адыгабзэ » французыбз   Унэм


17 [пшiыкiублы]

Унэм

-

17 [dix-sept]

A la maison

17 [пшIыкIублы]

Унэм

-

17 [dix-sept]

A la maison

Click to see the text:   
адыгабзэfrançais
Мыр тиунэ. Vo--- n---- m-----.
Унашъхьэр – ышъхьагъ. Le t--- e-- e- h---.
ЧIыунэр – ычIэгъ. La c--- e-- e- b--.
   
Унэ кIыбым чъыг хатэ щыI. Il y a u- j----- d------- l- m-----.
Унэ Iупэм урам щыIэп. Au---- r-- n- p---- d----- l- m-----.
Чъыгхэр унэм кIэрытых. Il y a d-- a----- à c--- d- l- m-----.
   
Мыр сифэтэр. Vo--- m-- a----------.
Мыщ дэжьым пщэрыхьапIэр ыкIи гъэпскIыпIэр щыIэх. Vo--- l- c------ e- l- s---- d- b---.
МодыкIэ унэшхор ыкIи чъыяпIэр щыIэх. Vo--- l- s---- d- s----- e- l- c------ à c------.
   
Унапчъэр егъэтыгъ. La p---- d------- e-- f-----.
Ау шъхьангъупчъэхэр Iухыгъэх. Ma-- l-- f------- s--- o-------.
Непэ жъоркъ. Il f--- c---- a----------.
   
Тэ унэшхом тэкIо. No-- a----- d--- l- s---- d- s-----.
Ащ диван ыкIи пхъэнтIэкIущыхьэ итых. Il y a u- s--- e- u- f-------.
ШъукъэтIысых! As---------- !
   
МодыкIэ сикомпьютер щыт. Mo- o--------- e-- l-----.
МодыкIэ систерео щыт. Ma c----- s----- e-- l-----.
Телевизорыр кIэкъэпс. La t--------- e-- t---- n----.