ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು   »   mr वाचणे आणि लिहिणे

೬ [ಆರು]

ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು

ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು

६ [सहा]

6 [Sahā]

वाचणे आणि लिहिणे

[vācaṇē āṇi lihiṇē]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. मी वाच- -ह-. म- व-चत आह-. म- व-च- आ-े- ------------ मी वाचत आहे. 0
m--vā--ta ā--. mī vācata āhē. m- v-c-t- ā-ē- -------------- mī vācata āhē.
ನಾನು ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. म- ----ुळ---ष- वा-त आ-े. म- एक म-ळ-क-षर व-चत आह-. म- ए- म-ळ-क-ष- व-च- आ-े- ------------------------ मी एक मुळाक्षर वाचत आहे. 0
M---ka muḷākṣar- vāca-a āh-. Mī ēka muḷākṣara vācata āhē. M- ē-a m-ḷ-k-a-a v-c-t- ā-ē- ---------------------------- Mī ēka muḷākṣara vācata āhē.
ನಾನು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. मी -क -----वाच- --े. म- एक शब-द व-चत आह-. म- ए- श-्- व-च- आ-े- -------------------- मी एक शब्द वाचत आहे. 0
Mī -ka ś---a-vāc-ta-āhē. Mī ēka śabda vācata āhē. M- ē-a ś-b-a v-c-t- ā-ē- ------------------------ Mī ēka śabda vācata āhē.
ನಾನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. म---- -ा----व-च- ---. म- एक व-क-य व-चत आह-. म- ए- व-क-य व-च- आ-े- --------------------- मी एक वाक्य वाचत आहे. 0
Mī--k--v--y--v-ca-a āh-. Mī ēka vākya vācata āhē. M- ē-a v-k-a v-c-t- ā-ē- ------------------------ Mī ēka vākya vācata āhē.
ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. म- -- पत्- व------े. म- एक पत-र व-चत आह-. म- ए- प-्- व-च- आ-े- -------------------- मी एक पत्र वाचत आहे. 0
Mī--ka --t----āca-a-āh-. Mī ēka patra vācata āhē. M- ē-a p-t-a v-c-t- ā-ē- ------------------------ Mī ēka patra vācata āhē.
ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. मी ए--पुस-त- वाच- --े. म- एक प-स-तक व-चत आह-. म- ए- प-स-त- व-च- आ-े- ---------------------- मी एक पुस्तक वाचत आहे. 0
Mī---a pus-a-- ---a-- āh-. Mī ēka pustaka vācata āhē. M- ē-a p-s-a-a v-c-t- ā-ē- -------------------------- Mī ēka pustaka vācata āhē.
ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. म- व--त -ह-. म- व-चत आह-. म- व-च- आ-े- ------------ मी वाचत आहे. 0
M- vāc--a--hē. Mī vācata āhē. M- v-c-t- ā-ē- -------------- Mī vācata āhē.
ನೀನು ಓದುತ್ತೀಯ. त--व-चत ----. त- व-चत आह-स. त- व-च- आ-े-. ------------- तू वाचत आहेस. 0
Tū-vā--ta-ā-ēs-. Tū vācata āhēsa. T- v-c-t- ā-ē-a- ---------------- Tū vācata āhēsa.
ಅವನು ಓದುತ್ತಾನೆ. तो वाचत ---. त- व-चत आह-. त- व-च- आ-े- ------------ तो वाचत आहे. 0
Tō--ā-at---hē. Tō vācata āhē. T- v-c-t- ā-ē- -------------- Tō vācata āhē.
ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. म- लिहित आह-. म- ल-ह-त आह-. म- ल-ह-त आ-े- ------------- मी लिहित आहे. 0
M--li---- -hē. Mī lihita āhē. M- l-h-t- ā-ē- -------------- Mī lihita āhē.
ನಾನು ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. मी-एक -ुळा-्-र --ह-त-आहे. म- एक म-ळ-क-षर ल-ह-त आह-. म- ए- म-ळ-क-ष- ल-ह-त आ-े- ------------------------- मी एक मुळाक्षर लिहित आहे. 0
M- --a-m--ākṣar---i---a----. Mī ēka muḷākṣara lihita āhē. M- ē-a m-ḷ-k-a-a l-h-t- ā-ē- ---------------------------- Mī ēka muḷākṣara lihita āhē.
ನಾನು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. म- एक -ब्------- -हे. म- एक शब-द ल-ह-त आह-. म- ए- श-्- ल-ह-त आ-े- --------------------- मी एक शब्द लिहित आहे. 0
M--ēk---a--- ---i-a ā--. Mī ēka śabda lihita āhē. M- ē-a ś-b-a l-h-t- ā-ē- ------------------------ Mī ēka śabda lihita āhē.
ನಾನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. म--ए- व-क-- लि--त----. म- एक व-क-य ल-ह-त आह-. म- ए- व-क-य ल-ह-त आ-े- ---------------------- मी एक वाक्य लिहित आहे. 0
Mī-ēka --ky--l-hi-a āh-. Mī ēka vākya lihita āhē. M- ē-a v-k-a l-h-t- ā-ē- ------------------------ Mī ēka vākya lihita āhē.
ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. मी -क प--र लि----आह-. म- एक पत-र ल-ह-त आह-. म- ए- प-्- ल-ह-त आ-े- --------------------- मी एक पत्र लिहित आहे. 0
Mī --- -a----li-ita āhē. Mī ēka patra lihita āhē. M- ē-a p-t-a l-h-t- ā-ē- ------------------------ Mī ēka patra lihita āhē.
ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. म- ए- प--्तक----ित आहे. म- एक प-स-तक ल-ह-त आह-. म- ए- प-स-त- ल-ह-त आ-े- ----------------------- मी एक पुस्तक लिहित आहे. 0
Mī--k--pu--a---l-hita ā--. Mī ēka pustaka lihita āhē. M- ē-a p-s-a-a l-h-t- ā-ē- -------------------------- Mī ēka pustaka lihita āhē.
ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. मी--िहि- आह-. म- ल-ह-त आह-. म- ल-ह-त आ-े- ------------- मी लिहित आहे. 0
Mī--i--ta--hē. Mī lihita āhē. M- l-h-t- ā-ē- -------------- Mī lihita āhē.
ನೀನು ಬರೆಯುತ್ತೀಯ. त- लि-ि- आह-स. त- ल-ह-त आह-स. त- ल-ह-त आ-े-. -------------- तू लिहित आहेस. 0
T----hi-a ā---a. Tū lihita āhēsa. T- l-h-t- ā-ē-a- ---------------- Tū lihita āhēsa.
ಅವನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. त---ि-ि----े. त- ल-ह-त आह-. त- ल-ह-त आ-े- ------------- तो लिहित आहे. 0
Tō li-i-a ---. Tō lihita āhē. T- l-h-t- ā-ē- -------------- Tō lihita āhē.

ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಗಳು.

ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಗಳು ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಗಳು ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಪದಗಳು ಒಂದೆ ಅಥವಾ ಹೋಲುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸಹ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೆ ತರಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಗಳು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಅವುಗಳು ಯಾವ ಸರಹದ್ದುಗಳನ್ನೂ ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಭಾಷಾ ಗಡಿಗಳಂತು ಇಲ್ಲವೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನಂತು ಎಲ್ಲಾ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿಯು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಎನ್ನುವ ಪದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬೇಗ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಗಳು ಒಂದೆ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಒಂದೆ ಪದದಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಗಳು ಎರವಲು ಪದಗಳು. ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮ್ಮ ಶಬ್ಧಕೋಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೇರ್ಪಡಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗಹನವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ನಾಗರೀಕತೆಯು ತನ್ನದೆ ಆದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಠಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಯಾಮಗಳು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಶ್ಚಿತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ . ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ವಸ್ತು/ವಿಷಯಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಹೆಸರು ಪರಿಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಗಳು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದರೆ , ನಾವು ಯಾವಾಗಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ.