адыгабзэ » французыбз   Унэм


17 [пшiыкiублы]

Унэм

-

+ 17 [dix-sept]

+ A la maison

17 [пшIыкIублы]

Унэм

-

17 [dix-sept]

A la maison

Click to see the text:   
адыгабзэfrançais
Мыр тиунэ. Vo--- n---- m-----. +
Унашъхьэр – ышъхьагъ. Le t--- e-- e- h---. +
ЧIыунэр – ычIэгъ. La c--- e-- e- b--. +
   
Унэ кIыбым чъыг хатэ щыI. Il y a u- j----- d------- l- m-----. +
Унэ Iупэм урам щыIэп. Au---- r-- n- p---- d----- l- m-----. +
Чъыгхэр унэм кIэрытых. Il y a d-- a----- à c--- d- l- m-----. +
   
Мыр сифэтэр. Vo--- m-- a----------. +
Мыщ дэжьым пщэрыхьапIэр ыкIи гъэпскIыпIэр щыIэх. Vo--- l- c------ e- l- s---- d- b---. +
МодыкIэ унэшхор ыкIи чъыяпIэр щыIэх. Vo--- l- s---- d- s----- e- l- c------ à c------. +
   
Унапчъэр егъэтыгъ. La p---- d------- e-- f-----. +
Ау шъхьангъупчъэхэр Iухыгъэх. Ma-- l-- f------- s--- o-------. +
Непэ жъоркъ. Il f--- c---- a----------. +
   
Тэ унэшхом тэкIо. No-- a----- d--- l- s---- d- s-----. +
Ащ диван ыкIи пхъэнтIэкIущыхьэ итых. Il y a u- s--- e- u- f-------. +
ШъукъэтIысых! As---------- ! +
   
МодыкIэ сикомпьютер щыт. Mo- o--------- e-- l-----. +
МодыкIэ систерео щыт. Ma c----- s----- e-- l-----. +
Телевизорыр кIэкъэпс. La t--------- e-- t---- n----. +