Phrasebook

en Imperative 2   »   th ประโยคคำสั่ง 2

90 [ninety]

Imperative 2

Imperative 2

90 [เก้าสิบ]

gâo-sìp

ประโยคคำสั่ง 2

[bhrà-yôk-kam-sàng]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Shave! โ-น-นวด-น่อ-! โกนหนวดหน-อย! โ-น-น-ด-น-อ-! ------------- โกนหนวดหน่อย! 0
go---ùa--nàwy gon-nu-at-na-wy g-n-n-̀-t-n-̀-y --------------- gon-nùat-nàwy
Wash yourself! ไปอ-บน้--น-อ-! ไปอาบน--หน-อย! ไ-อ-บ-้-ห-่-ย- -------------- ไปอาบน้ำหน่อย! 0
bh---àp-n--m--a--y bhai-a-p-na-m-na-wy b-a---̀---a-m-n-̀-y ------------------- bhai-àp-nám-nàwy
Comb your hair! ห-ีผมห--อย! หว-ผมหน-อย! ห-ี-ม-น-อ-! ----------- หวีผมหน่อย! 0
we---pǒ---a--y we-e-po-m-na-wy w-̌---o-m-n-̀-y --------------- wěe-pǒm-nàwy
Call! โท--า--่-ย! โทรมาหน-อย! โ-ร-า-น-อ-! ----------- โทรมาหน่อย! 0
ton-ma--à-y ton-ma-na-wy t-n-m---a-w- ------------ ton-ma-nàwy
Begin! ค--เ--่-ได-แ---! ค-ณเร--มได-แล-ว! ค-ณ-ร-่-ไ-้-ล-ว- ---------------- คุณเริ่มได้แล้ว! 0
k----r-̂-----â--l--o koon-re-r-m-da-i-læ-o k-o---e-r-m-d-̂---æ-o --------------------- koon-rêr̶m-dâi-lǽo
Stop! ค-ณ--ุ-เถ-ะ! ค-ณหย-ดเถอะ! ค-ณ-ย-ด-ถ-ะ- ------------ คุณหยุดเถอะ! 0
k-on--òo--tùн koon-yo-ot-tu-н k-o---o-o---u-н --------------- koon-yòot-tùн
Leave it! ช่า-มั---อะ--ณ! ช-างม-นเถอะค-ณ! ช-า-ม-น-ถ-ะ-ุ-! --------------- ช่างมันเถอะคุณ! 0
ch-̂ng--an--u-н-k--n cha-ng-man-tu-н-koon c-a-n---a---u-н-k-o- -------------------- châng-man-tùн-koon
Say it! คุ-พ--ม--ออ-ม-! ค-ณพ-ดม-นออกมา! ค-ณ-ู-ม-น-อ-ม-! --------------- คุณพูดมันออกมา! 0
k--n---̂ot-m----̀wk--a koon-po-ot-man-a-wk-ma k-o---o-o---a---̀-k-m- ---------------------- koon-pôot-man-àwk-ma
Buy it! ซื-อ-ั-เถอ---ณ! ซ--อม-นเถอะค-ณ! ซ-้-ม-น-ถ-ะ-ุ-! --------------- ซื้อมันเถอะคุณ! 0
se-u-----tùн-koon se-u-man-tu-н-koon s-́---a---u-н-k-o- ------------------ séu-man-tùн-koon
Never be dishonest! อ-่---------ด็--า-! อย-าหลอกลวงเด-ดขาด! อ-่-ห-อ-ล-ง-ด-ด-า-! ------------------- อย่าหลอกลวงเด็ดขาด! 0
a---------w----a-g----t--àt a--ya--la-wk-luang-de-t-ka-t a---a---a-w---u-n---e-t-k-̀- ---------------------------- à-yâ-làwk-luang-dèt-kàt
Never be naughty! อย่-----็--าด! อย-าซนเด-ดขาด! อ-่-ซ-เ-็-ข-ด- -------------- อย่าซนเด็ดขาด! 0
a----̂--------̀t----t a--ya-s-na--de-t-ka-t a---a-s-n-́-d-̀---a-t --------------------- à-yâs-ná-dèt-kàt
Never be impolite! อ-่-ห-า-ค-------าด! อย-าหยาบคายเด-ดขาด! อ-่-ห-า-ค-ย-ด-ด-า-! ------------------- อย่าหยาบคายเด็ดขาด! 0
a--ya---à-------e-----̀t a--ya--ya-p-kai-de-t-ka-t a---a---a-p-k-i-d-̀---a-t ------------------------- à-yâ-yàp-kai-dèt-kàt
Always be honest! จร--ใ-เสม--ะ! จร-งใจเสมอนะ! จ-ิ-ใ-เ-ม-น-! ------------- จริงใจเสมอนะ! 0
jà---ng--ai-----m-----á ja--ring-jai-sa-ym-a--na- j-̀-r-n---a---a-y---̀-n-́ ------------------------- jà-ring-jai-sǎym-à-ná
Always be nice! ใ-ด-เสม--ะ! ใจด-เสมอนะ! ใ-ด-เ-ม-น-! ----------- ใจดีเสมอนะ! 0
j-i-de---a-----w---́ jai-dee-sa-y-maw-na- j-i-d-e-s-̌---a---a- -------------------- jai-dee-sǎy-maw-ná
Always be polite! ส---------ะ! ส-ภาพเสมอนะ! ส-ภ-พ-ส-อ-ะ- ------------ สุภาพเสมอนะ! 0
sòo-p-̂-----y-m-w-ná so-o-pa-p-sa-y-maw-na- s-̀---a-p-s-̌---a---a- ---------------------- sòo-pâp-sǎy-maw-ná
Hope you arrive home safely! กลั---านด- ๆ-นะค-ับ /--ะ! กล-บบ-านด- ๆ นะคร-บ / คะ! ก-ั-บ-า-ด- ๆ น-ค-ั- / ค-! ------------------------- กลับบ้านดี ๆ นะครับ / คะ! 0
gla-p-bân-d---de--ná-kr-́----́ gla-p-ba-n-dee-dee-na--kra-p-ka- g-a-p-b-̂---e---e---a---r-́---a- -------------------------------- glàp-bân-dee-dee-ná-kráp-ká
Take care of yourself! ด-แ--ั-เองด--ๆ--ะค-ับ /--ะ--! ด-แลต-วเองด- ๆ นะคร-บ / นะคะ! ด-แ-ต-ว-อ-ด- ๆ น-ค-ั- / น-ค-! ----------------------------- ดูแลตัวเองดี ๆ นะครับ / นะคะ! 0
d------d-------g--e--de---á-k-a-p-ná-ká doo-læ-dhua-ayng-dee-dee-na--kra-p-na--ka- d-o-l---h-a-a-n---e---e---a---r-́---a---a- ------------------------------------------ doo-læ-dhua-ayng-dee-dee-ná-kráp-ná-ká
Do visit us again soon! ม-เ----มเ-า-ร----ี--ีก--ะค--บ-- -ะ--! มาเย--ยมเราเร-วๆน--อ-ก นะคร-บ / นะคะ! ม-เ-ี-ย-เ-า-ร-ว-น-้-ี- น-ค-ั- / น-ค-! ------------------------------------- มาเยี่ยมเราเร็วๆนี้อีก นะครับ / นะคะ! 0
m----̂---ra--r-̲y̲--ra̲----ne----------́-------na---á ma-yi-am-rao-ra-y-o-ra-y-o-ne-e-e-ek-na--kra-p-na--ka- m---i-a---a---a-y-o-r-̲-̲---e-e-e-e---a---r-́---a---a- ------------------------------------------------------ ma-yîam-rao-ra̲y̲o-ra̲y̲o-née-èek-ná-kráp-ná-ká

Babies can learn grammar rules

Children grow up very quickly. And they also learn very quickly! It has yet to be researched how children learn. Learning processes take place automatically. Children don't notice when they are learning. Nevertheless, every day they are capable of more. This also becomes clear with language. Babies can only cry in the first few months. With a few months they can say short words. Then sentences are created from those words. Eventually the children speak their native language. Unfortunately, that doesn't work in the case of adults. They need books or other material in order to learn. Only this way can they learn grammar rules, for example. Babies, however, learn grammar as early as four months old! Researchers taught German babies foreign grammar rules. In order to do this, they played Italian sentences aloud to them. These sentences contained certain syntactical structures. The babies listened to the correct sentences for about fifteen minutes. Afterwards, sentences were played for the babies again. This time, however, a few of the sentences were incorrect. While the babies listened to the sentences, their brainwaves were measured. This way the researchers could identify how the brain reacted to sentences. And the babies showed different levels of activity with the sentences! Although they had just learned them, they registered the mistakes. Naturally, babies do not understand why some sentences are wrong. They orient themselves toward phonetic patterns. But that is enough to learn a language – at least for babies…