ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಸಂಖ್ಯೆಗಳು   »   mr संख्या / आकडे

೭ [ಏಳು]

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

७ [सात]

7 [Sāta]

संख्या / आकडे

[saṅkhyā/ ākaḍē]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ನಾನು ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ. म----ज- -हे. म- म-जत आह-. म- म-ज- आ-े- ------------ मी मोजत आहे. 0
mī m----- -h-. mī mōjata āhē. m- m-j-t- ā-ē- -------------- mī mōjata āhē.
ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು. ए---द-न--त-न एक, द-न, त-न ए-, द-न- त-न ------------ एक, दोन, तीन 0
Ē-a, ---a, t--a Ēka, dōna, tīna Ē-a- d-n-, t-n- --------------- Ēka, dōna, tīna
ನಾನು ಮೂರರವರೆಗೆ ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ. म- -ी----य-त मोज--आहे. म- त-नपर-य-त म-जत आह-. म- त-न-र-य-त म-ज- आ-े- ---------------------- मी तीनपर्यंत मोजत आहे. 0
m--tīn---rya-t- --ja-a ---. mī tīnaparyanta mōjata āhē. m- t-n-p-r-a-t- m-j-t- ā-ē- --------------------------- mī tīnaparyanta mōjata āhē.
ನಾನು ಎಣಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. मी-पुढ---ोज--आहे. म- प-ढ- म-जत आह-. म- प-ढ- म-ज- आ-े- ----------------- मी पुढे मोजत आहे. 0
M- -uḍ-ē--ō---- -h-. Mī puḍhē mōjata āhē. M- p-ḍ-ē m-j-t- ā-ē- -------------------- Mī puḍhē mōjata āhē.
ನಾಲ್ಕು, ಐದು, ಆರು. च-------,-स--, च-र, प-च, सह-, च-र- प-च- स-ा- -------------- चार, पाच, सहा, 0
Cā--- -āc-- ----, Cāra, pāca, sahā, C-r-, p-c-, s-h-, ----------------- Cāra, pāca, sahā,
ಏಳು, ಎಂಟು, ಒಂಬತ್ತು सा---आ-- नऊ स-त, आठ, नऊ स-त- आ-, न- ----------- सात, आठ, नऊ 0
s---- ---a- na-ū sāta, āṭha, na'ū s-t-, ā-h-, n-'- ---------------- sāta, āṭha, na'ū
ನಾನು ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ. मी ---- आ--. म- म-जत आह-. म- म-ज- आ-े- ------------ मी मोजत आहे. 0
mī -ō-a---ā--. mī mōjata āhē. m- m-j-t- ā-ē- -------------- mī mōjata āhē.
ನೀನು ಎಣಿಸುತ್ತೀಯ. त---ो-त--हे-. त- म-जत आह-स. त- म-ज- आ-े-. ------------- तू मोजत आहेस. 0
Tū-m-j----ā--sa. Tū mōjata āhēsa. T- m-j-t- ā-ē-a- ---------------- Tū mōjata āhēsa.
ಅವನು ಎಣಿಸುತ್ತಾನೆ. तो --ज--आह-. त- म-जत आह-. त- म-ज- आ-े- ------------ तो मोजत आहे. 0
T---ōja---ā-ē. Tō mōjata āhē. T- m-j-t- ā-ē- -------------- Tō mōjata āhē.
ಒಂದು. ಮೊದಲನೆಯದು एक- -ह--- --पहिल- - पह-ले एक, पह-ल- / पह-ल- / पह-ल- ए-, प-ि-ा / प-ि-ी / प-ि-े ------------------------- एक, पहिला / पहिली / पहिले 0
Ē--,-pahil-/---h--ī/------ē Ēka, pahilā/ pahilī/ pahilē Ē-a- p-h-l-/ p-h-l-/ p-h-l- --------------------------- Ēka, pahilā/ pahilī/ pahilē
ಎರಡು. ಎರಡನೆಯದು. द-न,---सर--/ द---- - दुस-े द-न, द-सर- / द-सर- / द-सर- द-न- द-स-ा / द-स-ी / द-स-े -------------------------- दोन, दुसरा / दुसरी / दुसरे 0
dōn---dus--ā- --s-r-- -u-arē dōna, dusarā/ dusarī/ dusarē d-n-, d-s-r-/ d-s-r-/ d-s-r- ---------------------------- dōna, dusarā/ dusarī/ dusarē
ಮೂರು, ಮೂರನೆಯದು. त--.--िस-- - ति--ी /---सरे त-न. त-सर- / त-सर- / त-सर- त-न- त-स-ा / त-स-ी / त-स-े -------------------------- तीन. तिसरा / तिसरी / तिसरे 0
tīn-- -i-ar-----s-rī/-tisa-ē tīna. Tisarā/ tisarī/ tisarē t-n-. T-s-r-/ t-s-r-/ t-s-r- ---------------------------- tīna. Tisarā/ tisarī/ tisarē
ನಾಲ್ಕು, ನಾಲ್ಕನೆಯದು. चा-. ---ा-- चौथी---च-थे च-र. च-थ- / च-थ- / च-थ- च-र- च-थ- / च-थ- / च-थ- ----------------------- चार. चौथा / चौथी / चौथे 0
c-ra--------/ --u-hī/---uthē cāra. Cauthā/ cauthī/ cauthē c-r-. C-u-h-/ c-u-h-/ c-u-h- ---------------------------- cāra. Cauthā/ cauthī/ cauthē
ಐದು, ಐದನೆಯದು. पा-.---च-- /--ा--ी ----च-े प-च. प-चव- / प-चव- / प-चव- प-च- प-च-ा / प-च-ी / प-च-े -------------------------- पाच. पाचवा / पाचवी / पाचवे 0
pā-a. Pācav---p-ca-ī- -ā--vē pāca. Pācavā/ pācavī/ pācavē p-c-. P-c-v-/ p-c-v-/ p-c-v- ---------------------------- pāca. Pācavā/ pācavī/ pācavē
ಆರು, ಆರನೆಯದು. स-ा, सहाव- /--ह--- / -हावे सह-, सह-व- / सह-व- / सह-व- स-ा- स-ा-ा / स-ा-ी / स-ा-े -------------------------- सहा, सहावा / सहावी / सहावे 0
s--ā, -ahāv-/--ah-vī-------ē sahā, sahāvā/ sahāvī/ sahāvē s-h-, s-h-v-/ s-h-v-/ s-h-v- ---------------------------- sahā, sahāvā/ sahāvī/ sahāvē
ಏಳು, ಏಳನೆಯದು. स--.---तव- / स-तवी /--ातवे स-त. स-तव- / स-तव- / स-तव- स-त- स-त-ा / स-त-ी / स-त-े -------------------------- सात. सातवा / सातवी / सातवे 0
s--a- Sā-a--/-----v-/------ē sāta. Sātavā/ sātavī/ sātavē s-t-. S-t-v-/ s-t-v-/ s-t-v- ---------------------------- sāta. Sātavā/ sātavī/ sātavē
ಎಂಟು, ಎಂಟನೆಯದು. आ-- ---ा-/ -ठव--/-आठ-े आठ. आठव- / आठव- / आठव- आ-. आ-व- / आ-व- / आ-व- ---------------------- आठ. आठवा / आठवी / आठवे 0
ā-ha.----av-/ --h------ṭha-ē āṭha. Āṭhavā/ āṭhavī/ āṭhavē ā-h-. Ā-h-v-/ ā-h-v-/ ā-h-v- ---------------------------- āṭha. Āṭhavā/ āṭhavī/ āṭhavē
ಒಂಬತ್ತು, ಒಂಬತ್ತನೆಯದು. नऊ- -व-- / -व-ी-/---वे नऊ. नवव- / नवव- / नवव- न-. न-व- / न-व- / न-व- ---------------------- नऊ. नववा / नववी / नववे 0
n-'-.---vavā- --va-ī/ n-va-ē na'ū. Navavā/ navavī/ navavē n-'-. N-v-v-/ n-v-v-/ n-v-v- ---------------------------- na'ū. Navavā/ navavī/ navavē

ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ.

ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮೊಡನೆ “ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ”. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಒಂದೆ ತರಹ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆಯೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗ ತನ್ನದೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಖಚಿತ ಪದಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಎರಡೂ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಒಂದೆ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರಿಗಿಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಛಾಯ ಬಣ್ಣಗಳು ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಡುಗಾರರಿಗೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದಗಳಿವೆ. ಈ ಭಾಷೆಯ ಆಡುಗಾರರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಎಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭೌತಿಕ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ ಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿಕ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ? ಅದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆಯೆ? ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆಯೊ, ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪದಗಳಿವೆಯೆ? ಯಾವುದು ಕಾರಣ, ಯಾವುದು ಪರಿಣಾಮ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರಗಳಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಮಿದುಳು ಸಂಶೋಧಕರು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಧಿಸಿದೆ... ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ನೀನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.