పదబంధం పుస్తకం

te విశేషణాలు 3   »   ja 形容詞 3

80 [ఎనభై]

విశేషణాలు 3

విశేషణాలు 3

80 [八十]

80 [Yaso]

形容詞 3

[keiyōshi 3]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
ఆమె వద్ద ఒక కుక్క ఉంది 彼女は 犬を 飼って います 。 彼女は 犬を 飼って います 。 0
ka---- w- i-- o k---- i----.kanojo wa inu o katte imasu.
ఆ కుక్క పెద్దది その 犬は 大きい です 。 その 犬は 大きい です 。 0
so-- i-- w- ō------.sono inu wa ōkīdesu.
ఆమె వద్ద ఒక పెద్ద కుక్క ఉంది 彼女は 大きい 犬を 飼って います 。 彼女は 大きい 犬を 飼って います 。 0
ka---- w- ō-- i-- o k---- i----.kanojo wa ōkī inu o katte imasu.
   
ఆమెకి ఒక ఇల్లు ఉంది 彼女は 家を 持って います 。 彼女は 家を 持って います 。 0
ka---- w- i- o m---- i----.kanojo wa ie o motte imasu.
ఆ ఇల్లు చిన్నది その 家は 小さい です 。 その 家は 小さい です 。 0
so----- w- c---------.sono-ka wa chīsaidesu.
ఆమెకి ఒక చిన్న ఇల్లు ఉంది 彼女は 小さい 家を 持って います 。 彼女は 小さい 家を 持って います 。 0
ka---- w- c----- i- o m---- i----.kanojo wa chīsai ie o motte imasu.
   
ఆయన ఒక హోటెల్ లో ఉంటున్నారు 彼は ホテル住まい です 。 彼は ホテル住まい です 。 0
ka-- w- h----- s--------.kare wa hoteru sumaidesu.
ఆ హోటెల్ చవకది ホテルは 安い です 。 ホテルは 安い です 。 0
ho---- w- y--------.hoteru wa yasuidesu.
ఆయన ఒక చవక హోటెల్ లో ఉంటున్నారు 彼は 安い ホテルに 住んで います 。 彼は 安い ホテルに 住んで います 。 0
ka-- w- y---- h----- n- s---- i----.kare wa yasui hoteru ni sunde imasu.
   
ఆయనకి ఒక కారు ఉంది 彼は 車を 持って います 。 彼は 車を 持って います 。 0
ka-- w- k----- o m---- i----.kare wa kuruma o motte imasu.
ఆ కరు ఖరీదైనది その 車は 高い です 。 その 車は 高い です 。 0
so-- k----- w- t--------.sono kuruma wa takaidesu.
ఆయనకి ఒక ఖరీదైన కారు ఉంది 彼は 高い 車を 持って います 。 彼は 高い 車を 持って います 。 0
ka-- w- t---- k----- o m---- i----.kare wa takai kuruma o motte imasu.
   
ఆయన ఒక నవల చదువుతున్నారు 彼は 小説を 読んで います 。 彼は 小説を 読んで います 。 0
ka-- w- s------- o y---- i----.kare wa shōsetsu o yonde imasu.
ఆ నవల విసుగ్గా ఉంది その 小説は 退屈 です 。 その 小説は 退屈 です 。 0
so-- s------- w- t-----------.sono shōsetsu wa taikutsudesu.
ఆయన విసుగ్గా ఉన్న ఒక నవల చదువుతున్నారు 彼は 退屈な 小説を 読んで います 。 彼は 退屈な 小説を 読んで います 。 0
ka-- w- t--------- s------- o y---- i----.kare wa taikutsuna shōsetsu o yonde imasu.
   
ఆమె ఒక సినిమా చూస్తోంది 彼女は 映画を 見て います 。 彼女は 映画を 見て います 。 0
ka---- w- e--- o m--- i----.kanojo wa eiga o mite imasu.
ఆ సినిమా ఉత్సాహకరంగా ఉంది その 映画は ハラハラ します 。 その 映画は ハラハラ します 。 0
so-- e--- w- h------- s------.sono eiga wa harahara shimasu.
ఆమె ఉత్సాహకరమైన ఒక సినిమా చూస్తోంది 彼女は ハラハラする 映画を 見て います 。 彼女は ハラハラする 映画を 見て います 。 0
ka---- w- h------- s--- e--- o m--- i----.kanojo wa harahara suru eiga o mite imasu.