Phrasebook

en At the restaurant 3   »   mr उपाहारगृहात ३

31 [thirty-one]

At the restaurant 3

At the restaurant 3

३१ [एकतीस]

31 [Ēkatīsa]

उपाहारगृहात ३

[upāhāragr̥hāta 3]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
I would like a starter. म-ा-----्टा-्-र प-----. मल- एक स-ट-र-टर प-ह-ज-. म-ा ए- स-ट-र-ट- प-ह-ज-. ----------------------- मला एक स्टार्टर पाहिजे. 0
m--ā -ka s--rṭ-ra -ā--j-. malā ēka sṭārṭara pāhijē. m-l- ē-a s-ā-ṭ-r- p-h-j-. ------------------------- malā ēka sṭārṭara pāhijē.
I would like a salad. मल-----स---ड-पाहि-े. मल- एक स-ल-ड प-ह-ज-. म-ा ए- स-ल-ड प-ह-ज-. -------------------- मला एक सॅलाड पाहिजे. 0
M--ā ēk--s---ḍ----hijē. Malā ēka sĕlāḍa pāhijē. M-l- ē-a s-l-ḍ- p-h-j-. ----------------------- Malā ēka sĕlāḍa pāhijē.
I would like a soup. मला -क --प---हिजे. मल- एक स-प प-ह-ज-. म-ा ए- स-प प-ह-ज-. ------------------ मला एक सूप पाहिजे. 0
Mal--ēk- s--a pāh---. Malā ēka sūpa pāhijē. M-l- ē-a s-p- p-h-j-. --------------------- Malā ēka sūpa pāhijē.
I would like a dessert. मल--ए- ड-ज--- प-----. मल- एक ड-जर-ट प-ह-ज-. म-ा ए- ड-ज-्- प-ह-ज-. --------------------- मला एक डेजर्ट पाहिजे. 0
Ma---ēka ḍēj-rṭ---ā--j-. Malā ēka ḍējarṭa pāhijē. M-l- ē-a ḍ-j-r-a p-h-j-. ------------------------ Malā ēka ḍējarṭa pāhijē.
I would like an ice cream with whipped cream. मल---्ही----क्री-स------ आ--्-्र-म-पा--जे. मल- व-ह-प-ड क-र-मस-बत एक आईस-क-र-म प-ह-ज-. म-ा व-ह-प-ड क-र-म-ो-त ए- आ-स-क-र-म प-ह-ज-. ------------------------------------------ मला व्हीप्ड क्रीमसोबत एक आईस्क्रीम पाहिजे. 0
Ma-ā -h---a--rī-asōbata -ka -'-----m- ----j-. Malā vhīpḍa krīmasōbata ēka ā'īskrīma pāhijē. M-l- v-ī-ḍ- k-ī-a-ō-a-a ē-a ā-ī-k-ī-a p-h-j-. --------------------------------------------- Malā vhīpḍa krīmasōbata ēka ā'īskrīma pāhijē.
I would like some fruit or cheese. म-ा----द--फळ कि--- -ीज--ाहि--. मल- एख-द- फळ क--व- च-ज प-ह-ज-. म-ा ए-ा-े फ- क-ं-ा च-ज प-ह-ज-. ------------------------------ मला एखादे फळ किंवा चीज पाहिजे. 0
M--ā-----dē p-----k-n-- -īja p-h-j-. Malā ēkhādē phaḷa kinvā cīja pāhijē. M-l- ē-h-d- p-a-a k-n-ā c-j- p-h-j-. ------------------------------------ Malā ēkhādē phaḷa kinvā cīja pāhijē.
We would like to have breakfast. आम---ल- न-य--ा-ी-करायच- ---. आम-ह-ल- न-य-ह-र- कर-यच- आह-. आ-्-ा-ा न-य-ह-र- क-ा-च- आ-े- ---------------------------- आम्हाला न्याहारी करायची आहे. 0
Ā---lā-n'yāh-rī k------ī----. Āmhālā n'yāhārī karāyacī āhē. Ā-h-l- n-y-h-r- k-r-y-c- ā-ē- ----------------------------- Āmhālā n'yāhārī karāyacī āhē.
We would like to have lunch. आम्-ा-- -ु-ा--े-भोजन--र-य------. आम-ह-ल- द-प-रच- भ-जन कर-यच- आह-. आ-्-ा-ा द-प-र-े भ-ज- क-ा-च- आ-े- -------------------------------- आम्हाला दुपारचे भोजन करायचे आहे. 0
Ā----- dup---c--b--jan--kar-y-cē āh-. Āmhālā dupāracē bhōjana karāyacē āhē. Ā-h-l- d-p-r-c- b-ō-a-a k-r-y-c- ā-ē- ------------------------------------- Āmhālā dupāracē bhōjana karāyacē āhē.
We would like to have dinner. आम्---- र-----च- भ--न-क-ायचे-आ--. आम-ह-ल- र-त-र-च- भ-जन कर-यच- आह-. आ-्-ा-ा र-त-र-च- भ-ज- क-ा-च- आ-े- --------------------------------- आम्हाला रात्रीचे भोजन करायचे आहे. 0
Ā----ā-rāt--c------ana-k-rā-ac---h-. Āmhālā rātrīcē bhōjana karāyacē āhē. Ā-h-l- r-t-ī-ē b-ō-a-a k-r-y-c- ā-ē- ------------------------------------ Āmhālā rātrīcē bhōjana karāyacē āhē.
What would you like for breakfast? आपल्-ा-- --य-हारी--ठ- -ा- प-----? आपल-य-ल- न-य-ह-र-स-ठ- क-य प-ह-ज-? आ-ल-य-ल- न-य-ह-र-स-ठ- क-य प-ह-ज-? --------------------------------- आपल्याला न्याहारीसाठी काय पाहिजे? 0
Āp-lyāl--n--ā-ārī-ā-hī k--a-p--ij-? Āpalyālā n'yāhārīsāṭhī kāya pāhijē? Ā-a-y-l- n-y-h-r-s-ṭ-ī k-y- p-h-j-? ----------------------------------- Āpalyālā n'yāhārīsāṭhī kāya pāhijē?
Rolls with jam and honey? ज-- -णि -ध----त रोल? ज-म आण- मध-स-बत र-ल? ज-म आ-ि म-ा-ो-त र-ल- -------------------- जॅम आणि मधासोबत रोल? 0
Jĕm--ā-- ---h---bata-rō--? Jĕma āṇi madhāsōbata rōla? J-m- ā-i m-d-ā-ō-a-a r-l-? -------------------------- Jĕma āṇi madhāsōbata rōla?
Toast with sausage and cheese? सॉ----आ-ि-च-ज--बत-ट--्ट? स-स-ज आण- च-जस-बत ट-स-ट? स-स-ज आ-ि च-ज-ो-त ट-स-ट- ------------------------ सॉसेज आणि चीजसोबत टोस्ट? 0
Sŏs-ja-ā---cīj--ōb-ta ṭ----? Sŏsēja āṇi cījasōbata ṭōsṭa? S-s-j- ā-i c-j-s-b-t- ṭ-s-a- ---------------------------- Sŏsēja āṇi cījasōbata ṭōsṭa?
A boiled egg? उ-डल----अं--? उकडल-ल- अ-ड-? उ-ड-े-े अ-ड-? ------------- उकडलेले अंडे? 0
U-a--lēlē a--ē? Ukaḍalēlē aṇḍē? U-a-a-ē-ē a-ḍ-? --------------- Ukaḍalēlē aṇḍē?
A fried egg? तळ-े----ंडे? तळल-ल- अ-ड-? त-ल-ल- अ-ड-? ------------ तळलेले अंडे? 0
Taḷ-l-lē---ḍ-? Taḷalēlē aṇḍē? T-ḷ-l-l- a-ḍ-? -------------- Taḷalēlē aṇḍē?
An omelette? ऑम----? ऑम-ल-ट? ऑ-्-े-? ------- ऑम्लेट? 0
Ŏml-ṭ-? Ŏmlēṭa? Ŏ-l-ṭ-? ------- Ŏmlēṭa?
Another yoghurt, please. क--या आ-खी--ो-- --- द्--. क-पय- आणख- थ-ड- दह- द-य-. क-प-ा आ-ख- थ-ड- द-ी द-य-. ------------------------- कृपया आणखी थोडे दही द्या. 0
Kr-payā ----hī --ō-ē --h- -yā. Kr-payā āṇakhī thōḍē dahī dyā. K-̥-a-ā ā-a-h- t-ō-ē d-h- d-ā- ------------------------------ Kr̥payā āṇakhī thōḍē dahī dyā.
Some salt and pepper also, please. क-प---थो-----ठ आण--मि-ीपण-----. क-पय- थ-ड- म-ठ आण- म-र-पण द-य-. क-प-ा थ-ड- म-ठ आ-ि म-र-प- द-य-. ------------------------------- कृपया थोडे मीठ आणि मिरीपण द्या. 0
K---ay- ----ē----h- --i ---īp--a dy-. Kr-payā thōḍē mīṭha āṇi mirīpaṇa dyā. K-̥-a-ā t-ō-ē m-ṭ-a ā-i m-r-p-ṇ- d-ā- ------------------------------------- Kr̥payā thōḍē mīṭha āṇi mirīpaṇa dyā.
Another glass of water, please. क-प-- आ-खी एक ग्--- ------्--. क-पय- आणख- एक ग-ल-स प-ण- द-य-. क-प-ा आ-ख- ए- ग-ल-स प-ण- द-य-. ------------------------------ कृपया आणखी एक ग्लास पाणी द्या. 0
Kr̥p-----ṇakh---ka g-ās- -āṇī--y-. Kr-payā āṇakhī ēka glāsa pāṇī dyā. K-̥-a-ā ā-a-h- ē-a g-ā-a p-ṇ- d-ā- ---------------------------------- Kr̥payā āṇakhī ēka glāsa pāṇī dyā.

Successful speaking can be learnt!

Speaking is relatively easy. Successful speaking, on the other hand, is much more difficult. That is to say, how we say something is more important than that what we say. Various studies have shown this. Listeners subconsciously pay attention to certain characteristics of speakers. Thus, we can influence whether or not our speech will be well received. We just always have to pay close attention to how we speak. This applies to our body language as well. It must be authentic and fit with our personality. The voice also plays a role, because it is always assessed too. With men, for example, a deeper voice is advantageous. It makes the speaker appear confident and competent. On the other hand, a variation of voice has no effect. Particularly important however, is speed when speaking. The success of conversations was examined in experiments. Successful speaking means being able to persuade others. He who wants to persuade others must not speak too quickly. Otherwise he gives the impression that he is not sincere. But speaking too slowly is also unfavorable. People who speak very slowly come across as unintelligent. Therefore, it's best to speak with average speed. 3.5 words per second is ideal. Pauses are also important in speaking. They make our speech more natural and believable. As a consequence, listeners trust us. 4 or 5 pauses per minute are ideal. So just try to control your speech better! Then let the next interview come…
Did you know?
Norwegian is a North Germanic language. It is the native language of approximately 5 million people. The exceptional thing about Norwegian is that it consists of two standard forms: Bokmål and Nynorsk. That is to say, there are two recognized Norwegian languages. They are both used equally in administration, schools, and media. For a long time a standard language could not be established due to the country's size. So the dialects remained and developed independent from one another. However, every Norwegian understands all local dialects as well as both official languages. There are no solid rules for Norwegian pronunciation. This is because both standard forms are predominantly written. Typically a local dialect is spoken. Norwegian is very similar to Danish and Swedish. Speakers of these languages can communicate amongst themselves relatively easily. Norwegian is a very interesting language. And you can choose which Norwegian you want to learn!