Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
mời vào
Tôi có thể mời bạn vào không?
მოიწვიე
შეიძლება დაგპატიჟო?
xác định
Tất cả nhân viên được xác định bằng thẻ chip.
იდენტიფიცირება
ყველა თანამშრომელი იდენტიფიცირებულია ჩიპ ბარათით.
tuyệt vọng
Anh ấy tuyệt vọng cầu xin sự giúp đỡ.
სასოწარკვეთა
სასოწარკვეთილი სთხოვდა დახმარებას.