-sī--u vunnā--? Iṅkā reṇḍu sīṭlu vunnāyā? I-k- r-ṇ-u s-ṭ-u v-n-ā-ā- ------------------------- Iṅkā reṇḍu sīṭlu vunnāyā?
No, we have only one seat available. ల-వు,--ేవలం-ఒ--క-స-ట్------మ--ఉ-ది ల-వ-, క-వల- ఒక-క స-ట- మ-త-రమ- ఉ-ద- ల-వ-, క-వ-ం ఒ-్- స-ట- మ-త-ర-ే ఉ-ద- ---------------------------------- లేవు, కేవలం ఒక్క సీట్ మాత్రమే ఉంది 0
L-v-, -ē-al-ṁ--kk----ṭ m-tr-----n-i Lēvu, kēvalaṁ okka sīṭ mātramē undi L-v-, k-v-l-ṁ o-k- s-ṭ m-t-a-ē u-d- ----------------------------------- Lēvu, kēvalaṁ okka sīṭ mātramē undi
When do we land? మనం ఎప్-ుడ---ి--తాము? మన- ఎప-ప-డ- ద-గ-త-మ-? మ-ం ఎ-్-ు-ు ద-గ-త-మ-? --------------------- మనం ఎప్పుడు దిగుతాము? 0
M--a- --pu-----g--ā-u? Manaṁ eppuḍu digutāmu? M-n-ṁ e-p-ḍ- d-g-t-m-? ---------------------- Manaṁ eppuḍu digutāmu?
When will we be there? మ-ం ఎప్ప-------ుక-ం--ము? మన- ఎప-ప-డ- చ-ర-క--ట-మ-? మ-ం ఎ-్-ు-ు చ-ర-క-ం-ా-ు- ------------------------ మనం ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? 0
M---ṁ-e-puḍu -ē-u--ṇṭ---? Manaṁ eppuḍu cērukuṇṭāmu? M-n-ṁ e-p-ḍ- c-r-k-ṇ-ā-u- ------------------------- Manaṁ eppuḍu cērukuṇṭāmu?
When does a bus go to the city centre / center (am.)? సి-- సెంట-- కి-బ---ఎ-్-ు-ు-వ-ళ--ు--ి? స-ట- స--టర- క- బస- ఎప-ప-డ- వ-ళ-త--ద-? స-ట- స-ం-ర- క- బ-్ ఎ-్-ు-ు వ-ళ-త-ం-ి- ------------------------------------- సిటీ సెంటర్ కి బస్ ఎప్పుడు వెళ్తుంది? 0
Si-ī -eṇṭar k- -a--ep--ḍu-v-ḷ-u--i? Siṭī seṇṭar ki bas eppuḍu veḷtundi? S-ṭ- s-ṇ-a- k- b-s e-p-ḍ- v-ḷ-u-d-? ----------------------------------- Siṭī seṇṭar ki bas eppuḍu veḷtundi?
Is that your suitcase? అ-- మ--సూ-్-కేసా? అద- మ- స-ట- క-స-? అ-ి మ- స-ట- క-స-? ----------------- అది మీ సూట్ కేసా? 0
Ad---- sūṭ-k--ā? Adi mī sūṭ kēsā? A-i m- s-ṭ k-s-? ---------------- Adi mī sūṭ kēsā?
Is that your bag? అద- ---బ్య--్గ-? అద- మ- బ-య-గ-గ-? అ-ి మ- బ-య-గ-గ-? ---------------- అది మీ బ్యాగ్గా? 0
A-- m- -yāggā? Adi mī byāggā? A-i m- b-ā-g-? -------------- Adi mī byāggā?
Is that your luggage? అ-- మ--------? అద- మ- స-మ-న-? అ-ి మ- స-మ-న-? -------------- అది మీ సామానా? 0
Adi m--s-mānā? Adi mī sāmānā? A-i m- s-m-n-? -------------- Adi mī sāmānā?
How much luggage can I take? న--ు -ంత---మా-ు --సుకువ----వ-్-ు? న-న- ఎ-త స-మ-న- త-స-క-వ-ళ-ళవచ-చ-? న-న- ఎ-త స-మ-న- త-స-క-వ-ళ-ళ-చ-చ-? --------------------------------- నేను ఎంత సామాను తేసుకువెళ్ళవచ్చు? 0
N-nu -nta -ā--n- -ē-uk----ḷa-a--u? Nēnu enta sāmānu tēsukuveḷḷavaccu? N-n- e-t- s-m-n- t-s-k-v-ḷ-a-a-c-? ---------------------------------- Nēnu enta sāmānu tēsukuveḷḷavaccu?
Twenty kilos. ఇ-వై కిల-లు ఇరవ- క-ల-ల- ఇ-వ- క-ల-ల- ----------- ఇరవై కిలోలు 0
Ira----kilō-u Iravai kilōlu I-a-a- k-l-l- ------------- Iravai kilōlu
What? Only twenty kilos? ఎ-ట-?--ే--- -రవై--ిలో-ు ---్--ే--? ఎ-ట-? క-వల- ఇరవ- క-ల-ల- మ-త-రమ-న-? ఎ-ట-? క-వ-ం ఇ-వ- క-ల-ల- మ-త-ర-ే-ా- ---------------------------------- ఎంటీ? కేవలం ఇరవై కిలోలు మాత్రమేనా? 0
E-ṭ-?-Kē-ala--irav-- -il-lu -ā-r---n-? Eṇṭī? Kēvalaṁ iravai kilōlu mātramēnā? E-ṭ-? K-v-l-ṁ i-a-a- k-l-l- m-t-a-ē-ā- -------------------------------------- Eṇṭī? Kēvalaṁ iravai kilōlu mātramēnā?

Learning changes the brain

Those who work out often sculpt their bodies. But it is apparently possible to exercise one's brain too. That means more than talent is needed to learn a language. It is just as important to practice regularly. Because practice can positively influence structures in the brain. Of course, a special talent for languages is usually hereditary. Nevertheless, intensive exercise can change certain brain structures. The volume of the speech center increases. The nerve cells of people who practice a lot are also altered. It was long believed that the brain was unalterable. The belief was: What we don't learn as children, we'll never learn. Brain researchers, however, have come to a completely different conclusion. They were able to show that our brain remains agile for a lifetime. You could say that it functions like a muscle. Therefore it can continue growing into old age. Every input is processed in the brain. But when the brain is exercised it processes inputs much better. That is to say, it works faster and more efficiently. This principle holds true for both young and old people equally. But it is not imperative that a person study in order to exercise his brain. Reading is also very good practice. Challenging literature especially promotes our speech center. This means that our vocabulary gets larger. Moreover, our feeling for language is improved. What is interesting is that not only the speech center processes language. The area that controls motor skills also processes new content. Therefore it is important to stimulate the whole brain as often as possible. So: Exercise your body AND your brain!
Did you know?
Portuguese is counted among the Romance languages. It is closely related to Spanish and Catalan. It evolved from the Vulgar Latin of the Roman soldiers. European Portuguese is the native language of approximately 10 million people. It is also an important world language. This is due to Portugal's colonial power in the past. The maritime nation took its language to other continents in the 15th and 16th century. Portuguese is still spoken today in parts of Africa and Asia. Countries in these continents tend to use European Portuguese. It is different in Brazil. The language spoken there exhibits a few peculiarities and is considered its own form. However, usually Portuguese and Brazilians understand each other well. Altogether 240 million people worldwide speak Portuguese. Aside from that, there are around 20 Creole languages that are based on Portuguese. Portuguese is counted among the world languages today.