Phrasebook

en big – small   »   te పెద్దది-చిన్నది

68 [sixty-eight]

big – small

big – small

68 [అరవై ఎనిమిది]

68 [Aravai enimidi]

పెద్దది-చిన్నది

[Peddadi-cinnadi]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
big and small పెద్దద- -ర-య- ----నది ప-ద-దద- మర-య- చ-న-నద- ప-ద-ద-ి మ-ి-ు చ-న-న-ి --------------------- పెద్దది మరియు చిన్నది 0
P-dd----mariy- -i--adi Peddadi mariyu cinnadi P-d-a-i m-r-y- c-n-a-i ---------------------- Peddadi mariyu cinnadi
The elephant is big. ఏన-గ---ెద-దగ- --ట---ి ఏన-గ- ప-ద-దగ- ఉ-ట--ద- ఏ-ు-ు ప-ద-ద-ా ఉ-ట-ం-ి --------------------- ఏనుగు పెద్దగా ఉంటుంది 0
Ēnu-- p--d--- ---undi Ēnugu peddagā uṇṭundi Ē-u-u p-d-a-ā u-ṭ-n-i --------------------- Ēnugu peddagā uṇṭundi
The mouse is small. ఎల-- -ి--న-ిగ--ఉంటు--ి ఎల-క చ-న-నద-గ- ఉ-ట--ద- ఎ-ు- చ-న-న-ి-ా ఉ-ట-ం-ి ---------------------- ఎలుక చిన్నదిగా ఉంటుంది 0
Elu-a cinna-i-ā --ṭu-di Eluka cinnadigā uṇṭundi E-u-a c-n-a-i-ā u-ṭ-n-i ----------------------- Eluka cinnadigā uṇṭundi
dark and bright చీ-------ు-ు చ-కట--వ-ల-గ- చ-క-ి-వ-ల-గ- ------------ చీకటి-వెలుగు 0
C-k-ṭi-ve-u-u Cīkaṭi-velugu C-k-ṭ---e-u-u ------------- Cīkaṭi-velugu
The night is dark. ర---రి చీ---గ--ఉ--ు-ది ర-త-ర- చ-కట-గ- ఉ-ట--ద- ర-త-ర- చ-క-ి-ా ఉ-ట-ం-ి ---------------------- రాత్రి చీకటిగా ఉంటుంది 0
Rā-ri-c-ka--g- ------i Rātri cīkaṭigā uṇṭundi R-t-i c-k-ṭ-g- u-ṭ-n-i ---------------------- Rātri cīkaṭigā uṇṭundi
The day is bright. ప--ు వెల--ు-ు -ె-జిమ్-------ంది పగల- వ-ల-త-ర- వ-దజ-మ-మ-త--ట--ద- ప-ల- వ-ల-త-ర- వ-ద-ి-్-ు-ు-ట-ం-ి ------------------------------- పగలు వెలుతురు వెదజిమ్ముతుంటుంది 0
Pa-a-- -e-u-ur- --daji-'-u--ṇ--n-i Pagalu veluturu vedajim'mutuṇṭundi P-g-l- v-l-t-r- v-d-j-m-m-t-ṇ-u-d- ---------------------------------- Pagalu veluturu vedajim'mutuṇṭundi
old and young ము----ప-ుచు మ-సల--పడ-చ- మ-స-ి-ప-ు-ు ----------- ముసలి-పడుచు 0
Mu-a---p-ḍucu Musali-paḍucu M-s-l---a-u-u ------------- Musali-paḍucu
Our grandfather is very old. మా తా--ారు చ--------ి ---ు మ- త-తగ-ర- చ-ల- మ-సల- వ-ర- మ- త-త-ా-ు చ-ల- మ-స-ి వ-ర- -------------------------- మా తాతగారు చాలా ముసలి వారు 0
M----t----- -āl--m-sal---āru Mā tātagāru cālā musali vāru M- t-t-g-r- c-l- m-s-l- v-r- ---------------------------- Mā tātagāru cālā musali vāru
70 years ago he was still young. 70 ఏ--ళ ---ిత---యన-ఇం-------ు--న- --్-ా-ు 70 ఏళ-ళ క-ర-త- ఆయన ఇ-క- పడ-చ-గ-న- ఉన-న-ర- 7- ఏ-్- క-ర-త- ఆ-న ఇ-క- ప-ు-ు-ా-ే ఉ-్-ా-ు ----------------------------------------- 70 ఏళ్ళ క్రితం ఆయన ఇంకా పడుచుగానే ఉన్నారు 0
70 Ē--a--r--a- ā--na -ṅ-ā -aḍuc-gā-ē u--ā-u 70 Ēḷḷa kritaṁ āyana iṅkā paḍucugānē unnāru 7- Ē-ḷ- k-i-a- ā-a-a i-k- p-ḍ-c-g-n- u-n-r- ------------------------------------------- 70 Ēḷḷa kritaṁ āyana iṅkā paḍucugānē unnāru
beautiful and ugly అ--ం--ురూ-ి అ-ద--క-ర-ప- అ-ద---ు-ూ-ి ----------- అందం-కురూపి 0
And-ṁ--urūpi Andaṁ-kurūpi A-d-ṁ-k-r-p- ------------ Andaṁ-kurūpi
The butterfly is beautiful. సీ-ా-ో-చిలు- -ం-ంగా-ఉ--ి స-త-క-కచ-ల-క అ-ద-గ- ఉ-ద- స-త-క-క-ి-ు- అ-ద-గ- ఉ-ద- ------------------------ సీతాకోకచిలుక అందంగా ఉంది 0
Sīt-k---c--u----nd-ṅgā--ndi Sītākōkaciluka andaṅgā undi S-t-k-k-c-l-k- a-d-ṅ-ā u-d- --------------------------- Sītākōkaciluka andaṅgā undi
The spider is ugly. సాలీడు క---ప-----ంది స-ల-డ- క-ర-ప-గ- ఉ-ద- స-ల-డ- క-ర-ప-గ- ఉ-ద- -------------------- సాలీడు కురూపిగా ఉంది 0
S-lī-u-ku-ū-ig- ---i Sālīḍu kurūpigā undi S-l-ḍ- k-r-p-g- u-d- -------------------- Sālīḍu kurūpigā undi
fat and thin ల----స---ం ల-వ--సన-న- ల-వ---న-న- ---------- లావు-సన్నం 0
L-v--sannaṁ Lāvu-sannaṁ L-v---a-n-ṁ ----------- Lāvu-sannaṁ
A woman who weighs a hundred kilos is fat. వం- -ిల--ు-తూగ- ఆ--ి-లావు-ా-ఉన్నట్లు--ెక-క వ-ద క-ల-ల- త-గ- ఆడద- ల-వ-గ- ఉన-నట-ల- ల-క-క వ-ద క-ల-ల- త-గ- ఆ-ద- ల-వ-గ- ఉ-్-ట-ల- ల-క-క ------------------------------------------ వంద కిలోలు తూగే ఆడది లావుగా ఉన్నట్లు లెక్క 0
V-n-a ki-ō-u --g- ----------g---nn--l---ekka Vanda kilōlu tūgē āḍadi lāvugā unnaṭlu lekka V-n-a k-l-l- t-g- ā-a-i l-v-g- u-n-ṭ-u l-k-a -------------------------------------------- Vanda kilōlu tūgē āḍadi lāvugā unnaṭlu lekka
A man who weighs fifty kilos is thin. యా---క----- -ూ-- మొగ------న్నగ- ఉన్--్ల- లెక్క య-భ- క-ల-ల- త-గ- మ-గవ-డ- సన-నగ- ఉన-నట-ల- ల-క-క య-భ- క-ల-ల- త-గ- మ-గ-ా-ు స-్-గ- ఉ-్-ట-ల- ల-క-క ---------------------------------------------- యాభై కిలోలు తూగే మొగవాడు సన్నగా ఉన్నట్లు లెక్క 0
Yābh-i---lō-- tū-ē-m-----ḍ--s-nna-ā---na--- le--a Yābhai kilōlu tūgē mogavāḍu sannagā unnaṭlu lekka Y-b-a- k-l-l- t-g- m-g-v-ḍ- s-n-a-ā u-n-ṭ-u l-k-a ------------------------------------------------- Yābhai kilōlu tūgē mogavāḍu sannagā unnaṭlu lekka
expensive and cheap ఖర--ు-చవక ఖర-ద--చవక ఖ-ీ-ు-చ-క --------- ఖరీదు-చవక 0
K----d---av-ka Kharīdu-cavaka K-a-ī-u-c-v-k- -------------- Kharīdu-cavaka
The car is expensive. క-రు ఖ-ీద---ి క-ర- ఖర-ద-నద- క-ర- ఖ-ీ-ై-ద- ------------- కారు ఖరీదైనది 0
K-----harīd--n--i Kāru kharīdainadi K-r- k-a-ī-a-n-d- ----------------- Kāru kharīdainadi
The newspaper is cheap. స--చా---్-- ----నది సమ-చ-రపత-ర- చవక-నద- స-ా-ా-ప-్-ం చ-క-న-ి ------------------- సమాచారపత్రం చవకైనది 0
S-māc--apatraṁ ca-a-a-nadi Samācārapatraṁ cavakainadi S-m-c-r-p-t-a- c-v-k-i-a-i -------------------------- Samācārapatraṁ cavakainadi

Code-switching

More and more people are growing up bilingual. They can speak more than one language. Many of these people often switch languages. They decide which language to use depending on the situation. For example, they speak a different language at work than at home. By doing so, they adapt themselves to their environment. But there is also the possibility of switching languages spontaneously. This phenomenon is called code-switching . In code-switching, the language gets switched in the middle of speaking. There could be many reasons why speakers switch languages. Often, they don't find the appropriate word in one language. They can express themselves better in the other language. It can also be that the speaker feels more confident in one of the languages. They use this language for private or personal things. Sometimes a certain word doesn't exist in a language. In this case the speaker must switch languages. Or they switch languages so that they aren't understood. In that case code-switching works like a secret language. Earlier, mixing languages was criticized. It was thought that the speaker couldn't speak either language correctly. Today it is viewed differently. Code-switching is recognized as a special linguistic competence. It can be interesting to observe speakers using code-switching. Often, they don't just switch the language they're speaking. Other communicative elements change as well. Many speak faster, louder or more accentuated in the other language. Or they suddenly use more gestures and facial expressions. In this way, code-switching is always a little bit of culture-switching too…