بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
کتبی
مدارک کتبی
لکھا ہوا
لکھا ہوا دستاویزات
چاق
شخص چاق
موٹا
ایک موٹا شخص
سراسری
نظارت تصویری سراسری
ہر جگہ موجود
ہر جگہ موجود ویڈیو نگرانی