ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ሕሰብ
መን ይሓይል ትብሉ?
tænke
Hvem tror du er stærkest?
ኣብ ጎኒ ደው በሉ
ሓደ ሰብ ኣብ ጎኒ ኩሎም ዝተሸገሩ ሰባት ደው ክብል ኣለዎ።
støtte
Man skal støtte alle trængende mennesker.
try on
ክዳን መርዓኣ ክትለብስ ትፍትን።
prøve
Hun prøver sin brudekjole.