Phrasebook

en Activities   »   te పనులు

13 [thirteen]

Activities

Activities

13 [పదమూడు]

13 [Padamūḍu]

పనులు

[Panulu]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
What does Martha do? మ--్----ం-ప-- చ-స--ుం--? మ-ర-థ- ఏ- పన- చ-స-త--ద-? మ-ర-థ- ఏ- ప-ి చ-స-త-ం-ి- ------------------------ మార్థా ఏం పని చేస్తుంది? 0
M-r-----ṁ--an--c-stun-i? Mārthā ēṁ pani cēstundi? M-r-h- ē- p-n- c-s-u-d-? ------------------------ Mārthā ēṁ pani cēstundi?
She works at an office. ఆమ- ఒక -ఫీసులో --ి --స్త---ి ఆమ- ఒక ఆఫ-స-ల- పన- చ-స-త--ద- ఆ-ె ఒ- ఆ-ీ-ు-ో ప-ి చ-స-త-ం-ి ---------------------------- ఆమె ఒక ఆఫీసులో పని చేస్తుంది 0
Ām- --a--ph-s--ō--an- -ēst--di Āme oka āphīsulō pani cēstundi Ā-e o-a ā-h-s-l- p-n- c-s-u-d- ------------------------------ Āme oka āphīsulō pani cēstundi
She works on the computer. ఆ-ె క-ప్-ూ-ర్ ప-ి ----తుంది ఆమ- క-ప-య-టర- పన- చ-స-త--ద- ఆ-ె క-ప-య-ట-్ ప-ి చ-స-త-ం-ి --------------------------- ఆమె కంప్యూటర్ పని చేస్తుంది 0
Ā-e-k-mp--ṭ-- -----c----n-i Āme kampyūṭar pani cēstundi Ā-e k-m-y-ṭ-r p-n- c-s-u-d- --------------------------- Āme kampyūṭar pani cēstundi
Where is Martha? మా-్-- ---క--ఉంద-? మ-ర-థ- ఎక-కడ ఉ-ద-? మ-ర-థ- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ------------------ మార్థా ఎక్కడ ఉంది? 0
M-rt---ekka----n-i? Mārthā ekkaḍa undi? M-r-h- e-k-ḍ- u-d-? ------------------- Mārthā ekkaḍa undi?
At the cinema. సిని-- థియేటర- -ద-ద స-న-మ- థ-య-టర- వద-ద స-న-మ- థ-య-ట-్ వ-్- ------------------- సినిమా థియేటర్ వద్ద 0
Si-imā---i-ēṭar-va--a Sinimā thiyēṭar vadda S-n-m- t-i-ē-a- v-d-a --------------------- Sinimā thiyēṭar vadda
She is watching a film. ఆ-ె ఒ-------- --స-తోంది ఆమ- ఒక స-న-మ- చ-స-త--ద- ఆ-ె ఒ- స-న-మ- చ-స-త-ం-ి ----------------------- ఆమె ఒక సినిమా చూస్తోంది 0
Āme --a --n-mā cūstōn-i Āme oka sinimā cūstōndi Ā-e o-a s-n-m- c-s-ō-d- ----------------------- Āme oka sinimā cūstōndi
What does Peter do? పీ-ర్ ఏ--ప-ి-చ----ా-ు? ప-టర- ఏ- పన- చ-స-త-డ-? ప-ట-్ ఏ- ప-ి చ-స-త-డ-? ---------------------- పీటర్ ఏం పని చేస్తాడు? 0
Pīṭ-r----pa-- cē-t-ḍu? Pīṭar ēṁ pani cēstāḍu? P-ṭ-r ē- p-n- c-s-ā-u- ---------------------- Pīṭar ēṁ pani cēstāḍu?
He studies at the university. అతన- ---ి--్--ట- ల---దు---ు---ా-ు అతన- య-న-వర-స-ట- ల- చద-వ-త-న-న-డ- అ-న- య-న-వ-్-ి-ీ ల- చ-ు-ు-ు-్-ా-ు --------------------------------- అతను యూనివర్సిటీ లో చదువుతున్నాడు 0
At-nu----i-ar--ṭī--- --d-v-t--n--u Atanu yūnivarsiṭī lō caduvutunnāḍu A-a-u y-n-v-r-i-ī l- c-d-v-t-n-ā-u ---------------------------------- Atanu yūnivarsiṭī lō caduvutunnāḍu
He studies languages. అతన--భా--ని -ద----ు-్న-డు అతన- భ-షలన- చద-వ-త-న-న-డ- అ-న- భ-ష-న- చ-ు-ు-ు-్-ా-ు ------------------------- అతను భాషలని చదువుతున్నాడు 0
Ata-u b---alan--cadu------āḍu Atanu bhāṣalani caduvutunnāḍu A-a-u b-ā-a-a-i c-d-v-t-n-ā-u ----------------------------- Atanu bhāṣalani caduvutunnāḍu
Where is Peter? ప-ట-- ఎక--డ--న్-ాడ-? ప-టర- ఎక-కడ ఉన-న-డ-? ప-ట-్ ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ు- -------------------- పీటర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? 0
P-ṭ-- ekka---u--āḍ-? Pīṭar ekkaḍa unnāḍu? P-ṭ-r e-k-ḍ- u-n-ḍ-? -------------------- Pīṭar ekkaḍa unnāḍu?
At the café. క-- లో కఫ- ల- క-ే ల- ------ కఫే లో 0
K--hē-lō Kaphē lō K-p-ē l- -------- Kaphē lō
He is drinking coffee. అ----కాఫ- -ా-ు-ున్న--ు అతన- క-ఫ- త-గ-త-న-న-డ- అ-న- క-ఫ- త-గ-త-న-న-డ- ---------------------- అతను కాఫీ తాగుతున్నాడు 0
A---u k-phī -ā--tu-nā-u Atanu kāphī tāgutunnāḍu A-a-u k-p-ī t-g-t-n-ā-u ----------------------- Atanu kāphī tāgutunnāḍu
Where do they like to go? వా--ళ----క్--క- -ెళ్ళడ---ష-ట-? వ-ళ-ళక- ఎక-కడక- వ-ళ-ళడ- ఇష-ట-? వ-ళ-ళ-ి ఎ-్-డ-ి వ-ళ-ళ-ం ఇ-్-ం- ------------------------------ వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టం? 0
Vā-ḷ-ki -kk-ḍa-i-v-ḷ-a-aṁ--ṣ-a-? Vāḷḷaki ekkaḍaki veḷḷaḍaṁ iṣṭaṁ? V-ḷ-a-i e-k-ḍ-k- v-ḷ-a-a- i-ṭ-ṁ- -------------------------------- Vāḷḷaki ekkaḍaki veḷḷaḍaṁ iṣṭaṁ?
To a concert. గా----ే-ీలో గ-న కచ-ర-ల- గ-న క-ే-ీ-ో ----------- గాన కచేరీలో 0
Gāna -a----lō Gāna kacērīlō G-n- k-c-r-l- ------------- Gāna kacērīlō
They like to listen to music. వ-ళ-ళ-- ---ీ-- వ---మ-టే ఇష-టం వ-ళ-ళక- స-గ-త- వ-నడమ-ట- ఇష-ట- వ-ళ-ళ-ి స-గ-త- వ-న-మ-ట- ఇ-్-ం ----------------------------- వాళ్ళకి సంగీతం వినడమంటే ఇష్టం 0
V-ḷ-ak- s-ṅgīta---i---amaṇṭē iṣ-aṁ Vāḷḷaki saṅgītaṁ vinaḍamaṇṭē iṣṭaṁ V-ḷ-a-i s-ṅ-ī-a- v-n-ḍ-m-ṇ-ē i-ṭ-ṁ ---------------------------------- Vāḷḷaki saṅgītaṁ vinaḍamaṇṭē iṣṭaṁ
Where do they not like to go? వ-ళ్-------కడ----ెళ--డం-ఇ-్టము-డ-ు? వ-ళ-ళక- ఎక-కడక- వ-ళ-ళడ- ఇష-టమ--డద-? వ-ళ-ళ-ి ఎ-్-డ-ి వ-ళ-ళ-ం ఇ-్-మ-ం-ద-? ----------------------------------- వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టముండదు? 0
V-ḷ---i-ek-----i---ḷḷ-ḍ-ṁ --ṭ--u--adu? Vāḷḷaki ekkaḍaki veḷḷaḍaṁ iṣṭamuṇḍadu? V-ḷ-a-i e-k-ḍ-k- v-ḷ-a-a- i-ṭ-m-ṇ-a-u- -------------------------------------- Vāḷḷaki ekkaḍaki veḷḷaḍaṁ iṣṭamuṇḍadu?
To the disco. డ--్క--కి డ-స-క- క- డ-స-క- క- --------- డిస్కో కి 0
Ḍisk---i Ḍiskō ki Ḍ-s-ō k- -------- Ḍiskō ki
They do not like to dance. వా-్-కి -ాట-య-ా-టం-ఇ-్-ం----ు వ-ళ-ళక- న-ట-యమ-డట- ఇష-ట- ల-ద- వ-ళ-ళ-ి న-ట-య-ా-ట- ఇ-్-ం ల-ద- ----------------------------- వాళ్ళకి నాట్యమాడటం ఇష్టం లేదు 0
Vā-ḷaki ---y-m-ḍ---ṁ i---- ---u Vāḷḷaki nāṭyamāḍaṭaṁ iṣṭaṁ lēdu V-ḷ-a-i n-ṭ-a-ā-a-a- i-ṭ-ṁ l-d- ------------------------------- Vāḷḷaki nāṭyamāḍaṭaṁ iṣṭaṁ lēdu

Creole Languages

Did you know that German is spoken in the South Pacific? It's really true! In parts of Papua New Guinea and Australia, people speak Unserdeutsch . It is a Creole language. Creole languages emerge in language contact situations. That is, when multiple different languages encounter one another. By now, many Creole languages are almost extinct. But worldwide 15 million people still speak a Creole language. Creole languages are always native languages. It's different with Pidgin languages. Pidgin languages are very simplified forms of speech. They are only good for very basic communication. Most Creole languages originated in the colonial era. Therefore, Creole languages are often based on European languages. One characteristic of Creole languages is a limited vocabulary. Creole languages have their own phonology too. The grammar of Creole languages is heavily simplified. Complicated rules are simply ignored by the speakers. Each Creole language is an important component of national identity. As a result, there is a lot of literature written in Creole languages. Creole languages are especially interesting for linguists. This is because they demonstrate how languages develop and later die out. So the development of language can be studied in Creole languages. They also prove that languages can change and adapt. The discipline used to research Creole languages is Creolistics, or Creology. One of the best-known sentences in the Creole language comes from Jamaica. Bob Marley made it world famous – do you know it? It's No woman, no cry! (= No, woman, don't cry!)
Did you know?
Finnish is the native language of approximately 5 million people. It is counted among the Finno-Ugrian languages. It is closely related to Estonian, and very distantly related to Hungarian. As a Uralic language, it strongly differentiates itself from the Indo-Germanic languages. An example of this is its agglutinating language structure. That means that grammatical functions are expressed through suffixed syllables. This is how long words originate that are so typical for Finnish. Another hallmark of Finnish is its many vowels. Finnish grammar distinguishes between 15 different cases. It is important to clearly separate long and short sounds in the intonation. Written and spoken Finnish are noticeably different from each other. This phenomenon is less pronounced in other European languages. All of this makes Finnish not especially easy. But all rules are consistently upheld. And the nice thing about Finnish is that it is so completely logical!