Phrasebook

en Past tense 1   »   te భూత కాలం 1

81 [eighty-one]

Past tense 1

Past tense 1

81 [ఎనభై ఒకటి]

81 [Enabhai okaṭi]

భూత కాలం 1

[Bhūta kālaṁ 1]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
to write వ్----ం వ-ర-యడ- వ-ర-య-ం ------- వ్రాయడం 0
V-----aṁ Vrāyaḍaṁ V-ā-a-a- -------- Vrāyaḍaṁ
He wrote a letter. ఆయన ఒ- ---త--న--------స-రు ఆయన ఒక ఉత-తర-న-న- వ-ర-స-ర- ఆ-న ఒ- ఉ-్-ర-న-న- వ-ర-స-ర- -------------------------- ఆయన ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాసారు 0
Ā--n- -k- utt-r--n- vr-sāru Āyana oka uttarānni vrāsāru Ā-a-a o-a u-t-r-n-i v-ā-ā-u --------------------------- Āyana oka uttarānni vrāsāru
And she wrote a card. ఆ----క కార్-్--ి-వ--ాసారు ఆయన ఒక క-ర-డ- న- వ-ర-స-ర- ఆ-న ఒ- క-ర-డ- న- వ-ర-స-ర- ------------------------- ఆయన ఒక కార్డ్ ని వ్రాసారు 0
Ā--na-o-- k--ḍ -i-vrāsā-u Āyana oka kārḍ ni vrāsāru Ā-a-a o-a k-r- n- v-ā-ā-u ------------------------- Āyana oka kārḍ ni vrāsāru
to read చ--డం చదవడ- చ-వ-ం ----- చదవడం 0
Cad--a-aṁ Cadavaḍaṁ C-d-v-ḍ-ṁ --------- Cadavaḍaṁ
He read a magazine. ఆ---ఒక ---చార--త్-ా------ద---రు ఆయన ఒక సమ-చ-ర పత-ర-న-న- చద-వ-ర- ఆ-న ఒ- స-ా-ా- ప-్-ా-్-ి చ-ి-ా-ు ------------------------------- ఆయన ఒక సమాచార పత్రాన్ని చదివారు 0
Āy-n- --a--am--ā----a-r-nn- ---ivāru Āyana oka samācāra patrānni cadivāru Ā-a-a o-a s-m-c-r- p-t-ā-n- c-d-v-r- ------------------------------------ Āyana oka samācāra patrānni cadivāru
And she read a book. అ-ాగ----ె--క---స్త--న్-ి-----ింది అల-గ- ఆమ- ఒక ప-స-తక-న-న- చద-వ--ద- అ-ా-ే ఆ-ె ఒ- ప-స-త-ా-్-ి చ-ి-ి-ద- --------------------------------- అలాగే ఆమె ఒక పుస్తకాన్ని చదివింది 0
A---ē---- -ka ----ak-n---c---vi--i Alāgē āme oka pustakānni cadivindi A-ā-ē ā-e o-a p-s-a-ā-n- c-d-v-n-i ---------------------------------- Alāgē āme oka pustakānni cadivindi
to take తీసుక---ం త-స-క-వడ- త-స-క-వ-ం --------- తీసుకోవడం 0
Tī--kōvaḍaṁ Tīsukōvaḍaṁ T-s-k-v-ḍ-ṁ ----------- Tīsukōvaḍaṁ
He took a cigarette. ఆ-న ఒ---ిగరె----ీస--ు-----ు ఆయన ఒక స-గర-ట- త-స-క-న-న-ర- ఆ-న ఒ- స-గ-ె-్ త-స-క-న-న-ర- --------------------------- ఆయన ఒక సిగరెట్ తీసుకున్నారు 0
Ā-----ok- --g--e- tīs-k-----u Āyana oka sigareṭ tīsukunnāru Ā-a-a o-a s-g-r-ṭ t-s-k-n-ā-u ----------------------------- Āyana oka sigareṭ tīsukunnāru
She took a piece of chocolate. ఆమ--ఒక -ు--క చ---------ీ-ు-ు-ది ఆమ- ఒక మ-క-క చ-క-ల-ట- త-స-క--ద- ఆ-ె ఒ- మ-క-క చ-క-ల-ట- త-స-క-ం-ి ------------------------------- ఆమె ఒక ముక్క చాక్లెట్ తీసుకుంది 0
Ā-- --a--u-ka -ā-leṭ--ī--k---i Āme oka mukka cākleṭ tīsukundi Ā-e o-a m-k-a c-k-e- t-s-k-n-i ------------------------------ Āme oka mukka cākleṭ tīsukundi
He was disloyal, but she was loyal. ఆ-- -వి--వ-----డు, ---ీ-ఆ-- వి-్వస--యురా-ు ఆయన అవ-శ-వసన-య-డ-, క-న- ఆమ- వ-శ-వసన-య-ర-ల- ఆ-న అ-ి-్-స-ీ-ు-ు- క-న- ఆ-ె వ-శ-వ-న-య-ర-ల- ------------------------------------------ ఆయన అవిశ్వసనీయుడు, కానీ ఆమె విశ్వసనీయురాలు 0
Āy-n-----ś-a--nīy---,-k--- -me vi----a---u-ālu Āyana aviśvasanīyuḍu, kānī āme viśvasanīyurālu Ā-a-a a-i-v-s-n-y-ḍ-, k-n- ā-e v-ś-a-a-ī-u-ā-u ---------------------------------------------- Āyana aviśvasanīyuḍu, kānī āme viśvasanīyurālu
He was lazy, but she was hard-working. ఆ-న-బద---స----ు, -ానీ --ె క----జీవి ఆయన బద-దకస-త-డ-, క-న- ఆమ- కష-ట-జ-వ- ఆ-న బ-్-క-్-ు-ు- క-న- ఆ-ె క-్---ీ-ి ----------------------------------- ఆయన బద్దకస్తుడు, కానీ ఆమె కష్ట-జీవి 0
Ā-an- b---a--s--ḍ-,-kān- -m--ka-------i Āyana baddakastuḍu, kānī āme kaṣṭa-jīvi Ā-a-a b-d-a-a-t-ḍ-, k-n- ā-e k-ṣ-a-j-v- --------------------------------------- Āyana baddakastuḍu, kānī āme kaṣṭa-jīvi
He was poor, but she was rich. ఆ------వా--- క-నీ---ె --వ-త-రా-ు ఆయన బ-దవ-డ-, క-న- ఆమ- ధనవ-త-ర-ల- ఆ-న బ-ద-ా-ు- క-న- ఆ-ె ధ-వ-త-ర-ల- -------------------------------- ఆయన బీదవాడు, కానీ ఆమె ధనవంతురాలు 0
Ā-ana-b-d-vā-u,---n- -me ---na----ur-lu Āyana bīdavāḍu, kānī āme dhanavanturālu Ā-a-a b-d-v-ḍ-, k-n- ā-e d-a-a-a-t-r-l- --------------------------------------- Āyana bīdavāḍu, kānī āme dhanavanturālu
He had no money, only debts. ఆయ--వద-ద-డబ----లేదు, క-వలం అప్-ుల--ఉ-్-ా-ి ఆయన వద-ద డబ-బ- ల-ద-, క-వల- అప-ప-ల- ఉన-న-య- ఆ-న వ-్- డ-్-ు ల-ద-, క-వ-ం అ-్-ు-ే ఉ-్-ా-ి ------------------------------------------ ఆయన వద్ద డబ్బు లేదు, కేవలం అప్పులే ఉన్నాయి 0
Ā--n----d-a-ḍa--------, ----laṁ---pul--u---yi Āyana vadda ḍabbu lēdu, kēvalaṁ appulē unnāyi Ā-a-a v-d-a ḍ-b-u l-d-, k-v-l-ṁ a-p-l- u-n-y- --------------------------------------------- Āyana vadda ḍabbu lēdu, kēvalaṁ appulē unnāyi
He had no luck, only bad luck. ఆయనక---ద---టం--ేద-,-క-వ-ం -ు-ద---ట-- -ం-ి ఆయనక- అద-ష-ట- ల-ద-, క-వల- ద-రద-ష-టమ- ఉ-ద- ఆ-న-ి అ-ృ-్-ం ల-ద-, క-వ-ం ద-ర-ృ-్-మ- ఉ-ద- ----------------------------------------- ఆయనకి అదృష్టం లేదు, కేవలం దురదృష్టమే ఉంది 0
Āyana-i-adr--ṭaṁ -ē--, k--a----d--a-r̥ṣṭ-mē un-i Āyanaki adr-ṣṭaṁ lēdu, kēvalaṁ duradr-ṣṭamē undi Ā-a-a-i a-r-ṣ-a- l-d-, k-v-l-ṁ d-r-d-̥-ṭ-m- u-d- ------------------------------------------------ Āyanaki adr̥ṣṭaṁ lēdu, kēvalaṁ duradr̥ṣṭamē undi
He had no success, only failure. ఆయ-కి-వి--ం--ేదు, క---ం-----య-- ఉ--ి ఆయనక- వ-జయ- ల-ద-, క-వల- పర-జయమ- ఉ-ద- ఆ-న-ి వ-జ-ం ల-ద-, క-వ-ం ప-ా-య-ే ఉ-ద- ------------------------------------ ఆయనకి విజయం లేదు, కేవలం పరాజయమే ఉంది 0
Ā-an-k--v-j--aṁ lē--- -----a--pa-āj----- ---i Āyanaki vijayaṁ lēdu, kēvalaṁ parājayamē undi Ā-a-a-i v-j-y-ṁ l-d-, k-v-l-ṁ p-r-j-y-m- u-d- --------------------------------------------- Āyanaki vijayaṁ lēdu, kēvalaṁ parājayamē undi
He was not satisfied, but dissatisfied. ఆయ- -ృ-్తి -ె--ల---, ---తృప-తి-చెందా-ు ఆయన త-ప-త- చ--దల-ద-, అస-త-ప-త- చ--ద-డ- ఆ-న త-ప-త- చ-ం-ల-ద-, అ-ం-ృ-్-ి చ-ం-ా-ు -------------------------------------- ఆయన తృప్తి చెందలేదు, అసంతృప్తి చెందాడు 0
Āy-na--r--ti-ce-----du---s--tr̥----cen---u Āyana tr-pti cendalēdu, asantr-pti cendāḍu Ā-a-a t-̥-t- c-n-a-ē-u- a-a-t-̥-t- c-n-ā-u ------------------------------------------ Āyana tr̥pti cendalēdu, asantr̥pti cendāḍu
He was not happy, but sad. ఆయన-సంత--ంగ---ే--, ---ిస-తున్--డు ఆయన స-త-ష-గ- ల-ద-, ద-ఖ-స-త-న-న-డ- ఆ-న స-త-ష-గ- ల-ద-, ద-ఖ-స-త-న-న-డ- --------------------------------- ఆయన సంతోషంగా లేదు, దుఖిస్తున్నాడు 0
Ā-a-----n---a--- lēd-,---k-i-t--nā-u Āyana santōṣaṅgā lēdu, dukhistunnāḍu Ā-a-a s-n-ō-a-g- l-d-, d-k-i-t-n-ā-u ------------------------------------ Āyana santōṣaṅgā lēdu, dukhistunnāḍu
He was not friendly, but unfriendly. ఆ-- స్నే-పూ-్వ-----లేడు---్--హ-హితం------న-డు ఆయన స-న-హప-ర-వక-గ- ల-డ-, స-న-హరహ-త-గ- ఉన-న-డ- ఆ-న స-న-హ-ూ-్-క-గ- ల-డ-, స-న-హ-హ-త-గ- ఉ-్-ా-ు --------------------------------------------- ఆయన స్నేహపూర్వకంగా లేడు, స్నేహరహితంగా ఉన్నాడు 0
Ā---a-snē--pū-va-a----l---- -nēh----i---gā-unnāḍu Āyana snēhapūrvakaṅgā lēḍu, snēharahitaṅgā unnāḍu Ā-a-a s-ē-a-ū-v-k-ṅ-ā l-ḍ-, s-ē-a-a-i-a-g- u-n-ḍ- ------------------------------------------------- Āyana snēhapūrvakaṅgā lēḍu, snēharahitaṅgā unnāḍu

How children learn to speak properly

As soon as a person is born, he communicates with others. Babies cry when they want something. They can already say a few simple words at a few months of age. With two years, they can say sentences of about three words. You can't influence when children begin to speak. But you can influence how well children learn their native language! For that, however, you have to consider a few things. Above all, it's important that the child is always motivated when learning. He must recognize that he's succeeding in something when he speaks. Babies like a smile as positive feedback. Older children look for dialogue with their environment. They orient themselves towards the language of the people around them. Therefore the language skills of their parents and educators are important. Children must also learn that language is valuable! However, they should always have fun in the process. Reading aloud to them shows children how exciting language can be. Parents should also do as much as possible with their child. When a child experiences many things, he wants to talk about them. Children growing up bilingual need firm rules. They have to know which language should be spoken with whom. This way their brain can learn to differentiate between the two languages. When children start going to school, their language changes. They learn a new colloquial language. Then it's important that the parents pay attention to how their child speaks. Studies show that the first language is stamped on the brain forever. What we learn as children accompanies us for the rest of our lives. He who learns his native language properly as a child will profit from it later. He learns new things faster and better – not only foreign languages…