Phrasebook

en Appointment   »   th การนัดหมาย

24 [twenty-four]

Appointment

Appointment

24 [ยี่สิบสี่]

yêe-sìp-sèe

การนัดหมาย

[gan-nát-mǎi]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Did you miss the bus? ค--พลาด-ถ--ย-า----อเป-่--ค--บ-- -ะ? ค-ณพลาดรถโดยสารหร-อเปล-า คร-บ / คะ? ค-ณ-ล-ด-ถ-ด-ส-ร-ร-อ-ป-่- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่า ครับ / คะ? 0
koon-p-a----o-t-do---ǎ---e---bhl-̀o---á---á koon-pla-t-ro-t-doy-sa-n-re-u-bhla-o-kra-p-ka- k-o---l-̂---o-t-d-y-s-̌---e-u-b-l-̀---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-plât-rót-doy-sǎn-rěu-bhlào-kráp-ká
I waited for you for half an hour. ผม---ดิ-ัน----คุณ-ร-่----วโมงแ--ว ค--บ / -ะ ผม / ด-ฉ-น รอ ค-ณคร--งช--วโมงแล-ว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ร- ค-ณ-ร-่-ช-่-โ-ง-ล-ว ค-ั- / ค- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน รอ คุณครึ่งชั่วโมงแล้ว ครับ / คะ 0
p-̌--dì---a-n--a---oon-kr---n--c-û--m-----------a---ká po-m-di--cha-n-raw-koon-kre-ung-chu-a-mong-læ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a---o-n-k-e-u-g-c-u-a-m-n---æ-o-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-raw-koon-krêung-chûa-mong-lǽo-kráp-ká
Don’t you have a mobile / cell phone (am.) with you? ค---มีมือ-ื-ต-ด--วไม-ใช---ื- ค-ับ-/---? ค-ณ ม-ม-อถ-อต-ดต-วไม-ใช-หร-อ คร-บ / คะ? ค-ณ ม-ม-อ-ื-ต-ด-ั-ไ-่-ช-ห-ื- ค-ั- / ค-? --------------------------------------- คุณ มีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือ ครับ / คะ? 0
koon-mee--eu--ěu--hìt-d-u--m-̂--ch------̌u-k-a-p---́ koon-mee-meu-te-u-dhi-t-dhua-ma-i-cha-i-re-u-kra-p-ka- k-o---e---e---e-u-d-i-t-d-u---a-i-c-a-i-r-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------ koon-mee-meu-těu-dhìt-dhua-mâi-châi-rěu-kráp-ká
Be punctual next time! ค----หน----ให้----ว-า-น----บ ------! คร--งหน-าขอให-ตรงเวลา นะคร-บ / นะคะ! ค-ั-ง-น-า-อ-ห-ต-ง-ว-า น-ค-ั- / น-ค-! ------------------------------------ ครั้งหน้าขอให้ตรงเวลา นะครับ / นะคะ! 0
kra--g-na----̌--------hr--g-way-l--n-́--ra-p---́-ká kra-ng-na--ka-w-ha-i-dhrong-way-la-na--kra-p-na--ka- k-a-n---a---a-w-h-̂---h-o-g-w-y-l---a---r-́---a---a- ---------------------------------------------------- kráng-nâ-kǎw-hâi-dhrong-way-la-ná-kráp-ná-ká
Take a taxi next time! ค--้---้านั-งแ--ก-----ะครับ-/ นะค-! คร--งหน-าน--งแท-กซ-- นะคร-บ / นะคะ! ค-ั-ง-น-า-ั-ง-ท-ก-ี- น-ค-ั- / น-ค-! ----------------------------------- ครั้งหน้านั่งแท็กซี่ นะครับ / นะคะ! 0
kráng-n-----̂-g-t-́---ê--n---k-á--n-́--á kra-ng-na--na-ng-tæ-k-se-e-na--kra-p-na--ka- k-a-n---a---a-n---æ-k-s-̂---a---r-́---a---a- -------------------------------------------- kráng-nâ-nâng-tǽk-sêe-ná-kráp-ná-ká
Take an umbrella with you next time! ค---ง-น้------มม--้-- นะครับ ---ะ-ะ! คร--งหน-าเอาร-มมาด-วย นะคร-บ / นะคะ! ค-ั-ง-น-า-อ-ร-ม-า-้-ย น-ค-ั- / น-ค-! ------------------------------------ ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วย นะครับ / นะคะ! 0
k-áng-nâ--o-rôm-ma--u--y-ná---áp-n-----́ kra-ng-na--ao-ro-m-ma-du-ay-na--kra-p-na--ka- k-a-n---a---o-r-̂---a-d-̂-y-n-́-k-a-p-n-́-k-́ --------------------------------------------- kráng-nâ-ao-rôm-ma-dûay-ná-kráp-ná-ká
I have the day off tomorrow. พรุ----- ผ- - ----- -ย-- ค--- /-คะ พร--งน-- ผม / ด-ฉ-น หย-ด คร-บ / คะ พ-ุ-ง-ี- ผ- / ด-ฉ-น ห-ุ- ค-ั- / ค- ---------------------------------- พรุ่งนี้ ผม / ดิฉัน หยุด ครับ / คะ 0
pro-o-g---́--pǒm---̀-c-----yo----k-á--k-́ pro-ong-ne-e-po-m-di--cha-n-yo-ot-kra-p-ka- p-o-o-g-n-́---o-m-d-̀-c-a-n-y-̀-t-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- prôong-née-pǒm-dì-chǎn-yòot-kráp-ká
Shall we meet tomorrow? พร-----้เรา--พ-ก-นดี-หม --ั- / ค-? พร--งน--เราจะพบก-นด-ไหม คร-บ / คะ? พ-ุ-ง-ี-เ-า-ะ-บ-ั-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------- พรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหม ครับ / คะ? 0
pr---n--né--rao-j-̀-pó--g---de--m-----ra---ká pro-ong-ne-e-rao-ja--po-p-gan-dee-ma-i-kra-p-ka- p-o-o-g-n-́---a---a---o-p-g-n-d-e-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------ prôong-née-rao-jà-póp-gan-dee-mǎi-kráp-ká
I’m sorry, I can’t make it tomorrow. ขอ-----ับ --ค------่-นี-ไม--ด--คร---/ คะ ขอโทษคร-บ / ค-ะ พร--งน--ไม-ได- คร-บ / คะ ข-โ-ษ-ร-บ / ค-ะ พ-ุ-ง-ี-ไ-่-ด- ค-ั- / ค- ---------------------------------------- ขอโทษครับ / ค่ะ พรุ่งนี้ไม่ได้ ครับ / คะ 0
k----t-̂t-----p------r-̂-ng-ne----âi-d-̂---r--p--á ka-w-to-t-kra-p-ka--pro-ong-ne-e-ma-i-da-i-kra-p-ka- k-̌---o-t-k-a-p-k-̂-p-o-o-g-n-́---a-i-d-̂---r-́---a- ---------------------------------------------------- kǎw-tôt-kráp-kâ-prôong-née-mâi-dâi-kráp-ká
Do you already have plans for this weekend? สุ-----า----- ---ม-------หรื--ั--ค--บ-/ ค-? ส-ดส-ปดาห-น-- ค-ณม-อะไรท-หร-อย-ง คร-บ / คะ? ส-ด-ั-ด-ห-น-้ ค-ณ-ี-ะ-ร-ำ-ร-อ-ั- ค-ั- / ค-? ------------------------------------------- สุดสัปดาห์นี้ คุณมีอะไรทำหรือยัง ครับ / คะ? 0
s---t--à---a-n-́e-k-on-mee-a-------am----u-ya----r----ká so-ot-sa-p-da-ne-e-koon-mee-a--rai-tam-re-u-yang-kra-p-ka- s-̀-t-s-̀---a-n-́---o-n-m-e-a---a---a---e-u-y-n---r-́---a- ---------------------------------------------------------- sòot-sàp-da-née-koon-mee-à-rai-tam-rěu-yang-kráp-ká
Or do you already have an appointment? หรื---- --ณ ม--ัด-ล-ว-คร---/ --? หร-อว-า ค-ณ ม-น-ดแล-ว คร-บ / คะ? ห-ื-ว-า ค-ณ ม-น-ด-ล-ว ค-ั- / ค-? -------------------------------- หรือว่า คุณ มีนัดแล้ว ครับ / คะ? 0
re----a---oon-mee--át-læ---kr--p-k-́ re-u-wa--koon-mee-na-t-læ-o-kra-p-ka- r-̌---a---o-n-m-e-n-́---æ-o-k-a-p-k-́ ------------------------------------- rěu-wâ-koon-mee-nát-lǽo-kráp-ká
I suggest that we meet on the weekend. ผม / -ิ-ั- -ส-อ-ห--รา---ก-น-ันสุ----ดา-์ ผม / ด-ฉ-น เสนอให-เราเจอก-นว-นส-ดส-ปดาห- ผ- / ด-ฉ-น เ-น-ใ-้-ร-เ-อ-ั-ว-น-ุ-ส-ป-า-์ ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน เสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ 0
po---d-----a-n-s-̌---a--------a--j-r̶-gan--a------t-s-̀--da po-m-di--cha-n-sa-y-naw-ha-i-rao-jur--gan-wan-so-ot-sa-p-da p-̌---i---h-̌---a-y-n-w-h-̂---a---u-̶-g-n-w-n-s-̀-t-s-̀---a ----------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǎy-naw-hâi-rao-jur̶-gan-wan-sòot-sàp-da
Shall we have a picnic? เ-----ิ-นิก-ัน----ม ค----/ ค-? เราไปป-กน-กก-นด-ไหม คร-บ / คะ? เ-า-ป-ิ-น-ก-ั-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------ เราไปปิกนิกกันดีไหม ครับ / คะ? 0
r----ha----i-k-n----ga--de--ma-i-k--́----́ rao-bhai-bhi-k-ni-k-gan-dee-ma-i-kra-p-ka- r-o-b-a---h-̀---i-k-g-n-d-e-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ rao-bhai-bhìk-ník-gan-dee-mǎi-kráp-ká
Shall we go to the beach? เรา-ปชา-หา--ั-ดีไ-- -รั- /-ค-? เราไปชายหาดก-นด-ไหม คร-บ / คะ? เ-า-ป-า-ห-ด-ั-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------ เราไปชายหาดกันดีไหม ครับ / คะ? 0
ra---h-i-ch---hà------d-e---̌------p-k-́ rao-bhai-chai-ha-t-gan-dee-ma-i-kra-p-ka- r-o-b-a---h-i-h-̀---a---e---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- rao-bhai-chai-hàt-gan-dee-mǎi-kráp-ká
Shall we go to the mountains? เ--ไปเที่-----ขาก-นดี-หม-ค----/ ค-? เราไปเท--ยวภ-เขาก-นด-ไหม คร-บ / คะ? เ-า-ป-ท-่-ว-ู-ข-ก-น-ี-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหม ครับ / คะ? 0
rao--h-i--ê----o---a---g-n---e----i----́--k-́ rao-bhai-te-eo-poo-ka-o-gan-dee-ma-i-kra-p-ka- r-o-b-a---e-e---o---a-o-g-n-d-e-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- rao-bhai-têeo-poo-kǎo-gan-dee-mǎi-kráp-ká
I will pick you up at the office. ผ- /---ฉัน --ไป-ั--ค-ณ--ี่-ำง-น ผม / ด-ฉ-น จะไปร-บ ค-ณ ท--ท-งาน ผ- / ด-ฉ-น จ-ไ-ร-บ ค-ณ ท-่-ำ-า- ------------------------------- ผม / ดิฉัน จะไปรับ คุณ ที่ทำงาน 0
po-m-dì-cha-----̀-bh---ráp--oo---------m-ngan po-m-di--cha-n-ja--bhai-ra-p-koon-te-e-tam-ngan p-̌---i---h-̌---a---h-i-r-́---o-n-t-̂---a---g-n ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhai-ráp-koon-têe-tam-ngan
I will pick you up at home. ผม / -ิฉั--จะ--รับ---ณ ที----น ผม / ด-ฉ-น จะไปร-บ ค-ณ ท--บ-าน ผ- / ด-ฉ-น จ-ไ-ร-บ ค-ณ ท-่-้-น ------------------------------ ผม / ดิฉัน จะไปรับ คุณ ที่บ้าน 0
p----dì-ch-̌---à-b----r-́p--oo----̂---ân po-m-di--cha-n-ja--bhai-ra-p-koon-te-e-ba-n p-̌---i---h-̌---a---h-i-r-́---o-n-t-̂---a-n ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhai-ráp-koon-têe-bân
I will pick you up at the bus stop. ผ--/ ด--ัน-จ-ไ---บ -ุณ--ี-ป้-ย--โด-สาร ผม / ด-ฉ-น จะไปร-บ ค-ณ ท--ป-ายรถโดยสาร ผ- / ด-ฉ-น จ-ไ-ร-บ ค-ณ ท-่-้-ย-ถ-ด-ส-ร -------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะไปรับ คุณ ที่ป้ายรถโดยสาร 0
pǒm-di--c---n---̀-bha---á--k--n--e----ha----o-t--oy-sǎn po-m-di--cha-n-ja--bhai-ra-p-koon-te-e-bha-i-ro-t-doy-sa-n p-̌---i---h-̌---a---h-i-r-́---o-n-t-̂---h-̂---o-t-d-y-s-̌- ---------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhai-ráp-koon-têe-bhâi-rót-doy-sǎn

Tips for learning a foreign language

Learning a new language is always arduous. Pronunciation, grammar rules and vocabulary demand a lot of discipline. There are different tricks, however, that make learning easier! First of all, it's important to think positively. Be excited about the new language and new experiences! Theoretically, what you start with doesn't matter. Search for a topic that you find especially interesting. It makes sense to concentrate on the listening and speaking first. Read and write afterwards. Come up with a system that works for you and your everyday routine. With adjectives, you can often learn the opposite at the same time. Or you can hang signs with vocabulary all over your living space. You can learn using audio files while exercising or in the car. If a certain topic is too difficult for you, stop. Take a break or study something else! This way you won't lose the desire to learn the new language. Solving crossword puzzles in the new language is fun. Films in the foreign language provide some variety. You can learn a lot about the country and people by reading foreign newspapers. On the internet there are many exercises that complement books. And look for friends who also enjoy learning languages. Never study new content on its own, but always in context! Review everything regularly! This way your brain can memorize the material well. Those who have had enough of theory should pack their bags! Because nowhere else can you learn more effectively than among native speakers. You can keep a journal with your experiences of your trip. But the most important thing is: Never give up!
Did you know?
Korean is spoken by approximately 75 million people. These people mainly live in North and South Korea. However, there are also Korean minorities in China and Japan. It is still debated as to which language family Korean belongs. The fact that Korea is divided is also noticeable in the language of the two countries. South Korea, for example, adopts many words from English. North Koreans often do not understand these words. The standard languages of both countries are based on the dialects of their respective capital cities. Another feature of the Korean language is its preciseness. For example, the language indicates which relationship speakers have to one another. That means there are a great deal of polite forms of address and many different terms for relatives. The Korean writing system is a letter system. Individual letters are combined as syllables in imaginary squares. Especially interesting are the consonants that function as pictures through their shape. They show which position mouth, tongue, palate and throat have in the pronunciation.