Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
làm phiền
Con gái chúng tôi thực sự đã làm phiền anh trai của cô ấy.
razdražiti
Naša hčerka je res razdražila svojega brata.
lên men
Nước nho phải lên men để trở thành rượu vang.
fermentirati
Grozdni sok mora fermentirati, da postane vino.
buộc
Anh ấy đang buộc giày của mình.
zavezati
Vezuje svoj čevelj.