بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
ارزان
لذت ارزان
ಸಸ್ತವಾದ
ಸಸ್ತವಾದ ಸಂತೋಷ
جنوبی
میوهٔ جنوبی
ದಕ್ಷಿಣದ
ದಕ್ಷಿಣದ ಹಣ್ಣು
اشتباه
جهت اشتباه
ತಪ್ಪಾದ
ತಪ್ಪಾದ ದಿಕ್ಕು