పదబంధం పుస్తకం

te క్రమ సంఖ్య   »   ja 序数

61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

క్రమ సంఖ్య

61 [六十一]

61 [Rokujūichi]

序数

[josū]

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
జనవరీ మొదటి నెల 一番目の 月は 一月 です 。 一番目の 月は 一月 です 。 一番目の 月は 一月 です 。 一番目の 月は 一月 です 。 一番目の 月は 一月 です 。 0
ichi--anm- n- --u-i--a --hi---s--es-. ichi-banme no tsuki wa ichigatsudesu. i-h---a-m- n- t-u-i w- i-h-g-t-u-e-u- ------------------------------------- ichi-banme no tsuki wa ichigatsudesu.
ఫిబ్రవరీ రెండవ నెల 二番目の 月は 二月 です 。 二番目の 月は 二月 です 。 二番目の 月は 二月 です 。 二番目の 月は 二月 です 。 二番目の 月は 二月 です 。 0
n----n-e----t-u---w--2--tsu-e-u. ni-banme no tsuki wa 2gatsudesu. n---a-m- n- t-u-i w- 2-a-s-d-s-. -------------------------------- ni-banme no tsuki wa 2gatsudesu.
మార్చి మూడవ నెల 三番目の 月は 三月 です 。 三番目の 月は 三月 です 。 三番目の 月は 三月 です 。 三番目の 月は 三月 です 。 三番目の 月は 三月 です 。 0
s-n-ba-m--n- --uk---a--g-ts--e--. san-banme no tsuki wa 3gatsudesu. s-n-b-n-e n- t-u-i w- 3-a-s-d-s-. --------------------------------- san-banme no tsuki wa 3gatsudesu.
ఏప్రిల్ నాలుగవ నెల 四番目の 月は 四月 です 。 四番目の 月は 四月 です 。 四番目の 月は 四月 です 。 四番目の 月は 四月 です 。 四番目の 月は 四月 です 。 0
sh--b---e -o --uk---a -ga-sudesu. shi-banme no tsuki wa 4gatsudesu. s-i-b-n-e n- t-u-i w- 4-a-s-d-s-. --------------------------------- shi-banme no tsuki wa 4gatsudesu.
మే ఐదవ నెల 五番目の 月は 五月 です 。 五番目の 月は 五月 です 。 五番目の 月は 五月 です 。 五番目の 月は 五月 です 。 五番目の 月は 五月 です 。 0
g----nme no ---ki -a-----tsu----. go-banme no tsuki wa gogatsudesu. g---a-m- n- t-u-i w- g-g-t-u-e-u- --------------------------------- go-banme no tsuki wa gogatsudesu.
జూన్ ఆరవ నెల 六番目の 月は 六月 です 。 六番目の 月は 六月 です 。 六番目の 月は 六月 です 。 六番目の 月は 六月 です 。 六番目の 月は 六月 です 。 0
ro-u-b---e n--ts------ 6g-t------. roku-banme no tsuki wa 6gatsudesu. r-k---a-m- n- t-u-i w- 6-a-s-d-s-. ---------------------------------- roku-banme no tsuki wa 6gatsudesu.
ఆరు నెలలు కలిసి అర్థసంవత్సరం అవుతుంది 六ヶ月で 半年 です 。 六ヶ月で 半年 です 。 六ヶ月で 半年 です 。 六ヶ月で 半年 です 。 六ヶ月で 半年 です 。 0
roku-k--e--- d--hanto-h-d-su. roku-kagetsu de hantoshidesu. r-k---a-e-s- d- h-n-o-h-d-s-. ----------------------------- roku-kagetsu de hantoshidesu.
జనవరీ, ఫిబ్రవరీ, మార్చి, 一月、二月、三月、 一月、二月、三月、 一月、二月、三月、 一月、二月、三月、 一月、二月、三月、 0
ichigat-u,---a-s-- 3g-ts-, ichigatsu, 2gatsu, 3gatsu, i-h-g-t-u- 2-a-s-, 3-a-s-, -------------------------- ichigatsu, 2gatsu, 3gatsu,
ఏప్రిల్, మే, జూన్ 四月、五月、六月 。 四月、五月、六月 。 四月、五月、六月 。 四月、五月、六月 。 四月、五月、六月 。 0
4--tsu, gog-t--,-6g-tsu. 4gatsu, gogatsu, 6gatsu. 4-a-s-, g-g-t-u- 6-a-s-. ------------------------ 4gatsu, gogatsu, 6gatsu.
జూలై ఏడవ నెల 七番目の 月は 七月 です 。 七番目の 月は 七月 です 。 七番目の 月は 七月 です 。 七番目の 月は 七月 です 。 七番目の 月は 七月 です 。 0
n-na---nm- ----s-k-----7-a-s-d-s-. nana-banme no tsuki wa 7gatsudesu. n-n---a-m- n- t-u-i w- 7-a-s-d-s-. ---------------------------------- nana-banme no tsuki wa 7gatsudesu.
ఆగస్ట్ ఎనిమిదవ నెల 八番目の 月は 八月 です 。 八番目の 月は 八月 です 。 八番目の 月は 八月 です 。 八番目の 月は 八月 です 。 八番目の 月は 八月 です 。 0
hachi----me--o ---ki -a hachigats-de-u. hachi-banme no tsuki wa hachigatsudesu. h-c-i-b-n-e n- t-u-i w- h-c-i-a-s-d-s-. --------------------------------------- hachi-banme no tsuki wa hachigatsudesu.
సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ నెల 九番目の 月は 九月 です 。 九番目の 月は 九月 です 。 九番目の 月は 九月 です 。 九番目の 月は 九月 です 。 九番目の 月は 九月 です 。 0
k-ū--an-- -o tsu-i----9g-t--d---. kyū-banme no tsuki wa 9gatsudesu. k-ū-b-n-e n- t-u-i w- 9-a-s-d-s-. --------------------------------- kyū-banme no tsuki wa 9gatsudesu.
అక్టోబర్ పదవ నెల 十番目の 月は 十月 です 。 十番目の 月は 十月 です 。 十番目の 月は 十月 です 。 十番目の 月は 十月 です 。 十番目の 月は 十月 です 。 0
j----n-e-no--suk---a--0----u-es-. jū-banme no tsuki wa 10gatsudesu. j---a-m- n- t-u-i w- 1-g-t-u-e-u- --------------------------------- jū-banme no tsuki wa 10gatsudesu.
నవంబర్ పదకొండో నెల 十一番目の 月は 十一月 です 。 十一番目の 月は 十一月 です 。 十一番目の 月は 十一月 です 。 十一番目の 月は 十一月 です 。 十一番目の 月は 十一月 です 。 0
j----h--ba-me--- --uki -a-11-atsud---. jū ichi-banme no tsuki wa 11gatsudesu. j- i-h---a-m- n- t-u-i w- 1-g-t-u-e-u- -------------------------------------- jū ichi-banme no tsuki wa 11gatsudesu.
డిసెంబర్ పన్నెండో నెల 十二番目の 月は 十二月 です 。 十二番目の 月は 十二月 です 。 十二番目の 月は 十二月 です 。 十二番目の 月は 十二月 です 。 十二番目の 月は 十二月 です 。 0
j--ni--anm- no-t-uki -a -2g-----esu. jū ni-banme no tsuki wa 12gatsudesu. j- n---a-m- n- t-u-i w- 1-g-t-u-e-u- ------------------------------------ jū ni-banme no tsuki wa 12gatsudesu.
పన్నెండు నెలలు కలిసి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది 十二ヶ月で 一年 です 。 十二ヶ月で 一年 です 。 十二ヶ月で 一年 です 。 十二ヶ月で 一年 です 。 十二ヶ月で 一年 です 。 0
j--ni---g-tsu-de -ch-n-n-es-. jū ni-kagetsu de ichinendesu. j- n---a-e-s- d- i-h-n-n-e-u- ----------------------------- jū ni-kagetsu de ichinendesu.
జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, 七月、八月、九月、 七月、八月、九月、 七月、八月、九月、 七月、八月、九月、 七月、八月、九月、 0
7Ga---,--a-hig-tsu, 9---s-, 7Gatsu, hachigatsu, 9gatsu, 7-a-s-, h-c-i-a-s-, 9-a-s-, --------------------------- 7Gatsu, hachigatsu, 9gatsu,
అక్టోబర్, నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ 十月、十一月、十二月 。 十月、十一月、十二月 。 十月、十一月、十二月 。 十月、十一月、十二月 。 十月、十一月、十二月 。 0
1-g-ts-- 1-g---u--12-----. 10gatsu, 11gatsu, 12gatsu. 1-g-t-u- 1-g-t-u- 1-g-t-u- -------------------------- 10gatsu, 11gatsu, 12gatsu.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -