Phrasebook

en Subordinate clauses: if   »   mr दुय्यम पोटवाक्य तर

93 [ninety-three]

Subordinate clauses: if

Subordinate clauses: if

९३ [त्र्याण्णव]

93 [Tryāṇṇava]

दुय्यम पोटवाक्य तर

[duyyama pōṭavākya tara]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
I don’t know if he loves me. तो-माझ--ा-- -्रे- क--ो--ा? -----ा------ -ाही. त- म-झ-य-वर प-र-म करत- क-? त- मल- म-ह-त न-ह-. त- म-झ-य-व- प-र-म क-त- क-? त- म-ा म-ह-त न-ह-. --------------------------------------------- तो माझ्यावर प्रेम करतो का? ते मला माहित नाही. 0
t- mā-hyā--ra -rē-a ka-atō--ā?--- mal- --h-t----h-. tō mājhyāvara prēma karatō kā? Tē malā māhita nāhī. t- m-j-y-v-r- p-ē-a k-r-t- k-? T- m-l- m-h-t- n-h-. --------------------------------------------------- tō mājhyāvara prēma karatō kā? Tē malā māhita nāhī.
I don’t know if he’ll come back. तो -रत य-----अ--ल-तर---ा म---त-नाही. त- परत य-ण-र अस-ल तर मल- म-ह-त न-ह-. त- प-त य-ण-र अ-े- त- म-ा म-ह-त न-ह-. ------------------------------------ तो परत येणार असेल तर मला माहित नाही. 0
T---a-ata y----a-as-l--ta-a-mal----h-t- -ā-ī. Tō parata yēṇāra asēla tara malā māhita nāhī. T- p-r-t- y-ṇ-r- a-ē-a t-r- m-l- m-h-t- n-h-. --------------------------------------------- Tō parata yēṇāra asēla tara malā māhita nāhī.
I don’t know if he’ll call me. तो-मल- --- कर--- अ--ल--र-म-- ----त --ह-. त- मल- फ-न करण-र अस-ल तर मल- म-ह-त न-ह-. त- म-ा फ-न क-ण-र अ-े- त- म-ा म-ह-त न-ह-. ---------------------------------------- तो मला फोन करणार असेल तर मला माहित नाही. 0
T- ma-ā--hō------a---a --ē-a--ar- -a---m--it--n-hī. Tō malā phōna karaṇāra asēla tara malā māhita nāhī. T- m-l- p-ō-a k-r-ṇ-r- a-ē-a t-r- m-l- m-h-t- n-h-. --------------------------------------------------- Tō malā phōna karaṇāra asēla tara malā māhita nāhī.
Maybe he doesn’t love me? म---यावर-त्---े-प्--म ---ल -ा-ब-ं? म-झ-य-वर त-य-च- प-र-म अस-ल क- बर-? म-झ-य-व- त-य-च- प-र-म अ-े- क- ब-ं- ---------------------------------- माझ्यावर त्याचे प्रेम असेल का बरं? 0
Mājhy-va-a --ā-ē --ē---as----kā --r--? Mājhyāvara tyācē prēma asēla kā baraṁ? M-j-y-v-r- t-ā-ē p-ē-a a-ē-a k- b-r-ṁ- -------------------------------------- Mājhyāvara tyācē prēma asēla kā baraṁ?
Maybe he won’t come back? त--पर--ये-ल का-ब--? त- परत य-ईल क- बर-? त- प-त य-ई- क- ब-ं- ------------------- तो परत येईल का बरं? 0
T- ----t- y--īla kā--ara-? Tō parata yē'īla kā baraṁ? T- p-r-t- y-'-l- k- b-r-ṁ- -------------------------- Tō parata yē'īla kā baraṁ?
Maybe he won’t call me? त---ला फ-- --ेल का--र-? त- मल- फ-न कर-ल क- बर-? त- म-ा फ-न क-े- क- ब-ं- ----------------------- तो मला फोन करेल का बरं? 0
T- -al- p-ō-- -arēla -- ----ṁ? Tō malā phōna karēla kā baraṁ? T- m-l- p-ō-a k-r-l- k- b-r-ṁ- ------------------------------ Tō malā phōna karēla kā baraṁ?
I wonder if he thinks about me. त-याल- मा-ी ---ण-----अस-ल -ा? य-बद्-------ाशंक आहे. त-य-ल- म-झ- आठवण य-त अस-ल क-? य-बद-दल म- स-श-क आह-. त-य-ल- म-झ- आ-व- य-त अ-े- क-? य-ब-्-ल म- स-श-क आ-े- --------------------------------------------------- त्याला माझी आठवण येत असेल का? याबद्दल मी साशंक आहे. 0
T--lā-m--hī ------ṇa y-----s----kā? ---adda-a -- s--a-ka--h-. Tyālā mājhī āṭhavaṇa yēta asēla kā? Yābaddala mī sāśaṅka āhē. T-ā-ā m-j-ī ā-h-v-ṇ- y-t- a-ē-a k-? Y-b-d-a-a m- s-ś-ṅ-a ā-ē- ------------------------------------------------------------- Tyālā mājhī āṭhavaṇa yēta asēla kā? Yābaddala mī sāśaṅka āhē.
I wonder if he has someone else. त्य-ची --सर- क--ी म---र-ण-अ-े----- अशी -ला -ंक----त-. त-य-च- द-सर- क-ण- म-त-र-ण अस-ल क-? अश- मल- श-क- य-त-. त-य-च- द-स-ी क-ण- म-त-र-ण अ-े- क-? अ-ी म-ा श-क- य-त-. ----------------------------------------------------- त्याची दुसरी कोणी मैत्रीण असेल का? अशी मला शंका येते. 0
T-ā-ī-dus-r---ōṇī m--t---- -sē-a---- Aś--m--- śaṅ-ā --t-. Tyācī dusarī kōṇī maitrīṇa asēla kā? Aśī malā śaṅkā yētē. T-ā-ī d-s-r- k-ṇ- m-i-r-ṇ- a-ē-a k-? A-ī m-l- ś-ṅ-ā y-t-. --------------------------------------------------------- Tyācī dusarī kōṇī maitrīṇa asēla kā? Aśī malā śaṅkā yētē.
I wonder if he lies. त--खोटं--ोल- असे---ा- --- -नात------- य---. त- ख-ट- ब-लत अस-ल क-? अस- मन-त प-रश-न य-त-. त- ख-ट- ब-ल- अ-े- क-? अ-ा म-ा- प-र-्- य-त-. ------------------------------------------- तो खोटं बोलत असेल का? असा मनात प्रश्न येतो. 0
Tō -hōṭaṁ-bō--t- --ēla-k-?-A-ā---nā-a--ra-na y--ō. Tō khōṭaṁ bōlata asēla kā? Asā manāta praśna yētō. T- k-ō-a- b-l-t- a-ē-a k-? A-ā m-n-t- p-a-n- y-t-. -------------------------------------------------- Tō khōṭaṁ bōlata asēla kā? Asā manāta praśna yētō.
Maybe he thinks of me? त-या-- म----आठ-ण य---अ-े---ा ब-ं? त-य-ल- म-झ- आठवण य-त अस-ल क- बर-? त-य-ल- म-झ- आ-व- य-त अ-े- क- ब-ं- --------------------------------- त्याला माझी आठवण येत असेल का बरं? 0
T---ā---jh-----a-aṇa y--a as--a k--ba-a-? Tyālā mājhī āṭhavaṇa yēta asēla kā baraṁ? T-ā-ā m-j-ī ā-h-v-ṇ- y-t- a-ē-a k- b-r-ṁ- ----------------------------------------- Tyālā mājhī āṭhavaṇa yēta asēla kā baraṁ?
Maybe he has someone else? त--ा-- ---ी ------ैत-रीण---ेल -- -र-? त-य-च- आणख- क-ण- म-त-र-ण अस-ल क- बर-? त-य-च- आ-ख- क-ण- म-त-र-ण अ-े- क- ब-ं- ------------------------------------- त्याची आणखी कोणी मैत्रीण असेल का बरं? 0
Tyā-ī āṇa-hī k-ṇ- ma--r-ṇ- ----a kā---r--? Tyācī āṇakhī kōṇī maitrīṇa asēla kā baraṁ? T-ā-ī ā-a-h- k-ṇ- m-i-r-ṇ- a-ē-a k- b-r-ṁ- ------------------------------------------ Tyācī āṇakhī kōṇī maitrīṇa asēla kā baraṁ?
Maybe he tells me the truth? तो खो-ं त--ब--त न-ा-ा? त- ख-ट- तर ब-लत नस-व-? त- ख-ट- त- ब-ल- न-ा-ा- ---------------------- तो खोटं तर बोलत नसावा? 0
T---hōṭa- --r--b-lat---a-ā-ā? Tō khōṭaṁ tara bōlata nasāvā? T- k-ō-a- t-r- b-l-t- n-s-v-? ----------------------------- Tō khōṭaṁ tara bōlata nasāvā?
I doubt whether he really likes me. मी--्--ल-----ख-च आ-डत अस---क--या-ी--ल-----ा -हे. म- त-य-ल- खर-खरच आवडत अस-न क- य-च- मल- श-क- आह-. म- त-य-ल- ख-ो-र- आ-ड- अ-े- क- य-च- म-ा श-क- आ-े- ------------------------------------------------ मी त्याला खरोखरच आवडत असेन का याची मला शंका आहे. 0
M---yāl---h-r-k----c--ā---ata--sē---kā --c- malā śa--- ---. Mī tyālā kharōkharaca āvaḍata asēna kā yācī malā śaṅkā āhē. M- t-ā-ā k-a-ō-h-r-c- ā-a-a-a a-ē-a k- y-c- m-l- ś-ṅ-ā ā-ē- ----------------------------------------------------------- Mī tyālā kharōkharaca āvaḍata asēna kā yācī malā śaṅkā āhē.
I doubt whether he’ll write to me. त----- -ि--ल--ा -ाची--ल--शंक--आह-. त- मल- ल-ह-ल क- य-च- मल- श-क- आह-. त- म-ा ल-ह-ल क- य-च- म-ा श-क- आ-े- ---------------------------------- तो मला लिहिल का याची मला शंका आहे. 0
T--ma-ā----i-- -ā---c- -alā--a--- -hē. Tō malā lihila kā yācī malā śaṅkā āhē. T- m-l- l-h-l- k- y-c- m-l- ś-ṅ-ā ā-ē- -------------------------------------- Tō malā lihila kā yācī malā śaṅkā āhē.
I doubt whether he’ll marry me. त- -ाझ्याश- ल--न -र---का य----म-ा श-क- आह-. त- म-झ-य-श- लग-न कर-ल क- य-च- मल- श-क- आह-. त- म-झ-य-श- ल-्- क-े- क- य-च- म-ा श-क- आ-े- ------------------------------------------- तो माझ्याशी लग्न करेल का याची मला शंका आहे. 0
T- mājhyā-- lagn--ka---a--- y-cī mal-----kā -hē. Tō mājhyāśī lagna karēla kā yācī malā śaṅkā āhē. T- m-j-y-ś- l-g-a k-r-l- k- y-c- m-l- ś-ṅ-ā ā-ē- ------------------------------------------------ Tō mājhyāśī lagna karēla kā yācī malā śaṅkā āhē.
Does he really like me? मी--्-ाला-ख-ो-----व-त- --? म- त-य-ल- खर-खरच आवडत- क-? म- त-य-ल- ख-ो-र- आ-ड-े क-? -------------------------- मी त्याला खरोखरच आवडते का? 0
Mī--y-----h----h----a āvaḍ----kā? Mī tyālā kharōkharaca āvaḍatē kā? M- t-ā-ā k-a-ō-h-r-c- ā-a-a-ē k-? --------------------------------- Mī tyālā kharōkharaca āvaḍatē kā?
Will he write to me? तो---- -िहिल---? त- मल- ल-ह-ल क-? त- म-ा ल-ह-ल क-? ---------------- तो मला लिहिल का? 0
Tō ma-ā --h-l- kā? Tō malā lihila kā? T- m-l- l-h-l- k-? ------------------ Tō malā lihila kā?
Will he marry me? तो-मा-्य-शी ल-्न--र-ल--ा? त- म-झ-य-श- लग-न कर-ल क-? त- म-झ-य-श- ल-्- क-े- क-? ------------------------- तो माझ्याशी लग्न करेल का? 0
Tō māj-y--ī-la-n- -a--la --? Tō mājhyāśī lagna karēla kā? T- m-j-y-ś- l-g-a k-r-l- k-? ---------------------------- Tō mājhyāśī lagna karēla kā?

How does the brain learn grammar?

We begin to learn our native language as babies. This happens automatically. We are not aware of it. Our brain has to accomplish a great deal when learning, however. When we learn grammar, for example, it has a lot of work to do. Every day it hears new things. It receives new stimuli constantly. The brain can't process every stimulus individually, however. It has to act economically. Therefore, it orients itself toward regularity. The brain remembers what it hears often. It registers how often a specific thing occurs. Then it makes a grammatical rule out of these examples. Children know whether a sentence is correct or not. However, they don't know why that is. Their brain knows the rules without having learned them. Adults learn languages differently. They already know the structures of their native language. These build the basis for the new grammatical rules. But in order to learn, adults need teaching. When the brain learns grammar, it has a fixed system. This can be seen with nouns and verbs, for example. They are stored in different regions of the brain. Different areas of the brain are active when processing them. Simple rules are also learned differently from complex rules. With complex rules, more areas of the brain work together. How exactly the brain learns grammar hasn't been researched yet. However, we know that it can theoretically learn every grammar rule…