Phrasebook

en Running errands   »   pa ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ

51 [fifty-one]

Running errands

Running errands

51 [ਇਕਵੰਜਾ]

51 [Ikavajā]

ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ

[kharīdārī karanā]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
I want to go to the library. ਮੈ- ---ਤ-ਾਲ- -ਾਣਾ -ਾ-ੁ-ਦ--ਹ--। ਮੈਂ ਪੁ____ ਜਾ_ ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਪ-ਸ-ਕ-ਲ- ਜ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ ਹ-ਂ- ------------------------------ ਮੈਂ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 0
mai- -u--ta--l--jāṇ- --hud--hāṁ. m___ p_________ j___ c_____ h___ m-i- p-s-t-k-l- j-ṇ- c-h-d- h-ṁ- -------------------------------- maiṁ pusatakālā jāṇā cāhudā hāṁ.
I want to go to the bookstore. ਮ- ਕ-ਤਾਬ---ਦੀ ਦ---- ---ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈ ਕਿ__ ਦੀ ਦੁ__ ਤੇ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ- ਕ-ਤ-ਬ-ਂ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। ------------------------------- ਮੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
M-i --t-b----ī-d-k--a tē---ṇā-ha-. M__ k______ d_ d_____ t_ j___ h___ M-i k-t-b-ṁ d- d-k-n- t- j-ṇ- h-i- ---------------------------------- Mai kitābāṁ dī dukāna tē jāṇā hai.
I want to go to the newspaper stand. ਮੈ-------ਾ--------ਹੀ ਤ- ਜਾਣਾ-ਹੈ। ਮੈਂ ਅ___ ਦੀ ਫ__ ਤੇ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਅ-ਬ-ਰ-ਂ ਦ- ਫ-੍-ੀ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। -------------------------------- ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਫੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Mai--a---bārā--d---haṛhī ---jāṇā -a-. M___ a________ d_ p_____ t_ j___ h___ M-i- a-h-b-r-ṁ d- p-a-h- t- j-ṇ- h-i- ------------------------------------- Maiṁ akhabārāṁ dī phaṛhī tē jāṇā hai.
I want to borrow a book. ਮੈਂ --ਕ ਕ---ਬ ਕਿਰਾਏ-ਤ- ਲ------ਹ-ੰਦਾ / ਚਾ-ੁ-ਦ---ਾ-। ਮੈਂ ਇੱ_ ਕਿ__ ਕਿ__ ਤੇ ਲੈ_ ਚਾ__ / ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਤ-ਬ ਕ-ਰ-ਏ ਤ- ਲ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Ma-----a k-t--- -ir-'- tē -a--- ---u--/ --h-d--h-ṁ. M___ i__ k_____ k_____ t_ l____ c______ c_____ h___ M-i- i-a k-t-b- k-r-'- t- l-i-ī c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- --------------------------------------------------- Maiṁ ika kitāba kirā'ē tē laiṇī cāhudā/ cāhudī hāṁ.
I want to buy a book. ਮ-ਂ -ੱ- -ਿਤ-ਬ-ਖ-ੀ-ਣੀ ਚਾ-ੁੰ---- ਚਾ-ੁ-----ਾਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਕਿ__ ਖ___ ਚਾ__ / ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਤ-ਬ ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Ma---ika k-t------ar-da-ī c-h-dā- cāh--ī---ṁ. M___ i__ k_____ k________ c______ c_____ h___ M-i- i-a k-t-b- k-a-ī-a-ī c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- --------------------------------------------- Maiṁ ika kitāba kharīdaṇī cāhudā/ cāhudī hāṁ.
I want to buy a newspaper. ਮ-ਂ-ਇੱਕ ਅਖਬ-- ਖ-ੀਦਣ- -ਾ-ੁ----/-ਚਾਹੁ--ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਅ___ ਖ___ ਚਾ__ / ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਅ-ਬ-ਰ ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Mai- i-----hab--a--h-r----ā-c-h-d-- c-h----hāṁ. M___ i__ a_______ k________ c______ c_____ h___ M-i- i-a a-h-b-r- k-a-ī-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ----------------------------------------------- Maiṁ ika akhabāra kharīdaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
I want to go to the library to borrow a book. ਮ-- ਇ---ਕ---ਬ ਲ-ਣ-ਲਈ--ੁਸਤ-ਾਲੇ--ਾਣਾ -ੈ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਕਿ__ ਲੈ_ ਲ_ ਪੁ____ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਤ-ਬ ਲ-ਣ ਲ- ਪ-ਸ-ਕ-ਲ- ਜ-ਣ- ਹ-। -------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
M-iṁ--ka -itā-a---i-a--a'ī----at---lē--āṇ- ha-. M___ i__ k_____ l____ l___ p_________ j___ h___ M-i- i-a k-t-b- l-i-a l-'- p-s-t-k-l- j-ṇ- h-i- ----------------------------------------------- Maiṁ ika kitāba laiṇa la'ī pusatakālē jāṇā hai.
I want to go to the bookstore to buy a book. ਮ-ਂ-ਇੱ--ਕਿਤਾ- --ੀਦ- ਲਈ--ਿ-ਾ--- -ੀ ---ਾਨ ਤੇ ਜ--ਾ-ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਕਿ__ ਖ___ ਲ_ ਕਿ__ ਦੀ ਦੁ__ ਤੇ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਤ-ਬ ਖ-ੀ-ਣ ਲ- ਕ-ਤ-ਬ-ਂ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। --------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Mai- -k--kitāba -ha-īd-----a-ī --t--------du-ān---ē--ā-- h-i. M___ i__ k_____ k________ l___ k______ d_ d_____ t_ j___ h___ M-i- i-a k-t-b- k-a-ī-a-a l-'- k-t-b-ṁ d- d-k-n- t- j-ṇ- h-i- ------------------------------------------------------------- Maiṁ ika kitāba kharīdaṇa la'ī kitābāṁ dī dukāna tē jāṇā hai.
I want to go to the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper. ਮ-- --ਕ-ਅ--ਾ--ਖਰੀ-ਣ -ਈ-ਅਖ-ਾਰ-ਂ ਦ---ੜ----ਕ -ਾਣ- -ੈ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਅ___ ਖ___ ਲ_ ਅ___ ਦੀ ਫ_ ਤੱ_ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਅ-ਬ-ਰ ਖ-ੀ-ਣ ਲ- ਅ-ਬ-ਰ-ਂ ਦ- ਫ-ੀ ਤ-ਕ ਜ-ਣ- ਹ-। -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Ma-ṁ ika -k-ab-r---h--īdaṇa----- -kha----- dī----ṛī---k- ------ai. M___ i__ a_______ k________ l___ a________ d_ p____ t___ j___ h___ M-i- i-a a-h-b-r- k-a-ī-a-a l-'- a-h-b-r-ṁ d- p-a-ī t-k- j-ṇ- h-i- ------------------------------------------------------------------ Maiṁ ika akhabāra kharīdaṇa la'ī akhabārāṁ dī phaṛī taka jāṇā hai.
I want to go to the optician. ਮੈ--ਐ--ਾਂ-ਬ---ਣ --ਲੇ--ੋ- ਜ--ਾ ਹ-। ਮੈਂ ਐ__ ਬ___ ਵਾ_ ਕੋ_ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਐ-ਕ-ਂ ਬ-ਾ-ਣ ਵ-ਲ- ਕ-ਲ ਜ-ਣ- ਹ-। --------------------------------- ਮੈਂ ਐਨਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Mai- a-nak-- --ṇā---a-vā-- kōl----------. M___ a______ b_______ v___ k___ j___ h___ M-i- a-n-k-ṁ b-ṇ-'-ṇ- v-l- k-l- j-ṇ- h-i- ----------------------------------------- Maiṁ ainakāṁ baṇā'uṇa vālē kōla jāṇā hai.
I want to go to the supermarket. ਮੈਂ -ਜ਼-ਰ-ਜਾ----ੈ। ਮੈਂ ਬ__ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਬ-ਾ- ਜ-ਣ- ਹ-। ----------------- ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Maiṁ--azār--jāṇā--ai. M___ b_____ j___ h___ M-i- b-z-r- j-ṇ- h-i- --------------------- Maiṁ bazāra jāṇā hai.
I want to go to the bakery. ਮ-- ਬੇ-----ੇ ---ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇ__ ਤੇ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਬ-ਕ-ੀ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। --------------------- ਮੈਂ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
M--ṁ--ēkarī-t---ā-ā--a-. M___ b_____ t_ j___ h___ M-i- b-k-r- t- j-ṇ- h-i- ------------------------ Maiṁ bēkarī tē jāṇā hai.
I want to buy some glasses. ਮੈਂ------ਨ--ਖ---ਣਾ ਚਾ--ੰ-- / ਚਾ------ਹ-ਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਐ__ ਖ___ ਚਾ__ / ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਐ-ਕ ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ----------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਨਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Mai- i-a-aina-a---arī---- -ā------c---d- ---. M___ i__ a_____ k________ c______ c_____ h___ M-i- i-a a-n-k- k-a-ī-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- --------------------------------------------- Maiṁ ika ainaka kharīdaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
I want to buy fruit and vegetables. ਮੈ---ਲ ਅ-- ----ਆ---ਰੀ-ਣ- -ਾਹੁੰਦ- ---ਾ----ੀ--ਾਂ। ਮੈਂ ਫ_ ਅ_ ਸ___ ਖ___ ਚਾ__ / ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਫ- ਅ-ੇ ਸ-ਜ਼-ਆ- ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ----------------------------------------------- ਮੈਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Maiṁ --a-- --ē--a--z--āṁ---ar---ṇā ----dā/ c-h--- -āṁ. M___ p____ a__ s________ k________ c______ c_____ h___ M-i- p-a-a a-ē s-b-z-'-ṁ k-a-ī-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ------------------------------------------------------ Maiṁ phala atē sabazī'āṁ kharīdaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
I want to buy rolls and bread. ਮੈ---ੋ---ਤੇ --ਰ------ੀਦਣਾ --ਹੁੰ---/--ਾਹੁੰ-ੀ --ਂ। ਮੈਂ ਰੋ_ ਅ_ ਬ੍__ ਖ___ ਚਾ__ / ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਰ-ਲ ਅ-ੇ ਬ-ਰ-ੱ- ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------------ ਮੈਂ ਰੋਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈੱਡ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Maiṁ----a--t--b--iḍa kha---aṇ- -āhu--/ --hud- -āṁ. M___ r___ a__ b_____ k________ c______ c_____ h___ M-i- r-l- a-ē b-a-ḍ- k-a-ī-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- -------------------------------------------------- Maiṁ rōla atē braiḍa kharīdaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
I want to go to the optician to buy glasses. ਮ-ਂ-ਐ-ਕ-ਬਣਾ-ਣ--ਾ-- -- --- ਐਨ- ਖ--ਦ- -ਾਣਾ--ੈ। ਮੈਂ ਐ__ ਬ___ ਵਾ_ ਦੇ ਕੋ_ ਐ__ ਖ___ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਐ-ਕ ਬ-ਾ-ਣ ਵ-ਲ- ਦ- ਕ-ਲ ਐ-ਕ ਖ-ੀ-ਣ ਜ-ਣ- ਹ-। -------------------------------------------- ਮੈਂ ਐਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਐਨਕ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Ma-ṁ -i-ak- --ṇ-'uṇ---āl--d---ō-a aina-a -h-r-d--a jā---h-i. M___ a_____ b_______ v___ d_ k___ a_____ k________ j___ h___ M-i- a-n-k- b-ṇ-'-ṇ- v-l- d- k-l- a-n-k- k-a-ī-a-a j-ṇ- h-i- ------------------------------------------------------------ Maiṁ ainaka baṇā'uṇa vālē dē kōla ainaka kharīdaṇa jāṇā hai.
I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. ਮੈ---- ਅਤੇ-ਸਬ-ੀ-ਂ ਖਰ-ਦਣ ਦ---- ਬ-ਾਰ ---ਾ---। ਮੈਂ ਫ_ ਅ_ ਸ___ ਖ___ ਦੇ ਲ_ ਬ__ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਫ- ਅ-ੇ ਸ-ਜ਼-ਆ- ਖ-ੀ-ਣ ਦ- ਲ- ਬ-ਾ- ਜ-ਣ- ਹ-। ------------------------------------------- ਮੈਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
M--- --a-- a-- sab-z-'----har-d--a--ē-l-'- -a--r- -āṇā ---. M___ p____ a__ s________ k________ d_ l___ b_____ j___ h___ M-i- p-a-a a-ē s-b-z-'-ṁ k-a-ī-a-a d- l-'- b-z-r- j-ṇ- h-i- ----------------------------------------------------------- Maiṁ phala atē sabazī'āṁ kharīdaṇa dē la'ī bazāra jāṇā hai.
I want to go to the baker to buy rolls and bread. ਮੈ--ਰੋਲ-ਅ-- ਬ੍-ੈ-ਡ---ੀ-ਣ -- ਲ- ਬ-ਕਰੀ ---ਜ--ਾ --। ਮੈਂ ਰੋ_ ਅ_ ਬ੍__ ਖ___ ਦੇ ਲ_ ਬੇ__ ਤੇ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਰ-ਲ ਅ-ੇ ਬ-ਰ-ੱ- ਖ-ੀ-ਣ ਦ- ਲ- ਬ-ਕ-ੀ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। ------------------------------------------------ ਮੈਂ ਰੋਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈੱਡ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Maiṁ rōl--a---b-a-ḍa--h-r---ṇ- dē la'ī-bēk--- -ē-j-ṇā h-i. M___ r___ a__ b_____ k________ d_ l___ b_____ t_ j___ h___ M-i- r-l- a-ē b-a-ḍ- k-a-ī-a-a d- l-'- b-k-r- t- j-ṇ- h-i- ---------------------------------------------------------- Maiṁ rōla atē braiḍa kharīdaṇa dē la'ī bēkarī tē jāṇā hai.

Minority languages in Europe

Many different languages are spoken in Europe. Most of them are Indo-European languages. In addition to the large national languages, there are also many smaller languages. They are minority languages. Minority languages are different from official languages. But they aren't dialects. They aren't the languages of immigrants either. Minority languages are always ethnically driven. Meaning, they are the languages of particular ethnic groups. There are minority languages in almost every country of Europe. That amounts to about 40 languages in the European Union. Some minority languages are only spoken in one country. Among them for example is Sorbian in Germany. Romani, on the other hand, has speakers in many European countries. Minority languages have a special status. Because they are only spoken by a relatively small group. These groups cannot afford to build their own schools. It is also difficult for them to publish their own literature. As a result, many minority languages are threatened by extinction. The European Union wants to protect minority languages. Because every language is an important part of a culture or identity. Some nations do not have a commonwealth and only exist as a minority. Various programs and projects are meant to promote their languages. It is hoped that the culture of smaller ethnic groups will be preserved as well. Nevertheless, some minority languages will disappear soon. Among them is Livonian, spoken in a province of Latvia. Only 20 people remain as native speakers of Livonian. This makes Livonian the smallest language in Europe.
Did you know?
Urdu is counted among the Indo-Iranian languages. It is spoken in Pakistan and a few Indian states. Urdu is the native language of about 60 million people. It is the national language in Pakistan. It is also recognized as one of the 22 official languages in India. Urdu is very closely related to Hindi. Both languages are basically just two sociolects of Hindustani. Hindustani emerged from different languages in northern India starting in the 13th century. Today Urdu and Hindi are considered two independent languages. Speakers of these languages can communicate with each other easily though. The semiotic system is what clearly differentiates the two. Urdu is written with a version of the Persian-Arabic alphabet, while Hindi is not. Urdu is very prominent as a literary language. It is also often used in large film productions. Learn Urdu - it is the key to the culture of South Asia!