Zbirka izraza

hr U disku   »   th ในดิสโก้เทค

46 [četrdeset i šest]

U disku

U disku

46 [สี่สิบหก]

sèe-sìp-hòk

ในดิสโก้เทค

[nai-dìt-gôh-tâyk]

Odaberite kako želite vidjeti prijevod:   
hrvatski tajlandski igra Više
Je li mjesto slobodno? ที่น--งน--ว่า--หม ครับ / ค-? ท--น--งน--ว-างไหม คร-บ / คะ? ท-่-ั-ง-ี-ว-า-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------- ที่นั่งนี้ว่างไหม ครับ / คะ? 0
têe-n---g-n--e--a-ng-m-----r--p---́ te-e-na-ng-ne-e-wa-ng-ma-i-kra-p-ka- t-̂---a-n---e-e-w-̂-g-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ têe-nâng-née-wâng-mǎi-kráp-ká
Mogu li sjesti do Vas? ผม - ดิ----นั่ง----ุ-ได้ไห- --ั- / --? ผม / ด-ฉ-น น--งก-บค-ณได-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น น-่-ก-บ-ุ-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? -------------------------------------- ผม / ดิฉัน นั่งกับคุณได้ไหม ครับ / คะ? 0
p------̀-c--̌--na----g-̀p----n---̂--m--i-k---p-ká po-m-di--cha-n-na-ng-ga-p-koon-da-i-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-n---a-p-k-o---a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-nâng-gàp-koon-dâi-mǎi-kráp-ká
Rado. เ--ญ--ร---- คะ เช-ญ คร-บ / คะ เ-ิ- ค-ั- / ค- -------------- เชิญ ครับ / คะ 0
cher-n-k-a---k-́ cher-n-kra-p-ka- c-e-̶---r-́---a- ---------------- cher̶n-kráp-ká
Kako Vam se sviđa glazba? คุ-คิ-ว่าด----เป-น--่-ง-ร-ค-ั--/---? ค-ณค-ดว-าดนตร-เป-นอย-างไร คร-บ / คะ? ค-ณ-ิ-ว-า-น-ร-เ-็-อ-่-ง-ร ค-ั- / ค-? ------------------------------------ คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไร ครับ / คะ? 0
koon--i-t-wa-t-no---r-e---en--̀--â---r-i-kra-p-k-́ koon-ki-t-wa-t-no-t-ree-bhen-a--ya-ng-rai-kra-p-ka- k-o---i-t-w-̂---o-t-r-e-b-e---̀-y-̂-g-r-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- koon-kít-wât-nót-ree-bhen-à-yâng-rai-kráp-ká
Malo je preglasna. เสีย-ด-ง-ปนิด ครั- /--ะ เส-ยงด-งไปน-ด คร-บ / คะ เ-ี-ง-ั-ไ-น-ด ค-ั- / ค- ----------------------- เสียงดังไปนิด ครับ / คะ 0
s-̌an--d-------i--i---k-----k-́ si-ang-dang-bhai-ni-t-kra-p-ka- s-̌-n---a-g-b-a---i-t-k-a-p-k-́ ------------------------------- sǐang-dang-bhai-nít-kráp-ká
Ali bend svira sasvim dobro. แ-----นต-ีเล่----าก----บ-/---ะ แต-วงดนตร-เล-นด-มาก คร-บ / ค-ะ แ-่-ง-น-ร-เ-่-ด-ม-ก ค-ั- / ค-ะ ------------------------------ แต่วงดนตรีเล่นดีมาก ครับ / ค่ะ 0
dh-̀o-ng-́t-no----ee--e-n--ee-mâk-k-a----â dhæ-o-ngo-t-no-t-ree-le-n-dee-ma-k-kra-p-ka- d-æ-o-n-o-t-n-́---e---e-n-d-e-m-̂---r-́---a- -------------------------------------------- dhæ̀o-ngót-nót-ree-lên-dee-mâk-kráp-kâ
Jeste li često ovdje? คุณ---ี่นี่บ่อ--หม--ร-- / -ะ? ค-ณมาท--น--บ-อยไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-า-ี-น-่-่-ย-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------- คุณมาที่นี่บ่อยไหม ครับ / คะ? 0
k--n--a-t--e--êe-ba--y-m--i----́p---́ koon-ma-te-e-ne-e-ba-wy-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-t-̂---e-e-b-̀-y-m-̌---r-́---a- -------------------------------------- koon-ma-têe-nêe-bàwy-mǎi-kráp-ká
Ne, ovo je prvi put. ไม-บ่-ย-น----็--รั-งแ-- คร-บ /--่ะ ไม-บ-อย น--เป-นคร--งแรก คร-บ / ค-ะ ไ-่-่-ย น-่-ป-น-ร-้-แ-ก ค-ั- / ค-ะ ---------------------------------- ไม่บ่อย นี่เป็นครั้งแรก ครับ / ค่ะ 0
m--i-b---y-ne---b-e-----́-g---̂k--ráp--â ma-i-ba-wy-ne-e-bhen-kra-ng-ræ-k-kra-p-ka- m-̂---a-w---e-e-b-e---r-́-g-r-̂---r-́---a- ------------------------------------------ mâi-bàwy-nêe-bhen-kráng-ræ̂k-kráp-kâ
Ja još nikada nisam bio / bila ovdje. ผม - ด-ฉัน--ม--คย----่นี--ลย-ค-ั- / -ะ ผม / ด-ฉ-น ไม-เคยมาท--น--เลย คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ค-ม-ท-่-ี-เ-ย ค-ั- / ค- -------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่เคยมาที่นี่เลย ครับ / คะ 0
po-m---̀----̌--mâi-kuнy-m--t------̂--l-нy--ráp---́ po-m-di--cha-n-ma-i-kuнy-ma-te-e-ne-e-luнy-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-k-н---a-t-̂---e-e-l-н---r-́---a- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-kuнy-ma-têe-nêe-luнy-kráp-ká
Plešete li? คุณอยาก---น-ำ-หม -ร-บ /---? ค-ณอยากเต-นร-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ย-ก-ต-น-ำ-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- คุณอยากเต้นรำไหม ครับ / คะ? 0
k-o--à-ya----h--n-r---mǎi--r--p-k-́ koon-a--ya-k-dhe-n-ram-ma-i-kra-p-ka- k-o---̀-y-̂---h-̂---a---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------- koon-à-yâk-dhên-ram-mǎi-kráp-ká
Možda kasnije. อ--เ-ี๋ย--าจ-ะ-ป ค-ั- ---ะ อ-กเด--ยวอาจจะไป คร-บ / คะ อ-ก-ด-๋-ว-า-จ-ไ- ค-ั- / ค- -------------------------- อีกเดี๋ยวอาจจะไป ครับ / คะ 0
èe--dě-o-a-t-j----h-i--ra-p-k-́ e-ek-de-eo-a-t-ja--bhai-kra-p-ka- e-e---e-e---̀---a---h-i-k-a-p-k-́ --------------------------------- èek-děeo-àt-jà-bhai-kráp-ká
Ne znam tako dobro plesati. ผ--/-----น-เต้น----ก---ค--- --คะ ผม / ด-ฉ-น เต-นไม-เก-ง คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น เ-้-ไ-่-ก-ง ค-ั- / ค- -------------------------------- ผม / ดิฉัน เต้นไม่เก่ง ครับ / คะ 0
p--m--ì-c-a---d--̂--m-̂---èn--kr-́p---́ po-m-di--cha-n-dhe-n-ma-i-ge-ng-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂---a-i-g-̀-g-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhên-mâi-gèng-kráp-ká
To je vrlo jednostavno. ง่--ม----ย-ครับ-/---ะ ง-ายมากเลย คร-บ / ค-ะ ง-า-ม-ก-ล- ค-ั- / ค-ะ --------------------- ง่ายมากเลย ครับ / ค่ะ 0
n-âi---̂k---нy-k--́----̂ nga-i-ma-k-luнy-kra-p-ka- n-a-i-m-̂---u-y-k-a-p-k-̂ ------------------------- ngâi-mâk-luнy-kráp-kâ
Pokazat ću Vam. ผม - -ิฉัน จะ-ส-งให้ค--ดู ผม / ด-ฉ-น จะแสดงให-ค-ณด- ผ- / ด-ฉ-น จ-แ-ด-ใ-้-ุ-ด- ------------------------- ผม / ดิฉัน จะแสดงให้คุณดู 0
po---di--c--̌---a--------n--h--i-ko---d-o po-m-di--cha-n-ja--sæ--dong-ha-i-koon-doo p-̌---i---h-̌---a---æ---o-g-h-̂---o-n-d-o ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-sæ̌-dong-hâi-koon-doo
Ne, radije neki drugi put. ไ--เป--ไ- ----ื--ด-กว-- ---บ ---ะ ไม-เป-นไร ว-นอ--นด-กว-า คร-บ / คะ ไ-่-ป-น-ร ว-น-ื-น-ี-ว-า ค-ั- / ค- --------------------------------- ไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่า ครับ / คะ 0
m--i-b----r-i--an-------èe--wa--k-áp---́ ma-i-bhen-rai-wan-e-un-de-ek-wa--kra-p-ka- m-̂---h-n-r-i-w-n-e-u---e-e---a---r-́---a- ------------------------------------------ mâi-bhen-rai-wan-èun-dèek-wâ-kráp-ká
Čekate li nekoga? ค--รอใค-----ห-ือเ-----ครั- - คะ-? ค-ณรอใครอย--หร-อเปล-า คร-บ / คะ ? ค-ณ-อ-ค-อ-ู-ห-ื-เ-ล-า ค-ั- / ค- ? --------------------------------- คุณรอใครอยู่หรือเปล่า ครับ / คะ ? 0
ko-n--a----ai-à-y--o-r--u-b-lào-kr-́---á koon-raw-krai-a--yo-o-re-u-bhla-o-kra-p-ka- k-o---a---r-i-a---o-o-r-̌---h-a-o-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- koon-raw-krai-à-yôo-rěu-bhlào-kráp-ká
Da, mog prijatelja. ใช่ ค--บ-/-ค-- ร-แ---ย-่ ใช- คร-บ / ค-ะ รอแฟนอย-- ใ-่ ค-ั- / ค-ะ ร-แ-น-ย-่ ------------------------ ใช่ ครับ / ค่ะ รอแฟนอยู่ 0
c-âi-----p---̂-r----æ--a--y--o cha-i-kra-p-ka--raw-fæn-a--yo-o c-a-i-k-a-p-k-̂-r-w-f-n-a---o-o ------------------------------- châi-kráp-kâ-raw-fæn-à-yôo
Eno ga tamo iza dolazi! เ--มาแ--ว คะ เขามาแล-ว คะ เ-า-า-ล-ว ค- ------------ เขามาแล้ว คะ 0
kǎo--a-l------́ ka-o-ma-læ-o-ka- k-̌---a-l-́---a- ---------------- kǎo-ma-lǽo-ká

Geni utječu na jezik

Naše porijeklo određuje jezik koji govorimo. Međutim i naši geni su odgovorni za naš jezik. Do tog rezultata su došli škotski istraživači. Istraživali su po čemu se engleski jezik razlikuje od kineskog. Pritom su otkrili da geni također igraju ulogu. Budući da geni utječu na razvitak našeg mozga. To znači da oblikuju strukturu mozga. Time se također potvrđuje naša sposobnost učenja jezika. Pritom su presudne varijante dvaju gena. Ako je određena varijanta oskudna, razvijaju se tonalni jezici. Dakle, tonalne jezike govore narodi koji ne posjeduju tu genetsku varijantu. Kod tonalnih jezika značenje riječi određuje visina tona. Kineski jezik je, na primjer, tonalni jezik. Kod dominantne genetske varijante razvijaju se drugi jezici. Engleski nije tonalni jezik. Varijante tog gena nisu ravnomjerno raspoređene. To znači da se na svijetu pojavljuju s različitom učestalošću. Međutim, jezici preživljavaju jedino ako se dalje prenose. Stoga djeca moraju imati sposobnosti za imitiranje jezika svojih roditelja. Moraju, dakle, moći dobro usvojiti jezik. Samo tada se jezik može prenositi s generacije na generaciju. Starija genetska varijanta pogoduje tonalnim jezicima. Prije je vjerojatno postojalo više tonalnihh jezika nego danas. Međutim, genetsku komponentu opet ne valja precjenjivati. Ona samo može doprinijeti boljem razumijevanju razvitka jezika. Ne postoji gen ni za engleski ni za kineski jezik. Svatko može naučiti bilo koji jezik. Za to nisu potrebni geni već znatiželja i disciplina!
Dali si znao?
Tajlandski (ili tajski) spada u porodicu tai-kadai jezika. To je materinski jezik oko 20 milijuna ljudi. Za razliku od većine zapadnih jezika, tajski je tonski jezik. Kod tonskih jezika izgovor slogova odlučuje o njihovom značenju. Većina riječi u tajskom se sastoji iz jednog sloga. U ovisnosti od toga kojom tonskom visinom se ona govori, riječ dobija drugo značenje. Tajski razlikuje ukupno pet različitih visina tonova. Tajlandsko društvo je stoljećima bilo strogo hijerarhijski uređeno. Zato tajski i danas poznaje najmanje pet različitih razina. Oni se kreću od jednostavnog razgovornog jezika do vrlo uljudnog jezičkog oblika. Osim toga, tajski se dijeli na puno lokalnih narječja. Sustav znakova ovog jezika je mješavina abecede i slogovnog pisma. Gramatika nije kompleksna. Pošto je tajski izolirajući jezik, nema deklinacija ili konjugacija. Naučite tajski, jer je to zaista fascinantan jezik!