ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ವಿಧಿರೂಪ ೧   »   mr आज्ञार्थक १

೮೯ [ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

ವಿಧಿರೂಪ ೧

ವಿಧಿರೂಪ ೧

८९ [एकोणनव्वद]

89 [Ēkōṇanavvada]

आज्ञार्थक १

[ājñārthaka 1]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ನೀನು ತುಂಬಾ ಸೋಮಾರಿ. ಅಷ್ಟು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರಬೇಡ ! तू -ू- -ळशी--हेस - ---- / इ-क--आ-श----- नक--. त- ख-प आळश- आह-स – इतक- / इतक- आळश- ह-ऊ नक-स. त- ख-प आ-श- आ-े- – इ-क- / इ-क- आ-श- ह-ऊ न-ो-. --------------------------------------------- तू खूप आळशी आहेस – इतका / इतकी आळशी होऊ नकोस. 0
tū --ūp- ā-aś--āh-s- –-it-kā- -ta-- -ḷ--- h-'- n-k--a. tū khūpa āḷaśī āhēsa – itakā/ itakī āḷaśī hō'ū nakōsa. t- k-ū-a ā-a-ī ā-ē-a – i-a-ā- i-a-ī ā-a-ī h-'- n-k-s-. ------------------------------------------------------ tū khūpa āḷaśī āhēsa – itakā/ itakī āḷaśī hō'ū nakōsa.
ನೀನು ತುಂಬಾ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯ. ಅಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡ! त- -ूप ----झोपत-स --झोप-े--- इतक--- -श-र--झोपू-न--स. त- ख-प व-ळ झ-पत-स / झ-पत-स – इतक-य- उश-र- झ-प- नक-स. त- ख-प व-ळ झ-प-ो- / झ-प-े- – इ-क-य- उ-ी-ा झ-प- न-ो-. ---------------------------------------------------- तू खूप वेळ झोपतोस / झोपतेस – इतक्या उशीरा झोपू नकोस. 0
Tū -hūpa--ē-- j---atō--/ -hōp-t--a - -ta--ā -śī----h--- n----a. Tū khūpa vēḷa jhōpatōsa/ jhōpatēsa – itakyā uśīrā jhōpū nakōsa. T- k-ū-a v-ḷ- j-ō-a-ō-a- j-ō-a-ē-a – i-a-y- u-ī-ā j-ō-ū n-k-s-. --------------------------------------------------------------- Tū khūpa vēḷa jhōpatōsa/ jhōpatēsa – itakyā uśīrā jhōpū nakōsa.
ನೀನು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತೀಯ. ಅಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಬರಬೇಡ! तू---ी ख-- -शीरा -ेत---- -ेतेस --इ-क्-ा ------य-ऊ--कोस. त- घर- ख-प उश-र- य-त-स / य-त-स – इतक-य- उश-र- य-ऊ नक-स. त- घ-ी ख-प उ-ी-ा य-त-स / य-त-स – इ-क-य- उ-ी-ा य-ऊ न-ो-. ------------------------------------------------------- तू घरी खूप उशीरा येतोस / येतेस – इतक्या उशीरा येऊ नकोस. 0
Tū-gh--ī-khūpa-uśīrā-y----a/-----sa-–-i---yā------ -ē-- -a-ōs-. Tū gharī khūpa uśīrā yētōsa/ yētēsa – itakyā uśīrā yē'ū nakōsa. T- g-a-ī k-ū-a u-ī-ā y-t-s-/ y-t-s- – i-a-y- u-ī-ā y-'- n-k-s-. --------------------------------------------------------------- Tū gharī khūpa uśīrā yētōsa/ yētēsa – itakyā uśīrā yē'ū nakōsa.
ನೀನು ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತೀಯ. ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ನಗಬೇಡ ! तू--ू---ोठ--ा-े -स-ोस-/ ----स – इ-क्या --ठ--ा---हस---को-. त- ख-प म-ठ-य-न- हसत-स / हसत-स – इतक-य- म-ठ-य-न- हस- नक-स. त- ख-प म-ठ-य-न- ह-त-स / ह-त-स – इ-क-य- म-ठ-य-न- ह-ू न-ो-. --------------------------------------------------------- तू खूप मोठ्याने हसतोस / हसतेस – इतक्या मोठ्याने हसू नकोस. 0
T- -h-pa mōṭ---n--ha-at---/---sa--s- --i-aky--mōṭh-ā-- -as- --k---. Tū khūpa mōṭhyānē hasatōsa/ hasatēsa – itakyā mōṭhyānē hasū nakōsa. T- k-ū-a m-ṭ-y-n- h-s-t-s-/ h-s-t-s- – i-a-y- m-ṭ-y-n- h-s- n-k-s-. ------------------------------------------------------------------- Tū khūpa mōṭhyānē hasatōsa/ hasatēsa – itakyā mōṭhyānē hasū nakōsa.
ನೀನು ತುಂಬಾ ಮೆದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯ. ಅಷ್ಟು ಮೆದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ! त----प-हळ- -ोलतोस-- बो-त-स-- -तके -----ो-ू -को-. त- ख-प हळ- ब-लत-स / ब-लत-स – इतक- हळ- ब-ल- नक-स. त- ख-प ह-ू ब-ल-ो- / ब-ल-े- – इ-क- ह-ू ब-ल- न-ो-. ------------------------------------------------ तू खूप हळू बोलतोस / बोलतेस – इतके हळू बोलू नकोस. 0
Tū--h-pa-ha-ū bōl-tōsa/ bōl--ēsa –--takē -a-ū -ō-- nakōs-. Tū khūpa haḷū bōlatōsa/ bōlatēsa – itakē haḷū bōlū nakōsa. T- k-ū-a h-ḷ- b-l-t-s-/ b-l-t-s- – i-a-ē h-ḷ- b-l- n-k-s-. ---------------------------------------------------------- Tū khūpa haḷū bōlatōsa/ bōlatēsa – itakē haḷū bōlū nakōsa.
ನೀನು ತುಂಬಾ ಕುಡಿಯುತ್ತೀಯ. ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯಬೇಡ!. त- ख-प -ित-स - पि--स-– -----पि- -क-स. त- ख-प प-त-स / प-त-स – इतक- प-ऊ नक-स. त- ख-प प-त-स / प-त-स – इ-क- प-ऊ न-ो-. ------------------------------------- तू खूप पितोस / पितेस – इतके पिऊ नकोस. 0
T--k-ūp--pitōsa--p--ē-a-- ---kē-p--ū---kōsa. Tū khūpa pitōsa/ pitēsa – itakē pi'ū nakōsa. T- k-ū-a p-t-s-/ p-t-s- – i-a-ē p-'- n-k-s-. -------------------------------------------- Tū khūpa pitōsa/ pitēsa – itakē pi'ū nakōsa.
ನೀನು ತುಂಬಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತೀಯ. ಅಷ್ಟು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡ! त------धू-्र-----रत-स / क-त-स-- इ--े धू---पा--क----कोस. त- ख-प ध-म-रप-न करत-स / करत-स – इतक- ध-म-रप-न कर- नक-स. त- ख-प ध-म-र-ा- क-त-स / क-त-स – इ-क- ध-म-र-ा- क-ू न-ो-. ------------------------------------------------------- तू खूप धूम्रपान करतोस / करतेस – इतके धूम्रपान करू नकोस. 0
Tū-k--pa -hūm-apā-a-k--at-sa/-kara-ē-a – it-kē dhūmr----a k--ū -a----. Tū khūpa dhūmrapāna karatōsa/ karatēsa – itakē dhūmrapāna karū nakōsa. T- k-ū-a d-ū-r-p-n- k-r-t-s-/ k-r-t-s- – i-a-ē d-ū-r-p-n- k-r- n-k-s-. ---------------------------------------------------------------------- Tū khūpa dhūmrapāna karatōsa/ karatēsa – itakē dhūmrapāna karū nakōsa.
ನೀನು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀಯ. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ! त- खूप---म करत-- - --ते- – ---- काम -र- -क-स. त- ख-प क-म करत-स / करत-स – इतक- क-म कर- नक-स. त- ख-प क-म क-त-स / क-त-स – इ-क- क-म क-ू न-ो-. --------------------------------------------- तू खूप काम करतोस / करतेस – इतके काम करू नकोस. 0
T---hū-a--ā-a--a-at--a/--a-----a-- -t-----āma---rū -a--s-. Tū khūpa kāma karatōsa/ karatēsa – itakē kāma karū nakōsa. T- k-ū-a k-m- k-r-t-s-/ k-r-t-s- – i-a-ē k-m- k-r- n-k-s-. ---------------------------------------------------------- Tū khūpa kāma karatōsa/ karatēsa – itakē kāma karū nakōsa.
ನೀನು ಗಾಡಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸುತ್ತೀಯ. ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸಬೇಡ! त- --प--े-ान--ग-डी---लवतोस---चा-वत---– इतक-य- वे--ने-ग--ी--ालवू --ो-. त- ख-प व-ग-न- ग-ड- च-लवत-स / च-लवत-स – इतक-य- व-ग-न- ग-ड- च-लव- नक-स. त- ख-प व-ग-न- ग-ड- च-ल-त-स / च-ल-त-स – इ-क-य- व-ग-न- ग-ड- च-ल-ू न-ो-. --------------------------------------------------------------------- तू खूप वेगाने गाडी चालवतोस / चालवतेस – इतक्या वेगाने गाडी चालवू नकोस. 0
Tū--h-p- -ē-----g--ī cā-av-t--a/-c-l---tē-a –---a--- vēg--ē-g-ḍ- cā-a-ū n-k-s-. Tū khūpa vēgānē gāḍī cālavatōsa/ cālavatēsa – itakyā vēgānē gāḍī cālavū nakōsa. T- k-ū-a v-g-n- g-ḍ- c-l-v-t-s-/ c-l-v-t-s- – i-a-y- v-g-n- g-ḍ- c-l-v- n-k-s-. ------------------------------------------------------------------------------- Tū khūpa vēgānē gāḍī cālavatōsa/ cālavatēsa – itakyā vēgānē gāḍī cālavū nakōsa.
ಎದ್ದೇಳಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರೆ ! उठा- श-र--ान म्--लर! उठ-, श-र-म-न म-य-लर! उ-ा- श-र-म-न म-य-ल-! -------------------- उठा, श्रीमान म्युलर! 0
Uṭ--- -rī--na----la-a! Uṭhā, śrīmāna myulara! U-h-, ś-ī-ā-a m-u-a-a- ---------------------- Uṭhā, śrīmāna myulara!
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರೆ ! ब-ा,-श्-ीमा- म-यु-र! बस-, श-र-म-न म-य-लर! ब-ा- श-र-म-न म-य-ल-! -------------------- बसा, श्रीमान म्युलर! 0
Basā-----m-na -y-lar-! Basā, śrīmāna myulara! B-s-, ś-ī-ā-a m-u-a-a- ---------------------- Basā, śrīmāna myulara!
ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಇರಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರೆ! बसून ---- ----म-न---य-ल-! बस-न रह-, श-र-म-न म-य-लर! ब-ू- र-ा- श-र-म-न म-य-ल-! ------------------------- बसून रहा, श्रीमान म्युलर! 0
B-s--a r-h-, śr---na -----ra! Basūna rahā, śrīmāna myulara! B-s-n- r-h-, ś-ī-ā-a m-u-a-a- ----------------------------- Basūna rahā, śrīmāna myulara!
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹನೆಯಿಂದಿರಿ! सं---ब-ळग-. स-यम ब-ळग-. स-य- ब-ळ-ा- ----------- संयम बाळगा. 0
S-ny------ḷa-ā. Sanyama bāḷagā. S-n-a-a b-ḷ-g-. --------------- Sanyama bāḷagā.
ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ! आ--ा व-- घ्य-. आपल- व-ळ घ-य-. आ-ल- व-ळ घ-य-. -------------- आपला वेळ घ्या. 0
Ā-al- vēḷa--hyā. Āpalā vēḷa ghyā. Ā-a-ā v-ḷ- g-y-. ---------------- Āpalā vēḷa ghyā.
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿರಿ! क्षण---था---. क-षणभर थ--ब-. क-ष-भ- थ-ं-ा- ------------- क्षणभर थांबा. 0
Kṣaṇa-h-r---h--bā. Kṣaṇabhara thāmbā. K-a-a-h-r- t-ā-b-. ------------------ Kṣaṇabhara thāmbā.
ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ! ज--न. जप-न. ज-ू-. ----- जपून. 0
J---na. Japūna. J-p-n-. ------- Japūna.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ ! वक---ीर ---. वक-तश-र बन-. व-्-श-र ब-ा- ------------ वक्तशीर बना. 0
V--t-ś--a -an-. Vaktaśīra banā. V-k-a-ī-a b-n-. --------------- Vaktaśīra banā.
ಮೂರ್ಖನಾಗಿರಬೇಡ! मू-्ख -नू न--. म-र-ख बन- नक-. म-र-ख ब-ू न-ा- -------------- मूर्ख बनू नका. 0
M--k---b-n- -akā. Mūrkha banū nakā. M-r-h- b-n- n-k-. ----------------- Mūrkha banū nakā.

ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆ.

ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಂದ ಮಾತನಾಡಲ್ಪಡುವ ಭಾಷೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೆ ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಚೈನೀಸ್-ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಭಾಷಾಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೩೦ ಕೋಟಿ ಜನರು ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಮಾತನಾಡುವವರು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಂಡಾರಿನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಮಂಡಾರಿನ್ ಚೀನಾದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ. ಮಿಕ್ಕ ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಡು ಭಾಷೆಗಳು ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಪೂರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಂಡಾರಿನ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಡಾರಿನ್ ೮೫ ಕೋಟಿ ಚೀನಿಯರ ಮಾತೃಭಾಷೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚೈನೀಸ್ ಮಾತನಾಡುವ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ವಿವಿಧ ಆಡುಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವವರು ಇತರರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಚೀನಿಯರು ಒಂದೆ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚೈನೀಸ್ ಲಿಪಿ ೪೦೦೦ ದಿಂದ ೫೦೦೦ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಇನ್ನಿತರ ದೇಶಗಳು ಚೈನೀಸ್ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದಿವೆ. ಚೈನೀಸ್ ನ ಲಿಪಿಸಂಕೇತಗಳು ವರ್ಣಾನುಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಿಯುವವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರಭಾಷೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ! ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಭಾಷೆಯಾಗಲಿದೆ...