పదబంధం పుస్తకం

te క్రమ సంఖ్య   »   hr Redni brojevi

61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

క్రమ సంఖ్య

61 [šezdeset i jedan]

Redni brojevi

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు క్రొయేషియన్ ప్లే చేయండి మరింత
జనవరీ మొదటి నెల Prv- -j-se--j- siječanj. Prvi mjesec je siječanj. P-v- m-e-e- j- s-j-č-n-. ------------------------ Prvi mjesec je siječanj. 0
ఫిబ్రవరీ రెండవ నెల D--gi --es---je v-l-ač-. Drugi mjesec je veljača. D-u-i m-e-e- j- v-l-a-a- ------------------------ Drugi mjesec je veljača. 0
మార్చి మూడవ నెల T-e---m-e----je -žu-a-. Treći mjesec je ožujak. T-e-i m-e-e- j- o-u-a-. ----------------------- Treći mjesec je ožujak. 0
ఏప్రిల్ నాలుగవ నెల Č-t-r-- mjese- -- -ra-a-j. Četvrti mjesec je travanj. Č-t-r-i m-e-e- j- t-a-a-j- -------------------------- Četvrti mjesec je travanj. 0
మే ఐదవ నెల P-t- -je-e---e s------. Peti mjesec je svibanj. P-t- m-e-e- j- s-i-a-j- ----------------------- Peti mjesec je svibanj. 0
జూన్ ఆరవ నెల Š--t- -j-s-- j- li--n-. Šesti mjesec je lipanj. Š-s-i m-e-e- j- l-p-n-. ----------------------- Šesti mjesec je lipanj. 0
ఆరు నెలలు కలిసి అర్థసంవత్సరం అవుతుంది Š-s- mj---c- -e -ol- -o-in-. Šest mjeseci je pola godine. Š-s- m-e-e-i j- p-l- g-d-n-. ---------------------------- Šest mjeseci je pola godine. 0
జనవరీ, ఫిబ్రవరీ, మార్చి, S-ječa--, v-l-a-----žuja-, Siječanj, veljača, ožujak, S-j-č-n-, v-l-a-a- o-u-a-, -------------------------- Siječanj, veljača, ožujak, 0
ఏప్రిల్, మే, జూన్ tra-a--- s-i--n--- lip--j. travanj, svibanj i lipanj. t-a-a-j- s-i-a-j i l-p-n-. -------------------------- travanj, svibanj i lipanj. 0
జూలై ఏడవ నెల S---i-----ec-je-srp---. Sedmi mjesec je srpanj. S-d-i m-e-e- j- s-p-n-. ----------------------- Sedmi mjesec je srpanj. 0
ఆగస్ట్ ఎనిమిదవ నెల Os-i --e-e-----k----oz. Osmi mjesec je kolovoz. O-m- m-e-e- j- k-l-v-z- ----------------------- Osmi mjesec je kolovoz. 0
సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ నెల D---ti-mje----j--ru-a-. Deveti mjesec je rujan. D-v-t- m-e-e- j- r-j-n- ----------------------- Deveti mjesec je rujan. 0
అక్టోబర్ పదవ నెల De-e-i --e--c-je---s----d. Deseti mjesec je listopad. D-s-t- m-e-e- j- l-s-o-a-. -------------------------- Deseti mjesec je listopad. 0
నవంబర్ పదకొండో నెల Je-a-a--t- mje-e--j- s--deni. Jedanaesti mjesec je studeni. J-d-n-e-t- m-e-e- j- s-u-e-i- ----------------------------- Jedanaesti mjesec je studeni. 0
డిసెంబర్ పన్నెండో నెల D-a-ae----m---e-----p--si-a-. Dvanaesti mjesec je prosinac. D-a-a-s-i m-e-e- j- p-o-i-a-. ----------------------------- Dvanaesti mjesec je prosinac. 0
పన్నెండు నెలలు కలిసి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది Dvan-es------eci ----e-na--o--n-. Dvanaest mjeseci je jedna godina. D-a-a-s- m-e-e-i j- j-d-a g-d-n-. --------------------------------- Dvanaest mjeseci je jedna godina. 0
జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, S-pa--, -o--vo---r-j-n, Srpanj, kolovoz, rujan, S-p-n-, k-l-v-z- r-j-n- ----------------------- Srpanj, kolovoz, rujan, 0
అక్టోబర్, నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ list-pa-,---u--ni-------i-ac. listopad, studeni i prosinac. l-s-o-a-, s-u-e-i i p-o-i-a-. ----------------------------- listopad, studeni i prosinac. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -