Phrasebook

en Running errands   »   mr रोजची कामे, खरेदी इत्यादी

51 [fifty-one]

Running errands

Running errands

५१ [एकावन्न]

51 [Ēkāvanna]

रोजची कामे, खरेदी इत्यादी

[rōjacī kāmē, kharēdī ityādī]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
I want to go to the library. म---व--न--य-त ---च---हे. मल- व-चन-लय-त ज-यच- आह-. म-ा व-च-ा-य-त ज-य-े आ-े- ------------------------ मला वाचनालयात जायचे आहे. 0
mal---āc--ā-ayā-----ya----h-. malā vācanālayāta jāyacē āhē. m-l- v-c-n-l-y-t- j-y-c- ā-ē- ----------------------------- malā vācanālayāta jāyacē āhē.
I want to go to the bookstore. मल- --स्तक---्या--ु-ाना----य-े--हे. मल- प-स-तक--च-य- द-क-न-त ज-यच- आह-. म-ा प-स-त-ा-च-य- द-क-न-त ज-य-े आ-े- ----------------------------------- मला पुस्तकांच्या दुकानात जायचे आहे. 0
Mal--p-s-a--n--yā-du-ān----jā---ē--h-. Malā pustakān-cyā dukānāta jāyacē āhē. M-l- p-s-a-ā-̄-y- d-k-n-t- j-y-c- ā-ē- -------------------------------------- Malā pustakān̄cyā dukānāta jāyacē āhē.
I want to go to the newspaper stand. म---को--य--रच्-ा व--्त-त-रविक्-ेत--ाच्-ा----ॉल-- -ा-चे ---. मल- क-प-य-वरच-य- व-त-तपत-रव-क-र-त-य-च-य- स-ट-लवर ज-यच- आह-. म-ा क-प-य-व-च-य- व-त-त-त-र-ि-्-े-्-ा-्-ा स-ट-ल-र ज-य-े आ-े- ----------------------------------------------------------- मला कोप-यावरच्या वृत्तपत्रविक्रेत्याच्या स्टॉलवर जायचे आहे. 0
Ma---k-pa-y---r------r-tta-a---v--r-ty---ā-s--l--ara-jā--c- āh-. Malā kōpa-yāvaracyā vr-ttapatravikrētyācyā sṭŏlavara jāyacē āhē. M-l- k-p---ā-a-a-y- v-̥-t-p-t-a-i-r-t-ā-y- s-ŏ-a-a-a j-y-c- ā-ē- ---------------------------------------------------------------- Malā kōpa-yāvaracyā vr̥ttapatravikrētyācyā sṭŏlavara jāyacē āhē.
I want to borrow a book. मल- ए- पुस------याय-- -ह-. मल- एक प-स-तक घ-य-यच- आह-. म-ा ए- प-स-त- घ-य-य-े आ-े- -------------------------- मला एक पुस्तक घ्यायचे आहे. 0
Ma-ā ē-a--u--ak--gh-āya----hē. Malā ēka pustaka ghyāyacē āhē. M-l- ē-a p-s-a-a g-y-y-c- ā-ē- ------------------------------ Malā ēka pustaka ghyāyacē āhē.
I want to buy a book. मल- -- प-स-तक --े-- क-ाय-े-आह-. मल- एक प-स-तक खर-द- कर-यच- आह-. म-ा ए- प-स-त- ख-े-ी क-ा-च- आ-े- ------------------------------- मला एक पुस्तक खरेदी करायचे आहे. 0
Mal---ka--us---- -----dī -a-āyacē---ē. Malā ēka pustaka kharēdī karāyacē āhē. M-l- ē-a p-s-a-a k-a-ē-ī k-r-y-c- ā-ē- -------------------------------------- Malā ēka pustaka kharēdī karāyacē āhē.
I want to buy a newspaper. म-ा-ए--वृ-्--त्र खरे-ी-क---च- आह-. मल- एक व-त-तपत-र खर-द- कर-यच- आह-. म-ा ए- व-त-त-त-र ख-े-ी क-ा-च- आ-े- ---------------------------------- मला एक वृत्तपत्र खरेदी करायचे आहे. 0
Ma-- -ka-v--t---a--a k-arēd--kar-ya-ē-ā--. Malā ēka vr-ttapatra kharēdī karāyacē āhē. M-l- ē-a v-̥-t-p-t-a k-a-ē-ī k-r-y-c- ā-ē- ------------------------------------------ Malā ēka vr̥ttapatra kharēdī karāyacē āhē.
I want to go to the library to borrow a book. म-ा एक-प------घे-्य---ठी-वाचन--यात--ा-च--आ--. मल- एक प-स-तक घ-ण-य-स-ठ- व-चन-लय-त ज-यच- आह-. म-ा ए- प-स-त- घ-ण-य-स-ठ- व-च-ा-य-त ज-य-े आ-े- --------------------------------------------- मला एक पुस्तक घेण्यासाठी वाचनालयात जायचे आहे. 0
M--ā ē---p---aka--h-ṇ--sāṭ-ī --c-n-l-y--- j--a-ē---ē. Malā ēka pustaka ghēṇyāsāṭhī vācanālayāta jāyacē āhē. M-l- ē-a p-s-a-a g-ē-y-s-ṭ-ī v-c-n-l-y-t- j-y-c- ā-ē- ----------------------------------------------------- Malā ēka pustaka ghēṇyāsāṭhī vācanālayāta jāyacē āhē.
I want to go to the bookstore to buy a book. मल--ए--प-स्-क ख-े---क-ण्य-सा-- पुस---ां-्य- -ुका-ा- -ा-चे आ--. मल- एक प-स-तक खर-द- करण-य-स-ठ- प-स-तक--च-य- द-क-न-त ज-यच- आह-. म-ा ए- प-स-त- ख-े-ी क-ण-य-स-ठ- प-स-त-ा-च-य- द-क-न-त ज-य-े आ-े- -------------------------------------------------------------- मला एक पुस्तक खरेदी करण्यासाठी पुस्तकांच्या दुकानात जायचे आहे. 0
M-lā------u-tak- k--r--- ---a--ā----ī ----a-ā-̄c-ā---kā--t------c- āh-. Malā ēka pustaka kharēdī karaṇyāsāṭhī pustakān-cyā dukānāta jāyacē āhē. M-l- ē-a p-s-a-a k-a-ē-ī k-r-ṇ-ā-ā-h- p-s-a-ā-̄-y- d-k-n-t- j-y-c- ā-ē- ----------------------------------------------------------------------- Malā ēka pustaka kharēdī karaṇyāsāṭhī pustakān̄cyā dukānāta jāyacē āhē.
I want to go to the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper. मला-ए--व-त-तप-्र---े-ी करण्य-स-ठी--ोप-याव---य- स्----र जा------े. मल- एक व-त-तपत-र खर-द- करण-य-स-ठ- क-प-य-वरच-य- स-ट-लवर ज-यच- आह-. म-ा ए- व-त-त-त-र ख-े-ी क-ण-य-स-ठ- क-प-य-व-च-य- स-ट-ल-र ज-य-े आ-े- ----------------------------------------------------------------- मला एक वृत्तपत्र खरेदी करण्यासाठी कोप-यावरच्या स्टॉलवर जायचे आहे. 0
Malā-ēka-vr̥t--patr- kharēdī ka--ṇ-ā--ṭ---kōp--yā-ara-yā -ṭ-l---r- -āya-ē---ē. Malā ēka vr-ttapatra kharēdī karaṇyāsāṭhī kōpa-yāvaracyā sṭŏlavara jāyacē āhē. M-l- ē-a v-̥-t-p-t-a k-a-ē-ī k-r-ṇ-ā-ā-h- k-p---ā-a-a-y- s-ŏ-a-a-a j-y-c- ā-ē- ------------------------------------------------------------------------------ Malā ēka vr̥ttapatra kharēdī karaṇyāsāṭhī kōpa-yāvaracyā sṭŏlavara jāyacē āhē.
I want to go to the optician. मल--च---्य-च-या-दु----- -ा-चे--हे. मल- चष-म-य-च-य- द-क-न-त ज-यच- आह-. म-ा च-्-्-ा-्-ा द-क-न-त ज-य-े आ-े- ---------------------------------- मला चष्म्याच्या दुकानात जायचे आहे. 0
M----ca---ā------k-n--- jāya-ē-āh-. Malā caṣmyācyā dukānāta jāyacē āhē. M-l- c-ṣ-y-c-ā d-k-n-t- j-y-c- ā-ē- ----------------------------------- Malā caṣmyācyā dukānāta jāyacē āhē.
I want to go to the supermarket. मल--सुपर---्--टात ----- आह-. मल- स-परम-र-क-ट-त ज-यच- आह-. म-ा स-प-म-र-क-ट-त ज-य-े आ-े- ---------------------------- मला सुपरमार्केटात जायचे आहे. 0
Malā-s--a-a--r--ṭ--- --y-cē--hē. Malā suparamārkēṭāta jāyacē āhē. M-l- s-p-r-m-r-ē-ā-a j-y-c- ā-ē- -------------------------------- Malā suparamārkēṭāta jāyacē āhē.
I want to go to the bakery. मला बे--------चे-आहे. मल- ब-कर-त ज-यच- आह-. म-ा ब-क-ी- ज-य-े आ-े- --------------------- मला बेकरीत जायचे आहे. 0
Ma-- -ē-ar--a-j-y--ē -h-. Malā bēkarīta jāyacē āhē. M-l- b-k-r-t- j-y-c- ā-ē- ------------------------- Malā bēkarīta jāyacē āhē.
I want to buy some glasses. मल- --ह---ष्-े ---द- --ा--े -हेत. मल- क-ह- चष-म- खर-द- कर-यच- आह-त. म-ा क-ह- च-्-े ख-े-ी क-ा-च- आ-े-. --------------------------------- मला काही चष्मे खरेदी करायचे आहेत. 0
Ma-ā-------a-m- -har--- kar---cē---ēta. Malā kāhī caṣmē kharēdī karāyacē āhēta. M-l- k-h- c-ṣ-ē k-a-ē-ī k-r-y-c- ā-ē-a- --------------------------------------- Malā kāhī caṣmē kharēdī karāyacē āhēta.
I want to buy fruit and vegetables. म---फळे -ण-----्-ा --ेदी -रा-च्-- आह-त. मल- फळ- आण- भ-ज-य- खर-द- कर-यच-य- आह-त. म-ा फ-े आ-ि भ-ज-य- ख-े-ी क-ा-च-य- आ-े-. --------------------------------------- मला फळे आणि भाज्या खरेदी करायच्या आहेत. 0
Mal--p-aḷē -ṇ- b---y- kh---d- k-r-y-cyā-ā----. Malā phaḷē āṇi bhājyā kharēdī karāyacyā āhēta. M-l- p-a-ē ā-i b-ā-y- k-a-ē-ī k-r-y-c-ā ā-ē-a- ---------------------------------------------- Malā phaḷē āṇi bhājyā kharēdī karāyacyā āhēta.
I want to buy rolls and bread. म-ा-र-ल -ण- -ाव ख-ेद---रा-चे--हेत. मल- र-ल आण- प-व खर-द- कर-यच- आह-त. म-ा र-ल आ-ि प-व ख-े-ी क-ा-च- आ-े-. ---------------------------------- मला रोल आणि पाव खरेदी करायचे आहेत. 0
M--ā r--- āṇi----a-k-ar------r-ya---ā--t-. Malā rōla āṇi pāva kharēdī karāyacē āhēta. M-l- r-l- ā-i p-v- k-a-ē-ī k-r-y-c- ā-ē-a- ------------------------------------------ Malā rōla āṇi pāva kharēdī karāyacē āhēta.
I want to go to the optician to buy glasses. म-- --्-े----दी -रण्-ासाठी च--म्या-्------ान-त--ा--- -ह-. मल- चष-म- खर-द- करण-य-स-ठ- चष-म-य-च-य- द-क-न-त ज-यच- आह-. म-ा च-्-े ख-े-ी क-ण-य-स-ठ- च-्-्-ा-्-ा द-क-न-त ज-य-े आ-े- --------------------------------------------------------- मला चष्मे खरेदी करण्यासाठी चष्म्याच्या दुकानात जायचे आहे. 0
Mal----ṣmē-----------r--y----hī---ṣmy---ā -------- jāy--ē-āh-. Malā caṣmē kharēdī karaṇyāsāṭhī caṣmyācyā dukānāta jāyacē āhē. M-l- c-ṣ-ē k-a-ē-ī k-r-ṇ-ā-ā-h- c-ṣ-y-c-ā d-k-n-t- j-y-c- ā-ē- -------------------------------------------------------------- Malā caṣmē kharēdī karaṇyāsāṭhī caṣmyācyā dukānāta jāyacē āhē.
I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. म-- फ-े--णि --ज--ा --े-ी --ण्-ा-ा-ी सु-र--र--ेट-त-जा----आ-े. मल- फळ- आण- भ-ज-य- खर-द- करण-य-स-ठ- स-परम-र-क-ट-त ज-यच- आह-. म-ा फ-े आ-ि भ-ज-य- ख-े-ी क-ण-य-स-ठ- स-प-म-र-क-ट-त ज-य-े आ-े- ------------------------------------------------------------ मला फळे आणि भाज्या खरेदी करण्यासाठी सुपरमार्केटात जायचे आहे. 0
M-lā ph--- ā-- --ā--ā k-a-ē-ī---r-ṇ--sā-h- s------ā-----t- -āya-ē āh-. Malā phaḷē āṇi bhājyā kharēdī karaṇyāsāṭhī suparamārkēṭāta jāyacē āhē. M-l- p-a-ē ā-i b-ā-y- k-a-ē-ī k-r-ṇ-ā-ā-h- s-p-r-m-r-ē-ā-a j-y-c- ā-ē- ---------------------------------------------------------------------- Malā phaḷē āṇi bhājyā kharēdī karaṇyāsāṭhī suparamārkēṭāta jāyacē āhē.
I want to go to the baker to buy rolls and bread. मला र-ल ----प-व-ख-े-ी-क----ास----बे---त --यच--आह-. मल- र-ल आण- प-व खर-द- करण-य-स-ठ- ब-कर-त ज-यच- आह-. म-ा र-ल आ-ि प-व ख-े-ी क-ण-य-स-ठ- ब-क-ी- ज-य-े आ-े- -------------------------------------------------- मला रोल आणि पाव खरेदी करण्यासाठी बेकरीत जायचे आहे. 0
Ma-ā---l--āṇi--āv--kh------k-ra--āsā-hī -ē-arīt- -ā---- ā--. Malā rōla āṇi pāva kharēdī karaṇyāsāṭhī bēkarīta jāyacē āhē. M-l- r-l- ā-i p-v- k-a-ē-ī k-r-ṇ-ā-ā-h- b-k-r-t- j-y-c- ā-ē- ------------------------------------------------------------ Malā rōla āṇi pāva kharēdī karaṇyāsāṭhī bēkarīta jāyacē āhē.

Minority languages in Europe

Many different languages are spoken in Europe. Most of them are Indo-European languages. In addition to the large national languages, there are also many smaller languages. They are minority languages. Minority languages are different from official languages. But they aren't dialects. They aren't the languages of immigrants either. Minority languages are always ethnically driven. Meaning, they are the languages of particular ethnic groups. There are minority languages in almost every country of Europe. That amounts to about 40 languages in the European Union. Some minority languages are only spoken in one country. Among them for example is Sorbian in Germany. Romani, on the other hand, has speakers in many European countries. Minority languages have a special status. Because they are only spoken by a relatively small group. These groups cannot afford to build their own schools. It is also difficult for them to publish their own literature. As a result, many minority languages are threatened by extinction. The European Union wants to protect minority languages. Because every language is an important part of a culture or identity. Some nations do not have a commonwealth and only exist as a minority. Various programs and projects are meant to promote their languages. It is hoped that the culture of smaller ethnic groups will be preserved as well. Nevertheless, some minority languages will disappear soon. Among them is Livonian, spoken in a province of Latvia. Only 20 people remain as native speakers of Livonian. This makes Livonian the smallest language in Europe.
Did you know?
Urdu is counted among the Indo-Iranian languages. It is spoken in Pakistan and a few Indian states. Urdu is the native language of about 60 million people. It is the national language in Pakistan. It is also recognized as one of the 22 official languages in India. Urdu is very closely related to Hindi. Both languages are basically just two sociolects of Hindustani. Hindustani emerged from different languages in northern India starting in the 13th century. Today Urdu and Hindi are considered two independent languages. Speakers of these languages can communicate with each other easily though. The semiotic system is what clearly differentiates the two. Urdu is written with a version of the Persian-Arabic alphabet, while Hindi is not. Urdu is very prominent as a literary language. It is also often used in large film productions. Learn Urdu - it is the key to the culture of South Asia!