Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
tóm tắt
Bạn cần tóm tắt các điểm chính từ văn bản này.
περιλαμβάνω
Πρέπει να περιλαμβάνεις τα κύρια σημεία από αυτό το κείμενο.
cho qua
Có nên cho người tị nạn qua biên giới không?
αφήνω
Πρέπει να αφήνονται οι πρόσφυγες στα σύνορα;
sợ
Đứa trẻ sợ trong bóng tối.
φοβάμαι
Το παιδί φοβάται στο σκοτάδι.