Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
thẳng
Con đường đi hoàn toàn thẳng.
droit
La route est entièrement droite.
cũng
Con chó cũng được phép ngồi lên bàn.
aussi
Le chien est aussi autorisé à s‘asseoir à la table.
đặc biệt
Những con chim này màu sắc đặc biệt.
surtout
Ces oiseaux sont surtout colorés.