Phrasebook

en Imperative 2   »   mr आज्ञार्थक २

90 [ninety]

Imperative 2

Imperative 2

९० [नव्वद]

90 [Navvada]

आज्ञार्थक २

[ājñārthaka 2]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
Shave! द--ी---ा! द-ढ- कर-! द-ढ- क-ा- --------- दाढी करा! 0
d-ḍh- ----! dāḍhī karā! d-ḍ-ī k-r-! ----------- dāḍhī karā!
Wash yourself! अ-ग -ु--! अ-ग ध-व-! अ-ग ध-व-! --------- अंग धुवा! 0
Aṅ---dh-v-! Aṅga dhuvā! A-g- d-u-ā- ----------- Aṅga dhuvā!
Comb your hair! क---विं---! क-स व--चर-! क-स व-ं-र-! ----------- केस विंचरा! 0
Kēsa v-------! Kēsa vin-carā! K-s- v-n-c-r-! -------------- Kēsa vin̄carā!
Call! फोन-क--! फ-न कर-! फ-न क-ा- -------- फोन करा! 0
Ph--- karā! Phōna karā! P-ō-a k-r-! ----------- Phōna karā!
Begin! स--- क--! स-र- कर-! स-र- क-ा- --------- सुरू करा! 0
S-rū-ka-ā! Surū karā! S-r- k-r-! ---------- Surū karā!
Stop! थांब!------! थ--ब! थ--ब-! थ-ं-! थ-ं-ा- ------------ थांब! थांबा! 0
T--m-a! --āmbā! Thāmba! Thāmbā! T-ā-b-! T-ā-b-! --------------- Thāmba! Thāmbā!
Leave it! सोडून द---स-डू- -्य-! स-ड-न द-! स-ड-न द-य-! स-ड-न द-! स-ड-न द-य-! --------------------- सोडून दे! सोडून द्या! 0
Sō-ū-a-d---Sōḍūna-dyā! Sōḍūna dē! Sōḍūna dyā! S-ḍ-n- d-! S-ḍ-n- d-ā- ---------------------- Sōḍūna dē! Sōḍūna dyā!
Say it! बो---ब-ल-! ब-ल! ब-ल-! ब-ल- ब-ल-! ---------- बोल! बोला! 0
B-l-!---l-! Bōla! Bōlā! B-l-! B-l-! ----------- Bōla! Bōlā!
Buy it! ह-----द---र- -े-ख-ेद- ---! ह- खर-द- कर! ह- खर-द- कर-! ह- ख-े-ी क-! ह- ख-े-ी क-ा- -------------------------- हे खरेदी कर! हे खरेदी करा! 0
H--kh--ēd- ka--! H- kha-ē-ī -arā! Hē kharēdī kara! Hē kharēdī karā! H- k-a-ē-ī k-r-! H- k-a-ē-ī k-r-! --------------------------------- Hē kharēdī kara! Hē kharēdī karā!
Never be dishonest! कधी-ी बे-म---बनू-न--स! कध-ह- ब-ईम-न बन- नक-स! क-ी-ी ब-ई-ा- ब-ू न-ो-! ---------------------- कधीही बेईमान बनू नकोस! 0
K-d---ī b--ī--------ū-nakōsa! Kadhīhī bē'īmāna banū nakōsa! K-d-ī-ī b-'-m-n- b-n- n-k-s-! ----------------------------- Kadhīhī bē'īmāna banū nakōsa!
Never be naughty! कधी-- ---क- -----क-स! कध-ह- ख-डकर बन- नक-स! क-ी-ी ख-ड-र ब-ू न-ो-! --------------------- कधीही खोडकर बनू नकोस! 0
K-d-----k--ḍ---r- b--ū n----a! Kadhīhī khōḍakara banū nakōsa! K-d-ī-ī k-ō-a-a-a b-n- n-k-s-! ------------------------------ Kadhīhī khōḍakara banū nakōsa!
Never be impolite! कधी-ी -स--य -ागू -क--! कध-ह- असभ-य व-ग- नक-स! क-ी-ी अ-भ-य व-ग- न-ो-! ---------------------- कधीही असभ्य वागू नकोस! 0
K-d-----a--bhy---ā-ū----ō-a! Kadhīhī asabhya vāgū nakōsa! K-d-ī-ī a-a-h-a v-g- n-k-s-! ---------------------------- Kadhīhī asabhya vāgū nakōsa!
Always be honest! ने--- प---मा----र---! न-हम- प-र-म-ण-क र-ह-! न-ह-ी प-र-म-ण-क र-ह-! --------------------- नेहमी प्रामाणिक राहा! 0
N-h-mī---ā-----a-rāhā! Nēhamī prāmāṇika rāhā! N-h-m- p-ā-ā-i-a r-h-! ---------------------- Nēhamī prāmāṇika rāhā!
Always be nice! न-ह-- --ंग-े--ाहा! न-हम- च--गल- र-ह-! न-ह-ी च-ं-ल- र-ह-! ------------------ नेहमी चांगले राहा! 0
Nēh--ī -ā----- -ā-ā! Nēhamī cāṅgalē rāhā! N-h-m- c-ṅ-a-ē r-h-! -------------------- Nēhamī cāṅgalē rāhā!
Always be polite! नेहमी-विनम-- ----! न-हम- व-नम-र र-ह-! न-ह-ी व-न-्- र-ह-! ------------------ नेहमी विनम्र राहा! 0
Nē-am--v-na-r------! Nēhamī vinamra rāhā! N-h-m- v-n-m-a r-h-! -------------------- Nēhamī vinamra rāhā!
Hope you arrive home safely! आ-ण -री -ु-क्षि- -र--या- --- -श- आहे! आपण घर- स-रक-ष-त परत य-ल अश- आश- आह-! आ-ण घ-ी स-र-्-ि- प-त य-ल अ-ी आ-ा आ-े- ------------------------------------- आपण घरी सुरक्षित परत याल अशी आशा आहे! 0
Ā--ṇ---h-r--surakṣi-a ----ta -ā-a aś------ā--! Āpaṇa gharī surakṣita parata yāla aśī āśā āhē! Ā-a-a g-a-ī s-r-k-i-a p-r-t- y-l- a-ī ā-ā ā-ē- ---------------------------------------------- Āpaṇa gharī surakṣita parata yāla aśī āśā āhē!
Take care of yourself! स्---ची--ाळजी ----! स-वत-च- क-ळज- घ-य-! स-व-ः-ी क-ळ-ी घ-य-! ------------------- स्वतःची काळजी घ्या! 0
S--t-ḥ-- --ḷ--ī-g--ā! Svataḥcī kāḷajī ghyā! S-a-a-c- k-ḷ-j- g-y-! --------------------- Svataḥcī kāḷajī ghyā!
Do visit us again soon! प-न्ह--लव----े--! प-न-ह- लवकर भ-ट-! प-न-ह- ल-क- भ-ट-! ----------------- पुन्हा लवकर भेटा! 0
P---ā ---a-ara-b-ēṭā! Punhā lavakara bhēṭā! P-n-ā l-v-k-r- b-ē-ā- --------------------- Punhā lavakara bhēṭā!

Babies can learn grammar rules

Children grow up very quickly. And they also learn very quickly! It has yet to be researched how children learn. Learning processes take place automatically. Children don't notice when they are learning. Nevertheless, every day they are capable of more. This also becomes clear with language. Babies can only cry in the first few months. With a few months they can say short words. Then sentences are created from those words. Eventually the children speak their native language. Unfortunately, that doesn't work in the case of adults. They need books or other material in order to learn. Only this way can they learn grammar rules, for example. Babies, however, learn grammar as early as four months old! Researchers taught German babies foreign grammar rules. In order to do this, they played Italian sentences aloud to them. These sentences contained certain syntactical structures. The babies listened to the correct sentences for about fifteen minutes. Afterwards, sentences were played for the babies again. This time, however, a few of the sentences were incorrect. While the babies listened to the sentences, their brainwaves were measured. This way the researchers could identify how the brain reacted to sentences. And the babies showed different levels of activity with the sentences! Although they had just learned them, they registered the mistakes. Naturally, babies do not understand why some sentences are wrong. They orient themselves toward phonetic patterns. But that is enough to learn a language – at least for babies…