Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
kiềm chế
Tôi không thể tiêu quá nhiều tiền; tôi phải kiềm chế.
se restreindre
Je ne peux pas dépenser trop d’argent; je dois me restreindre.
tách biệt
Trọng tài tách biệt hai đối thủ.
séparer
L’arbitre sépare les deux adversaires.
yêu cầu
Công việc yêu cầu sự đào tạo tốt.
requérir
Le travail requiert une bonne formation.