Phrasebook

en Adjectives 1   »   mr विशेषणे १

78 [seventy-eight]

Adjectives 1

Adjectives 1

७८ [अठ्ठ्याहत्तर]

78 [Aṭhṭhyāhattara]

विशेषणे १

[viśēṣaṇē 1]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
an old lady म-हा-ारी --त्री म-ह-त-र- स-त-र- म-ह-त-र- स-त-र- --------------- म्हातारी स्त्री 0
mhātār----rī mhātārī strī m-ā-ā-ī s-r- ------------ mhātārī strī
a fat lady लठ-- ---्री लठ-ठ स-त-र- ल-्- स-त-र- ----------- लठ्ठ स्त्री 0
la--ṭh- s--ī laṭhṭha strī l-ṭ-ṭ-a s-r- ------------ laṭhṭha strī
a curious lady जिज्ञ-स- -्--री ज-ज-ञ-स- स-त-र- ज-ज-ञ-स- स-त-र- --------------- जिज्ञासू स्त्री 0
j-j-ā-- s-rī jijñāsū strī j-j-ā-ū s-r- ------------ jijñāsū strī
a new car नव---क-र नव-न क-र न-ी- क-र -------- नवीन कार 0
n-v----k--a navīna kāra n-v-n- k-r- ----------- navīna kāra
a fast car वे--ान--ार व-गव-न क-र व-ग-ा- क-र ---------- वेगवान कार 0
v--a--na -āra vēgavāna kāra v-g-v-n- k-r- ------------- vēgavāna kāra
a comfortable car आ--म-----क-र आर-मद-य- क-र आ-ा-द-य- क-र ------------ आरामदायी कार 0
ārāma--y----ra ārāmadāyī kāra ā-ā-a-ā-ī k-r- -------------- ārāmadāyī kāra
a blue dress न--ा --षाख न-ळ- प-ष-ख न-ळ- प-ष-ख ---------- नीळा पोषाख 0
nī-ā --ṣā--a nīḷā pōṣākha n-ḷ- p-ṣ-k-a ------------ nīḷā pōṣākha
a red dress ल-ल--ो-ाख ल-ल प-ष-ख ल-ल प-ष-ख --------- लाल पोषाख 0
l--a pōṣ--ha lāla pōṣākha l-l- p-ṣ-k-a ------------ lāla pōṣākha
a green dress हि----पोषाख ह-रव- प-ष-ख ह-र-ा प-ष-ख ----------- हिरवा पोषाख 0
h--avā --ṣāk-a hiravā pōṣākha h-r-v- p-ṣ-k-a -------------- hiravā pōṣākha
a black bag क--ी---ग क-ळ- ब-ग क-ळ- ब-ग -------- काळी बॅग 0
kā----ĕ-a kāḷī bĕga k-ḷ- b-g- --------- kāḷī bĕga
a brown bag तप-िर- ब-ग तपक-र- ब-ग त-क-र- ब-ग ---------- तपकिरी बॅग 0
tap---rī -ĕga tapakirī bĕga t-p-k-r- b-g- ------------- tapakirī bĕga
a white bag पां-री---ग प--ढर- ब-ग प-ं-र- ब-ग ---------- पांढरी बॅग 0
p---ha-- --ga pāṇḍharī bĕga p-ṇ-h-r- b-g- ------------- pāṇḍharī bĕga
nice people च-ंगल- ल-क च--गल- ल-क च-ं-ल- ल-क ---------- चांगले लोक 0
cā-g-l--lō-a cāṅgalē lōka c-ṅ-a-ē l-k- ------------ cāṅgalē lōka
polite people नम-र ल-क नम-र ल-क न-्- ल-क -------- नम्र लोक 0
na----l-ka namra lōka n-m-a l-k- ---------- namra lōka
interesting people इ---े---ि-ग /-व--िष्--ूर्ण-लोक इ-टर-स-ट--ग / व-श-ष-टप-र-ण ल-क इ-ट-े-्-ि-ग / व-श-ष-ट-ू-्- ल-क ------------------------------ इंटरेस्टिंग / वैशिष्टपूर्ण लोक 0
i--arē--i-g-/--a-śiṣṭa-ū-ṇ- -ō-a iṇṭarēsṭiṅga/ vaiśiṣṭapūrṇa lōka i-ṭ-r-s-i-g-/ v-i-i-ṭ-p-r-a l-k- -------------------------------- iṇṭarēsṭiṅga/ vaiśiṣṭapūrṇa lōka
loving children प--े-ळ-म-ले प-र-मळ म-ल- प-र-म- म-ल- ----------- प्रेमळ मुले 0
pr-maḷa---lē prēmaḷa mulē p-ē-a-a m-l- ------------ prēmaḷa mulē
cheeky children उ-्-ट मु-े उद-धट म-ल- उ-्-ट म-ल- ---------- उद्धट मुले 0
u-'---ṭ--mulē ud'dhaṭa mulē u-'-h-ṭ- m-l- ------------- ud'dhaṭa mulē
well behaved children सु-्वभ--ी मुले स-स-वभ-व- म-ल- स-स-व-ा-ी म-ल- -------------- सुस्वभावी मुले 0
sus-a-h-vī -ulē susvabhāvī mulē s-s-a-h-v- m-l- --------------- susvabhāvī mulē

Computers can reconstruct heard words

It has long been a dream of man to be able to read minds. Everyone would like to know what another is thinking at a given time. This dream has still not come true. Even with modern technology, we can't read minds. What others think remains a secret. But we can recognize what others hear! This has been proven by a scientific experiment. Researchers succeeded in reconstructing heard words. For this purpose, they analyzed the brain waves of test subjects. When we hear something, our brain becomes active. It has to process the heard language. A certain activity pattern emerges in the process. This pattern can be recorded with electrodes. And this recording can be processed further too! It can be converted into a sound pattern with a computer. The heard word can be identified this way. This principle works with all words. Every word that we hear produces a particular signal. This signal is always connected with the sound of the word. So it ‘only’ needs to be translated into an acoustic signal. For if you know the sound pattern, you'll know the word. The test subjects heard real words and fake words in the experiment. Thus, part of the words did not exist. Despite this, these words could be reconstructed too. The recognized words can be expressed by a computer. It is also possible to have them just appear on a monitor. Now, researchers hope they will soon understand language signals better. So the dream of mind reading continues...