Phrasebook

en Appointment   »   pa ਮੁਲਾਕਾਤ

24 [twenty-four]

Appointment

Appointment

24 [ਚੌਵੀ]

24 [Cauvī]

ਮੁਲਾਕਾਤ

[mulākāta]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
Did you miss the bus? ਕੀ--ੁ---ੀ ਬ-- ਨ-ਕ---- ਸ-? ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਬ-ਸ ਨ-ਕਲ ਗਈ ਸ-? ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਬ-ਸ ਨ-ਕ- ਗ- ਸ-? ------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ? 0
kī--u-āḍ--b-sa n--a-- g--ī s-? kī tuhāḍī basa nikala ga'ī sī? k- t-h-ḍ- b-s- n-k-l- g-'- s-? ------------------------------ kī tuhāḍī basa nikala ga'ī sī?
I waited for you for half an hour. ਮੈਂ -ੱ-ੇ -ੰ-ੇ --- ਤ-ਹ--ੀ-ਉਡ-ਕ ਰਕ--ਿ---ਸ--/--ਹੀ---। ਮ-- ਅ-ਧ- ਘ-ਟ- ਤ-ਕ ਤ-ਹ-ਡ- ਉਡ-ਕ ਰਕ ਰ-ਹ- ਸ- / ਰਹ- ਸ-। ਮ-ਂ ਅ-ਧ- ਘ-ਟ- ਤ-ਕ ਤ-ਹ-ਡ- ਉ-ੀ- ਰ- ਰ-ਹ- ਸ- / ਰ-ੀ ਸ-। -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਰਕ ਰਿਹਾ ਸੀ / ਰਹੀ ਸੀ। 0
M-i--adhē--h-ṭ-----a t-hāḍī--ḍī-a---k--r-----ī- r-h--sī. Maiṁ adhē ghaṭē taka tuhāḍī uḍīka raka rihā sī/ rahī sī. M-i- a-h- g-a-ē t-k- t-h-ḍ- u-ī-a r-k- r-h- s-/ r-h- s-. -------------------------------------------------------- Maiṁ adhē ghaṭē taka tuhāḍī uḍīka raka rihā sī/ rahī sī.
Don’t you have a mobile / cell phone (am.) with you? ਕ- --ਹ--ੇ-ਕੋ- --ਬ-ਈਲ-ਫੋਨ---ੀਂ---? ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਮ-ਬ-ਈਲ ਫ-ਨ ਨਹ-- ਹ-? ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਮ-ਬ-ਈ- ਫ-ਨ ਨ-ੀ- ਹ-? --------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? 0
Kī-tuh-ḍē kō---m-b---la ------nahī- hai? Kī tuhāḍē kōla mōbā'īla phōna nahīṁ hai? K- t-h-ḍ- k-l- m-b-'-l- p-ō-a n-h-ṁ h-i- ---------------------------------------- Kī tuhāḍē kōla mōbā'īla phōna nahīṁ hai?
Be punctual next time! ਅ-ਲੀ ਵਾ--ਠੀ- -ਮੇਂ ---ਆ-ਣਾ। ਅਗਲ- ਵ-ਰ ਠ-ਕ ਸਮ-- ਤ- ਆਉਣ-। ਅ-ਲ- ਵ-ਰ ਠ-ਕ ਸ-ੇ- ਤ- ਆ-ਣ-। -------------------------- ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਣਾ। 0
A--lī-v-r---h--a -am-- tē ā'uṇ-. Agalī vāra ṭhīka samēṁ tē ā'uṇā. A-a-ī v-r- ṭ-ī-a s-m-ṁ t- ā-u-ā- -------------------------------- Agalī vāra ṭhīka samēṁ tē ā'uṇā.
Take a taxi next time! ਅਗ-ੀ--ਾਰ--ੈਕ-ੀ ਲ---ੇ-ਆ---। ਅਗਲ- ਵ-ਰ ਟ-ਕਸ- ਲ- ਕ- ਆਉਣ-। ਅ-ਲ- ਵ-ਰ ਟ-ਕ-ੀ ਲ- ਕ- ਆ-ਣ-। -------------------------- ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। 0
A-a-----r---a----ī---- k---'---. Agalī vāra ṭaikasī lai kē ā'uṇā. A-a-ī v-r- ṭ-i-a-ī l-i k- ā-u-ā- -------------------------------- Agalī vāra ṭaikasī lai kē ā'uṇā.
Take an umbrella with you next time! ਅਗ---ਵ-ਰ-ਆਪਣ- ਨਾਲ-ਇ-ਕ ਛਤ-- ----- -ਉਣਾ। ਅਗਲ- ਵ-ਰ ਆਪਣ- ਨ-ਲ ਇ-ਕ ਛਤਰ- ਲ- ਕ- ਆਉਣ-। ਅ-ਲ- ਵ-ਰ ਆ-ਣ- ਨ-ਲ ਇ-ਕ ਛ-ਰ- ਲ- ਕ- ਆ-ਣ-। -------------------------------------- ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। 0
Aga-ī --r- -p----nā-- i-a---atarī---i -ē--'u-ā. Agalī vāra āpaṇē nāla ika chatarī lai kē ā'uṇā. A-a-ī v-r- ā-a-ē n-l- i-a c-a-a-ī l-i k- ā-u-ā- ----------------------------------------------- Agalī vāra āpaṇē nāla ika chatarī lai kē ā'uṇā.
I have the day off tomorrow. ਕ-ਲ-ਹ----ੀ--ੁੱਟ----। ਕ-ਲ-ਹ ਮ-ਰ- ਛ--ਟ- ਹ-। ਕ-ਲ-ਹ ਮ-ਰ- ਛ-ੱ-ੀ ਹ-। -------------------- ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। 0
Ka--ha-mērī ch--ī ---. Kal'ha mērī chuṭī hai. K-l-h- m-r- c-u-ī h-i- ---------------------- Kal'ha mērī chuṭī hai.
Shall we meet tomorrow? ਕੀ -ਪ----ੱ--- ਮ-ਲ--? ਕ- ਆਪ-- ਕ-ਲ-ਹ ਮ-ਲ-ਏ? ਕ- ਆ-ਾ- ਕ-ਲ-ਹ ਮ-ਲ-ਏ- -------------------- ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀਏ? 0
K------ -a-'-- mil---? Kī āpāṁ kal'ha milī'ē? K- ā-ā- k-l-h- m-l-'-? ---------------------- Kī āpāṁ kal'ha milī'ē?
I’m sorry, I can’t make it tomorrow. ਮ-ਫ--ਰ--,----੍--ਮੈ---ਹ-ਂ ਆ -ਕ-ਂਗਾਂ / ਸ-ਾ-ਗੀ। ਮ-ਫ ਕਰਨ-, ਕ-ਲ-ਹ ਮ-- ਨਹ-- ਆ ਸਕ--ਗ-- / ਸਕ--ਗ-। ਮ-ਫ ਕ-ਨ-, ਕ-ਲ-ਹ ਮ-ਂ ਨ-ੀ- ਆ ਸ-ਾ-ਗ-ਂ / ਸ-ਾ-ਗ-। -------------------------------------------- ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਾਂਗਾਂ / ਸਕਾਂਗੀ। 0
Mā--a-k-ra--- k-l'h- m-i- -ah-ṁ-----k--g--- -a----ī. Māpha karanā, kal'ha maiṁ nahīṁ ā sakāṅgāṁ/ sakāṅgī. M-p-a k-r-n-, k-l-h- m-i- n-h-ṁ ā s-k-ṅ-ā-/ s-k-ṅ-ī- ---------------------------------------------------- Māpha karanā, kal'ha maiṁ nahīṁ ā sakāṅgāṁ/ sakāṅgī.
Do you already have plans for this weekend? ਕੀ--ੂ- ---ਹਫ-ੇ-ਦੇ -ਖੀ- -ਈ-ਪ----ਂ -- ਪ--ੋਗ-ਾ- ਬ---ਆ -ੀ? ਕ- ਤ-- ਇਸ ਹਫਤ- ਦ- ਅਖ-ਰ ਲਈ ਪਹ-ਲ-- ਹ- ਪ-ਰ-ਗਰ-ਮ ਬਣ-ਇਆ ਸ-? ਕ- ਤ-ੰ ਇ- ਹ-ਤ- ਦ- ਅ-ੀ- ਲ- ਪ-ਿ-ਾ- ਹ- ਪ-ਰ-ਗ-ਾ- ਬ-ਾ-ਆ ਸ-? ------------------------------------------------------ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? 0
K---ū---a---p-a-ē -ē--k-īra -----pa-i----hī -rō-ar--a-baṇ-'--ā s-? Kī tū isa haphatē dē akhīra la'ī pahilāṁ hī prōgarāma baṇā'i'ā sī? K- t- i-a h-p-a-ē d- a-h-r- l-'- p-h-l-ṁ h- p-ō-a-ā-a b-ṇ-'-'- s-? ------------------------------------------------------------------ Kī tū isa haphatē dē akhīra la'ī pahilāṁ hī prōgarāma baṇā'i'ā sī?
Or do you already have an appointment? ਜਾ--ਤ-ੰ-ਕ------ੰ ਮ-ਲਣ-ਵਾ-ਾ-ਹ-ਂ? ਜ-- ਤ-- ਕ-ਸ- ਨ-- ਮ-ਲਣ ਵ-ਲ- ਹ--? ਜ-ਂ ਤ-ੰ ਕ-ਸ- ਨ-ੰ ਮ-ਲ- ਵ-ਲ- ਹ-ਂ- ------------------------------- ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ? 0
Jā--t- ---ē-nū----a-a vāl- h-i-? Jāṁ tū kisē nū milaṇa vālā haiṁ? J-ṁ t- k-s- n- m-l-ṇ- v-l- h-i-? -------------------------------- Jāṁ tū kisē nū milaṇa vālā haiṁ?
I suggest that we meet on the weekend. ਮ--- ਰ-- ਹ- -ਿ ਅਸ-ਂ----ੇ-ਦ--ਅਖੀਰ ‘ਚ ਮਿਲ-ਏ। ਮ-ਰ- ਰ-ਇ ਹ- ਕ- ਅਸ-- ਹਫਤ- ਦ- ਅਖ-ਰ ‘ਚ ਮ-ਲ-ਏ। ਮ-ਰ- ਰ-ਇ ਹ- ਕ- ਅ-ੀ- ਹ-ਤ- ਦ- ਅ-ੀ- ‘- ਮ-ਲ-ਏ- ------------------------------------------ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਮਿਲੀਏ। 0
M--- r-'- hai -i ---ṁ --p---- ----k--r- -c------'ē. Mērī rā'i hai ki asīṁ haphatē dē akhīra ‘ca milī'ē. M-r- r-'- h-i k- a-ī- h-p-a-ē d- a-h-r- ‘-a m-l-'-. --------------------------------------------------- Mērī rā'i hai ki asīṁ haphatē dē akhīra ‘ca milī'ē.
Shall we have a picnic? ਕੀ -ਸੀ- ਪਿ---ਕ -ਈ --ਈ-? ਕ- ਅਸ-- ਪ-ਕਨ-ਕ ਲਈ ਜ-ਈਏ? ਕ- ਅ-ੀ- ਪ-ਕ-ਿ- ਲ- ਜ-ਈ-? ----------------------- ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਲਈ ਜਾਈਏ? 0
K---s-ṁ p------a la-- ---ī-ē? Kī asīṁ pikanika la'ī jā'ī'ē? K- a-ī- p-k-n-k- l-'- j-'-'-? ----------------------------- Kī asīṁ pikanika la'ī jā'ī'ē?
Shall we go to the beach? ਕੀ-------ਿ-ਾ---ਤੇ ਜ-ਈਏ? ਕ- ਅਸ-- ਕ-ਨ-ਰ- ਤ- ਜ-ਈਏ? ਕ- ਅ-ੀ- ਕ-ਨ-ਰ- ਤ- ਜ-ਈ-? ----------------------- ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾਈਏ? 0
Kī--sī--k--ār- -ē jā---ē? Kī asīṁ kinārē tē jā'ī'ē? K- a-ī- k-n-r- t- j-'-'-? ------------------------- Kī asīṁ kinārē tē jā'ī'ē?
Shall we go to the mountains? ਕ- ਅ--ਂ ---ਂੜਾ--ਤ- ----? ਕ- ਅਸ-- ਪਹ--ੜ-- ਤ- ਜ-ਈਏ? ਕ- ਅ-ੀ- ਪ-ਾ-ੜ-ਂ ਤ- ਜ-ਈ-? ------------------------ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਹਾਂੜਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ? 0
Kī -sī- --h-ṁ--ṁ-t--j-'---? Kī asīṁ pahāṁṛāṁ tē jā'ī'ē? K- a-ī- p-h-ṁ-ā- t- j-'-'-? --------------------------- Kī asīṁ pahāṁṛāṁ tē jā'ī'ē?
I will pick you up at the office. ਮ-- -ੈ----ਦਫ-- --- ਲ--ਲ--ਂ-ਾ-- ਲਵਾਂ-ੀ। ਮ-- ਤ-ਨ-- ਦਫਤਰ ਤ-- ਲ- ਲਵ--ਗ- / ਲਵ--ਗ-। ਮ-ਂ ਤ-ਨ-ੰ ਦ-ਤ- ਤ-ਂ ਲ- ਲ-ਾ-ਗ- / ਲ-ਾ-ਗ-। -------------------------------------- ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ / ਲਵਾਂਗੀ। 0
Maiṁ--a-nū dap-at--a tōṁ l-i l-vā-g-/---vāṅ-ī. Maiṁ tainū daphatara tōṁ lai lavāṅgā/ lavāṅgī. M-i- t-i-ū d-p-a-a-a t-ṁ l-i l-v-ṅ-ā- l-v-ṅ-ī- ---------------------------------------------- Maiṁ tainū daphatara tōṁ lai lavāṅgā/ lavāṅgī.
I will pick you up at home. ਮੈ--ਤੈਨੂ- ਘਰ -ੋ- -ੈ-----ਗ--/ ਲ-ਾਂ-ੀ। ਮ-- ਤ-ਨ-- ਘਰ ਤ-- ਲ- ਲਵ--ਗ- / ਲਵ--ਗ-। ਮ-ਂ ਤ-ਨ-ੰ ਘ- ਤ-ਂ ਲ- ਲ-ਾ-ਗ- / ਲ-ਾ-ਗ-। ------------------------------------ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ / ਲਵਾਂਗੀ। 0
M--ṁ --i-ū--h-r---ō- lai-l--ā---/-l-vā-gī. Maiṁ tainū ghara tōṁ lai lavāṅgā/ lavāṅgī. M-i- t-i-ū g-a-a t-ṁ l-i l-v-ṅ-ā- l-v-ṅ-ī- ------------------------------------------ Maiṁ tainū ghara tōṁ lai lavāṅgā/ lavāṅgī.
I will pick you up at the bus stop. ਮੈ--ਤ--ੂੰ-ਬੱ- – -ਟ-ਪ-ਤ-ਂ--ੈ --ਾਂਗਾ /---ਾ--ੀ। ਮ-- ਤ-ਨ-- ਬ-ਸ – ਸਟ-ਪ ਤ-- ਲ- ਲਵ--ਗ- / ਲਵ--ਗ-। ਮ-ਂ ਤ-ਨ-ੰ ਬ-ਸ – ਸ-ਾ- ਤ-ਂ ਲ- ਲ-ਾ-ਗ- / ਲ-ਾ-ਗ-। -------------------------------------------- ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਸ – ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ / ਲਵਾਂਗੀ। 0
Ma-ṁ----nū---s- –-sa--pa--ōṁ -a--la-āṅ-ā/ -av---ī. Maiṁ tainū basa – saṭāpa tōṁ lai lavāṅgā/ lavāṅgī. M-i- t-i-ū b-s- – s-ṭ-p- t-ṁ l-i l-v-ṅ-ā- l-v-ṅ-ī- -------------------------------------------------- Maiṁ tainū basa – saṭāpa tōṁ lai lavāṅgā/ lavāṅgī.

Tips for learning a foreign language

Learning a new language is always arduous. Pronunciation, grammar rules and vocabulary demand a lot of discipline. There are different tricks, however, that make learning easier! First of all, it's important to think positively. Be excited about the new language and new experiences! Theoretically, what you start with doesn't matter. Search for a topic that you find especially interesting. It makes sense to concentrate on the listening and speaking first. Read and write afterwards. Come up with a system that works for you and your everyday routine. With adjectives, you can often learn the opposite at the same time. Or you can hang signs with vocabulary all over your living space. You can learn using audio files while exercising or in the car. If a certain topic is too difficult for you, stop. Take a break or study something else! This way you won't lose the desire to learn the new language. Solving crossword puzzles in the new language is fun. Films in the foreign language provide some variety. You can learn a lot about the country and people by reading foreign newspapers. On the internet there are many exercises that complement books. And look for friends who also enjoy learning languages. Never study new content on its own, but always in context! Review everything regularly! This way your brain can memorize the material well. Those who have had enough of theory should pack their bags! Because nowhere else can you learn more effectively than among native speakers. You can keep a journal with your experiences of your trip. But the most important thing is: Never give up!
Did you know?
Korean is spoken by approximately 75 million people. These people mainly live in North and South Korea. However, there are also Korean minorities in China and Japan. It is still debated as to which language family Korean belongs. The fact that Korea is divided is also noticeable in the language of the two countries. South Korea, for example, adopts many words from English. North Koreans often do not understand these words. The standard languages of both countries are based on the dialects of their respective capital cities. Another feature of the Korean language is its preciseness. For example, the language indicates which relationship speakers have to one another. That means there are a great deal of polite forms of address and many different terms for relatives. The Korean writing system is a letter system. Individual letters are combined as syllables in imaginary squares. Especially interesting are the consonants that function as pictures through their shape. They show which position mouth, tongue, palate and throat have in the pronunciation.