بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
قدرتمند
بدن قدرتمند
silný
silné tělo
عادلانه
تقسیم عادلانه
spravedlivý
spravedlivé dělení
آمریکای جنوبی
کوه‌های آمریکای جنوبی
jihoamerický
jihoamerická hora