Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
thực hiện
Anh ấy không thể thực hiện công việc của mình.
行う
彼は仕事を行えません。
rung
Chuông rung mỗi ngày.
鳴る
鐘は毎日鳴ります。
tắt
Cô ấy tắt đồng hồ báo thức.
切る
彼女は目覚まし時計を切ります。