Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
vận chuyển
Xe tải vận chuyển hàng hóa.
transportera
Lastbilen transporterar varorna.
rút ngắn
Có thể rút ngắn đường đi từ A đến B.
förkorta
Man kan förkorta vägen från A till B.
chế tạo
Tôi đã chế tạo một con tàu từ giấy.
tillverka
Jag tillverkade ett skepp av papper.