Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
cho thuê
Anh ấy đang cho thuê ngôi nhà của mình.
сдавать в аренду
Он сдает свой дом в аренду.
che khuất
Đám khói che khuất nơi đó.
затмевать
Облако дыма затмевает место.
điều chỉnh
Thợ may điều chỉnh bộ vest.
настроить
Портной настраивает костюм.