ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ንነብስኻ ምሕፋር
ንነብሱ ምስ ኣሕፈረ ኩሉ ሰብ ሰሓቐ።
ztrapnit se
Všichni se smáli, když se ztrapnil.
drive back
እታ ኣደ ነታ ጓል ብመኪና ናብ ገዝኣ ትመልሳ።
odvézt
Matka odveze dceru domů.
ገንዘብ ኣውጽኡ
ኣብ ጽገና ብዙሕ ገንዘብ ከነውጽእ ኣለና።
utrácet
Musíme utrácet hodně peněz na opravy.