Phrasebook

en In the swimming pool   »   mr जलतरण तलावात

50 [fifty]

In the swimming pool

In the swimming pool

५० [पन्नास]

50 [Pannāsa]

जलतरण तलावात

[jalataraṇa talāvāta]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
It is hot today. आज-गरम- आहे. आज गरम- आह-. आ- ग-म- आ-े- ------------ आज गरमी आहे. 0
āj--g-r-mī-ā-ē. āja garamī āhē. ā-a g-r-m- ā-ē- --------------- āja garamī āhē.
Shall we go to the swimming pool? आपण-जल-र- त-ावात-जा---ा--ा? आपण जलतरण तल-व-त ज-ऊ य- क-? आ-ण ज-त-ण त-ा-ा- ज-ऊ य- क-? --------------------------- आपण जलतरण तलावात जाऊ या का? 0
Āp--a --l--a-aṇ---alāvā-- j--- -ā---? Āpaṇa jalataraṇa talāvāta jā'ū yā kā? Ā-a-a j-l-t-r-ṇ- t-l-v-t- j-'- y- k-? ------------------------------------- Āpaṇa jalataraṇa talāvāta jā'ū yā kā?
Do you feel like swimming? त-ल---ोहा--स- ---त--क-? त-ल- प-ह-व-स- व-टत- क-? त-ल- प-ह-व-स- व-ट-े क-? ----------------------- तुला पोहावेसे वाटते का? 0
Tulā p---v--ē----a-ē-kā? Tulā pōhāvēsē vāṭatē kā? T-l- p-h-v-s- v-ṭ-t- k-? ------------------------ Tulā pōhāvēsē vāṭatē kā?
Do you have a towel? त--्----े ---े- --े क-? त-झ-य-कड- ट-व-ल आह- क-? त-झ-य-क-े ट-व-ल आ-े क-? ----------------------- तुझ्याकडे टॉवेल आहे का? 0
T-j-y----- ṭ------āhē-kā? Tujhyākaḍē ṭŏvēla āhē kā? T-j-y-k-ḍ- ṭ-v-l- ā-ē k-? ------------------------- Tujhyākaḍē ṭŏvēla āhē kā?
Do you have swimming trunks? तु-्-ाक-- प-हण--ाच--चड्डी-आ-े क-? त-झ-य-कड- प-हण-य-च- चड-ड- आह- क-? त-झ-य-क-े प-ह-्-ा-ी च-्-ी आ-े क-? --------------------------------- तुझ्याकडे पोहण्याची चड्डी आहे का? 0
Tujh-āk-ḍē pōh-ṇyāc- ------ā-- -ā? Tujhyākaḍē pōhaṇyācī caḍḍī āhē kā? T-j-y-k-ḍ- p-h-ṇ-ā-ī c-ḍ-ī ā-ē k-? ---------------------------------- Tujhyākaḍē pōhaṇyācī caḍḍī āhē kā?
Do you have a bathing suit? त-झ्याक-े ---ण्-ाचे -प-- आ--त---? त-झ-य-कड- प-हण-य-च- कपड- आह-त क-? त-झ-य-क-े प-ह-्-ा-े क-ड- आ-े- क-? --------------------------------- तुझ्याकडे पोहण्याचे कपडे आहेत का? 0
T--h----ḍ- p-h-ṇy--ē--a-aḍē ---t---ā? Tujhyākaḍē pōhaṇyācē kapaḍē āhēta kā? T-j-y-k-ḍ- p-h-ṇ-ā-ē k-p-ḍ- ā-ē-a k-? ------------------------------------- Tujhyākaḍē pōhaṇyācē kapaḍē āhēta kā?
Can you swim? तुला पोहता येत- -ा? त-ल- प-हत- य-त- क-? त-ल- प-ह-ा य-त- क-? ------------------- तुला पोहता येते का? 0
T--- pō-a-ā-yētē-k-? Tulā pōhatā yētē kā? T-l- p-h-t- y-t- k-? -------------------- Tulā pōhatā yētē kā?
Can you dive? तुल- पा---ड---ंसारखे --ल----्--त ----- ये-े-का? त-ल- प-णब-ड-य--स-रख- ख-ल प-ण-य-त प-हत- य-त- क-? त-ल- प-ण-ु-्-ा-स-र-े ख-ल प-ण-य-त प-ह-ा य-त- क-? ----------------------------------------------- तुला पाणबुड्यांसारखे खोल पाण्यात पोहता येते का? 0
T-lā -ā-a--ḍy--s--a--- kh-l--pā---ta p--a-ā-y--ē--ā? Tulā pāṇabuḍyānsārakhē khōla pāṇyāta pōhatā yētē kā? T-l- p-ṇ-b-ḍ-ā-s-r-k-ē k-ō-a p-ṇ-ā-a p-h-t- y-t- k-? ---------------------------------------------------- Tulā pāṇabuḍyānsārakhē khōla pāṇyāta pōhatā yētē kā?
Can you jump in the water? त-ल--पा--य---उडी-मा--- --ते--ा? त-ल- प-ण-य-त उड- म-रत- य-त- क-? त-ल- प-ण-य-त उ-ी म-र-ा य-त- क-? ------------------------------- तुला पाण्यात उडी मारता येते का? 0
T--ā pāṇ-āt- -ḍī m----ā--ētē--ā? Tulā pāṇyāta uḍī māratā yētē kā? T-l- p-ṇ-ā-a u-ī m-r-t- y-t- k-? -------------------------------- Tulā pāṇyāta uḍī māratā yētē kā?
Where is the shower? शॉ-र ---े--ह-? श-वर क-ठ- आह-? श-व- क-ठ- आ-े- -------------- शॉवर कुठे आहे? 0
Śŏv-ra---ṭ-ē -hē? Śŏvara kuṭhē āhē? Ś-v-r- k-ṭ-ē ā-ē- ----------------- Śŏvara kuṭhē āhē?
Where is the changing room? कप-े--दलण-य--ी खो-ी ---े-आ--? कपड- बदलण-य-च- ख-ल- क-ठ- आह-? क-ड- ब-ल-्-ा-ी ख-ल- क-ठ- आ-े- ----------------------------- कपडे बदलण्याची खोली कुठे आहे? 0
K---ḍ--bad--aṇ--cī-khōl--k-ṭ-ē----? Kapaḍē badalaṇyācī khōlī kuṭhē āhē? K-p-ḍ- b-d-l-ṇ-ā-ī k-ō-ī k-ṭ-ē ā-ē- ----------------------------------- Kapaḍē badalaṇyācī khōlī kuṭhē āhē?
Where are the swimming goggles? प---ण--ा---चष----कुठ----े? प-ह-ण-य-च- चष-म- क-ठ- आह-? प-ह-ण-य-च- च-्-ा क-ठ- आ-े- -------------------------- पोहोण्याचा चष्मा कुठे आहे? 0
P-hōṇyā-ā ------k-ṭhē---ē? Pōhōṇyācā caṣmā kuṭhē āhē? P-h-ṇ-ā-ā c-ṣ-ā k-ṭ-ē ā-ē- -------------------------- Pōhōṇyācā caṣmā kuṭhē āhē?
Is the water deep? प--ी ख---आ-- क-? प-ण- ख-ल आह- क-? प-ण- ख-ल आ-े क-? ---------------- पाणी खोल आहे का? 0
P--ī ---la--hē --? Pāṇī khōla āhē kā? P-ṇ- k-ō-a ā-ē k-? ------------------ Pāṇī khōla āhē kā?
Is the water clean? पाणी--्-च्---ह--क-? प-ण- स-वच-छ आह- क-? प-ण- स-व-्- आ-े क-? ------------------- पाणी स्वच्छ आहे का? 0
Pā-ī --ac-h---h- k-? Pāṇī svaccha āhē kā? P-ṇ- s-a-c-a ā-ē k-? -------------------- Pāṇī svaccha āhē kā?
Is the water warm? प-ण--ग-म -हे-क-? प-ण- गरम आह- क-? प-ण- ग-म आ-े क-? ---------------- पाणी गरम आहे का? 0
Pāṇī-ga-ama -hē -ā? Pāṇī garama āhē kā? P-ṇ- g-r-m- ā-ē k-? ------------------- Pāṇī garama āhē kā?
I am freezing. मी थ--ी-े -ा-------. म- थ-ड-न- ग-रठत आह-. म- थ-ड-न- ग-र-त आ-े- -------------------- मी थंडीने गारठत आहे. 0
Mī thaṇ---ē -ā--ṭh--a---ē. Mī thaṇḍīnē gāraṭhata āhē. M- t-a-ḍ-n- g-r-ṭ-a-a ā-ē- -------------------------- Mī thaṇḍīnē gāraṭhata āhē.
The water is too cold. पा-- खूप-थंड--ह-. प-ण- ख-प थ-ड आह-. प-ण- ख-प थ-ड आ-े- ----------------- पाणी खूप थंड आहे. 0
P--ī kh--a t-aṇḍa-āhē. Pāṇī khūpa thaṇḍa āhē. P-ṇ- k-ū-a t-a-ḍ- ā-ē- ---------------------- Pāṇī khūpa thaṇḍa āhē.
I am getting out of the water now. आ-- -- पा--या--- ------न----. / -िघत-. आत- म- प-ण-य-त-न ब-ह-र न-घत-. / न-घत-. आ-ा म- प-ण-य-त-न ब-ह-र न-घ-ो- / न-घ-े- -------------------------------------- आता मी पाण्यातून बाहेर निघतो. / निघते. 0
Ā-- mī-pāṇ---ū-a bā-ēr----gh-tō- / -i-ha-ē. Ātā mī pāṇyātūna bāhēra nighatō. / Nighatē. Ā-ā m- p-ṇ-ā-ū-a b-h-r- n-g-a-ō- / N-g-a-ē- ------------------------------------------- Ātā mī pāṇyātūna bāhēra nighatō. / Nighatē.

Unknown languages

Thousands of different languages exist worldwide. Linguists estimate that there are 6,000 to 7,000. However, the exact number is still unknown today. This is because there are still many undiscovered languages. These languages are mostly spoken in remote regions. One example of such a region is the Amazon. There are still many people living in isolation there. They have no contact with other cultures. Despite this, they all have their own language, of course. There are still unidentified languages in other parts of the world as well. We still do not know how many languages there are in Central Africa. New Guinea hasn't been thoroughly researched from a linguistic standpoint either. Whenever a new language is discovered, it's always a sensation. About two years ago scientists discovered Koro. Koro is spoken in the small villages of northern India. Only about 1,000 people speak this language. It is only spoken. Koro doesn't exist in written form. Researchers are puzzled by how Koro has survived for so long. Koro belongs to the Tibeto-Burmese language family. There are about 300 of these languages in all of Asia. But Koro isn't closely related to any of these languages. That means that it must have a history all of its own. Unfortunately, minor languages die out quickly. Occasionally a language disappears within a single generation. As a result, researchers often only have a little time to study them. But there is a little hope for Koro. It is to be documented in an audio dictionary...
Did you know?
Hungarian is counted among the Finno-Ugrian languages. As a Uralic language, it is markedly different from the Indo-Germanic languages. Hungarian is distantly related to Finnish. This similarity is only noticeable in the linguistic structure though. Hungarians and Finns cannot understand each other. About 15 million people speak Hungarian. These people live primarily in Hungary, Romania, Slovakia, Serbia and Ukraine. The Hungarian language is divided into nine dialect groups. It is written with Latin letters. Regardless of the length of the word, the emphasis is on the first syllable. It is also important to differentiate between short and long vowels in the pronunciation. Hungarian grammar is not that simple. It has many peculiarities. This uniqueness of the language is an important hallmark of Hungarian identity. Everyone who learns Hungarian will quickly understand why the Hungarians love their language so much!