بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
تقریباً
تقریباً نیمه‌شب است.
amper
Dit is amper middernag.
به سمت جنوب
قاره جنوبی جنوب ما قرار دارد.
suidwaarts
Antarktika is suid van ons.
هیچ‌جا
این ردپاها به هیچ‌جا منتهی نمی‌شوند.
nêrens
Hierdie spore lei na nêrens.