بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
افسرده
زن افسرده
depressief
die depressiewe vrou
پرجمعیت
چهارراه پرجمعیت
besig
die besige kruising
قبلی
داستان قبلی
vorige
die vorige storie