بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
باستانی
مبلمان باستانی
antičko
antički namještaj
اصلی
مقصد اصلی سفر
glavni
glavno odredište
هندی
چهره هندی
indijski
indijsko lice